Jan 2018 – Rali – Ekkalam

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #481

காத்துப் படைத்துத்

      துடைத்து ஒரு

கூத்து இடையறாது

      ஆடி மகிழ்வதை

ஏத்தும் விதமறிய ராலி

      இருவர் முன்னே

தீத்திரளென நின்றானை

      நாடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #482

தவமாய்த் தன்னிலே

      தானாய்த்துய்த்து

நவமாய் பழம்பொருளாய்

      அன்பெனும்

சிவமாய் உள்ளதுணர

      மதனுருவழிய

சிவந்தானை ராலி

      சிந்திப்ப தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #483

களைத்த மனது

      மெய்யுணர்ந்து அதில்

திளைத்து எனதுன

      தென்றிலாது எல்லாம்

விளைத்ததோர் பொரு

      ளறிய ராலி வெள்ளநீர்

வளைத்தெழு சடையனை

      வேண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #484

இன்னொரு பொருள்

      இலாது காணும்

மன்னுலகு மற்றும்

      வேறுலகு விளைத்து

தின்னுமோர் பெரும்

      பொருளறிய உமை

தன்னொரு கூறனை ராலி

      தேடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #485

எழுத்தறியாது எண்ண

      வொண்ணாது  தள்ளி

இழுக்கும் கோளும் அவைவாழ்

      வானும் என்றும்

பழுக்கும் காலமும் சமைப்

      பதறிய கையில் மான்

மழுகொண்டானை ராலி

      கும்பிடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #486

உணவாய் அவை

      விளைக்கும் உரமாய்

தணலாய் காற்றாய்

      வானாய் கடலாய் அங்கு

மணலாய் எங்குமுறை

      வதறிய தலையில் ஆறு

மணந்தானை ராலி

      நினைப்ப தெக்காலம்?

 

 

Advertisements

Dec 2017 – Rali – Venpa

நீர்க்குமிழி தானறியா தேதானே தானந்த

பார்படைக்கும் சக்தியாம் என்று.

 

நீர்க்குமிழி தானறியா தேதானே தானந்த

பார்படைக்கும் சக்தியாம் என்றறியும் ஞானியாம்

ஓர்க்குமிழி யாய்நானா வேனோ.

 

நீர்க்குமிழி தானறியா தேதானே தானந்த

பார்படைக்கும் சக்தியாம் என்றறிந்த ஞானியாம்

ஓர்க்குமிழி யாம்நம் ரமணர்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #600:

தழலெரி கண்ணும் அவிழும் சிகையும்

அழகன் மகனும் கொழுகொழு சேயும்

குழலி உமையும் தொழும்மா முனியும்

பழவினை போக்கும் கழலிணை வீச்சும்

அழகாய்த் திகழ நடனம் பழகும்

மழபாடி மாணிக்கம் வாழி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #601:

மறைகண்ட மன்னன் சிகையில் நிலவின்

பிறைகொண்ட பித்தன் மலைமகள் நெஞ்சம்

சிறைகொண்ட சீலன் கறுத்ததாம் கண்டக்

கறைகொண்ட கள்ளன் சபையினில் கீரன்

குறைகண்ட கூத்தன் குறையின்றி என்றும்

நிறைகண்ட நித்தன் துணை.

 

தனம்வேண்டாம் நாமறம் செய்ய விரும்பின்

மனம்போதும் நாமறம் செய்ய.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #603:

தயாரிதோ என்முகம் மூடத் துணியும்

தயாரிதோ என்னுடல் தூக்கிடு வோரும்

தயாரிதோ என்னுடல் சுட்டிடத் தீயும்

தயாரிதோ அத்தீயை மூட்ட விறகும்

தயாரிதோ நில்லாத என்மூச்சு நிற்க

தயாராய்நான் இல்லையே ஏன்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #605:

சோமரசம் கொண்டுநான் யாகம் வளர்த்திலேன்

ராமரசம் கண்டவர் கீர்த்தனை கேட்டிலேன்

நாமரசம் சொட்டும் பஜனைகள் செய்திலேன்

காமரசம் மட்டும் விடேன்.

 

இனித்தமிழ் மெல்லவே சாகுமென்றாய் நாங்கள்

இனிச்செய்தல் ஏதுமுண்டோ சொல்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #606:

மெல்லவே சாகுமோ நற்றமிழ் காற்றுமண்

கல்லும் மறைந்தாலும் வாழ்ந்திருக்கும் நம்தமிழ்

நல்லிரவில் காலையில் நற்பகலில் எப்போதும்

நில்லாது மெல்லவே மாறுவதாம் நம்முடல்

பல்லிழந்து பார்வை குறைந்து கணந்தோறும்

மெல்லவே சாவது நாமே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #607:

சிரஸில் மதிநீர் அணிந்திடும் ஆடல்

அரசன் அடியார் அழஅவர் பக்தி

உரசியே பார்த்து மகிழ்ந்திடும் மன்னன்

ஸரஸ்வதி அண்ணன் துணை.

 

நரஸ்துதி பண்ணிப் பயனென் நிறுத்தி

ஸரஸ்வதி அண்ணனைப் பாடு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #608:

சோர்கையில் பூர்வவினை என்றே ஒருதுன்பம்

நேர்கையில் காக்கும் திருவரங்க நாயகி

பார்கவி நெஞ்சத் துறைவனைப் பாடிடும்

மார்கழி வந்திடும் நாளை.

 

சிறையில் உதித்த இறைவனை பக்தி

நிறையவே பாடினீர் வாழி.

 

சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியை ஆண்டாளைப்

பாடி மகிழ்ந்தநீர் வாழி.

 

வருத்தப் படாதே உடம்பை நினைத்து

வருத்தப் படுஅதை நீத்த பிறகு

வருமுன் நிலைகுறித் தே.

 

சடையன் புகழ்பாடி நல்லருளும் புகழும்

அடைந்து பெரிதே மகிழ்வாய்

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #609:

சிறந்தவன் வீட்டைத் துறந்தவன் நெஞ்சைத்

திறந்தவன் பக்தி கறந்தவன் மீண்டும்

பிறந்தவன் மீண்டும் இறந்தவன் என்னை

மறந்தவன் சேவடி போற்றி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #610:

செய்வது வேறு நிகழ்வது வேறுநாம்

செய்வதில் உண்டு சுதந்திரம் நம்வினை

செய்வது தானே நிகழ்வு.

 

இறைவனினும் மேலாம் விடாது அடியார்

இறைவனின் மேல்கொள்ளும் அன்பு.

 

நிச்சயம் அன்று செயல்கள்‌ புரிந்திடல்

நிச்சயம் அன்றோ மரணம்.

 

ஆசைப் படுவாய் பிறர்க்கின்பம் ஏற்படஉன்

ஆசைகள் தன்னால் விலகும்.

 

இன்பம் துய்ப்பதில் இல்லை உயர்வுண்டு

இன்பம் தந்தால் பிறர்க்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #612:

கஞ்சாவும் கள்ளுமுட் கொண்டு மதிமயக்கம்

மிஞ்சிப்போய் ஆடுவோர் உண்டு கொடியதாம்

நஞ்சைப்போய்க் கேட்டுவுட் கொண்டு சுடுகாட்டில்

துஞ்சாது ஆடுவாய் நீ.

 

இன்பத்தின் மேலிச்சை கொள்வதில் இல்லையே

இன்பம் இதுவே நியதி.

 

அறிவில் விளையும் தெளிவு எனினும்

அறிவில் விளையும் செருக்கில் விளையும்

அறியாமை என்னும் நரகம்.

 

பறைசாற்று என்றுமுன் பாவங்கள் நன்றாய்

மறைத்திடு உன்நற் செயல்.

 

நித்தம் மகிழ்ந்து உயர்நலம் பெற்றிருக்க

புத்தாண்டு வாழ்த்து உமக்கு.

 

குதித்துப் பதினேழைத் தாண்டி வருமாம்

பதினெட்டு பாடுவீர் அதை.

 

புதியதோர் ஆண்டு பிறந்து பெயரும்

பதினெட்டு என்றது பெற்றது மக்கள்

நிதிமதி பெற்று மகிழ.

 

மதியணி ஈசன் அருள்நிறை ஆண்டு

பதினெட்டு என்றே மகிழ்வோம்.

 

 

 

 

 

 

 

Dec 2017 – Rali – Ekkalam

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #471

ஆலாய் அதனுள் வித்தாய் சுவைதரு

பாலாய் அதனுள் நறுநெய்யாய் எவர்க்கும்

மேலாய் மேவியிருக்கும் பொருளறிய காலனைக்

காலால் கடுத்தானை ராலி கருதுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #472

மதியாய் மதிமயக்கும் இருளாய் வான்

மதியாய் மதிபெறும் ஒளியாய் எதற்கும்

பதிலாய் எங்குமுறை ஒன்றறிய எதற்கும்

விதியானை ராலி வழுத்துவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #473

ஈன்று உலகெலாம் வளர்த்து  காண்பொருள்

போன்று எவர்க்கும் தன் நிலை மறைத்து

தோன்றும் மாயப் பொருளறிய ராலி கண்

மூன்றுடையானை மெச்சுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #474

எல்லாமாய் எங்கும் என்றும் நீக்கமற

இல்லா இடமின்றி எல்லையிலா இன்புறும்

சொல்லால் அடையா பொருளறிய வேதத்து

சொல்லானை ராலி சேவிப்ப தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #475

ஈறன்றி முதலன்றி ஈரே ழுலகமும்

வேறன்றி தானாய்த் தோன்றி இன்பம்

ஊறன்றுமின்று முள்ளதறிய குழலா ளொரு

கூறனை ராலி கும்பிடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #476

ஊகமாய் உணர வொண்ணா உண்மையாய்

ஏகமாய் என்றும் அண்ட மனைத்தின்

தேகமாய் மகிழும் பொருளறிய ராலி

நாகம் உரிபோர்த்தானை நாடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #477

வளியாய் வானாய் எங்கும் நிறைந்து

தெளியாதார் மனத்து மயக்காய் எவரும்

விளிக்க வொண்ணாத தொன்றறிய ராலி

ஒளிரும் பிறையானை போற்றுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #478

இலதாயும் என்றும் உள்ள உலகாயும்

பலராயும் ஒன்றாயும் ஒளியாயும்

புலரா இருளாயுமுள்ளதறிய தசமுகன் ஆவென

அலற வைத்தானை ராலி அண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #479

ஒன்றே ஒன்று என்று தனித்து மகிழ்ந்து

இன்றும் என்றும் தானே மேவி உலகு

தின்று உமிழும் முறை யறிய மலரும்பிறை

ஒன்றுடையானை ராலி அண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #480

பரமாய்ப் பார்முதற் பொருளாய் உயிராய்

மரமாய் மண்ணாய் நீராய் நெருப்பாய்

சிரமாய்த் திகழுவதறிய கங்கை சடையில்

கரந்தானை ராலி கருதுவ தெக்காலம்?