திருக்குறிப்புத் தொண்டர்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #34:

திருக்குறிப்புத் தொண்டர்

    புரியும் அரிய

திருப்பணி கண்டு

    மகிழ்ந்த பரமன்

உருப்படி காயாது

    செய்துசோ திக்கக்

கருமேகம் மின்னல்

    இடிமழை தானே

தருவித்துத் தொண்டர்

    பெருமை உலகிற்

கருளினான் தொண்டர்போல்

    என்னுள்ளே பக்தி

வருவதற் கென்ன

    வழி?

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s