Nov 2017 – Shanthi

கொண்ட ஆரணங்கின் மனம் சுணங்காது

பிணக்கமின்றி இணங்கியே இருப்பின்

வையம் வணங்கிட வாழ்வாங்கு வாழ்வீர் காண்.

 

மாற்றானைக் கண்ணுற்ற மங்கையைக் கல்லாய் மாற்றியது உம் குலம்

மாற்றான் இல்லத்தில் சிறையிருந்த மங்கையை

ஆற்றாது தீயிற் புகவைத்ததும் உம் குலம்

வேரணங்கைக் கண்டால் கொண்ட அணங்கு போரணங்கு ஆவதில் குற்றமும் உண்டோ

கற்பு என்பது இரு பாலருக்கும் பொதுவன்றோ

 

காசும் பணமும் இருப்பினும் குணமுள்ள பதியையே கொண்டவள் கொண்டாடுவாள்

குணமில்லையேல் மணத்தில் மணமில்லை

இருபாலரும் ஈட்டும் இந்நாளில்

இருவரின் குணமே வாழ்க்கைத் தேரின் அச்சாணி

 

அதர்மம் தலைவிரிக்கும் காலம்

தர்மமதை நிலை நிறுத்த வருவேனென்றான்

அரியுருருவில் வந்து தூணைப் பிளந்த அண்ணல்

பரிமேல் வருவது திண்ணம் கலி முடியும் காலம்

 

ஆசைக்கும் உண்டோ அளவுகோல் மேதினியில்

ஆசையே துன்பத்தின் வித்து

 

ஆசைப்பாடற்றே பற்றேயற்றே

மாற்றம் இலாதான் தாள் பற்றித் தேற்றம் பெற்றே

ஏற்றம் உற்றே உய்வோம் நன்றே

 

பிள்ளைகளும் காப்பகத்தில்

பெற்றோரும் காப்பகத்தில்

குடியிருக்க ஆளில்லை

கோடி ரூபாய் இல்லத்தில்

 

 

Advertisements

Oct 2017 – Shanthi

அணி அரங்கத்தே துயில் கிடக்கும் எம்கோவே

பணிபல முடித்தோம்  என்றுறங்குதியோ எம்தேவே

தணியாத காதலுடன் காண வந்தேன் உன் சேயே

மணிவிழி திறந்தென்னைக் காத்தருள்வாய் நீயே

மீனாக அவதரித்து வேதங்களைக் காத்ததோ

ஆமையாய் உருவெடுத்து ஆழ்கடலைக் கடைந்ததோ

வெண் வராகமாகி உலகை உய்வித்ததோ

சீறும் நரசிம்மமாய்த் தூணைப் பிளந்ததோ

வாமனனாய் வந்து மூவுலகும் அளந்ததோ

இராமனாய்  மும்முறை அவதாரம் செய்ததோ

கண்ணனாய் வந்து கேளிக்கை பல புரிந்ததோ

கல்கியாய் வருவதற்கு ஆயத்தம் செய்வதோ

எந்த களைப்பிற்காய் ஓய்வெடுத்தாய் நீயிங்கு

நீ அரங்கநாதனோ அன்றி உறங்கும் நாதனோ

கண்ணா கார்வண்ணா உன்னுறக்கம் துறவாயோ

உன் பக்தர் கலி தீரக் கமலக்கண் திறவாயோ

 

மன்றுள்ளே நின்று

அன்றாடிய பெம்மானைச்

சென்று தரிசித்து

மன்றாடி வணங்கிடின்

என்றென்றும் அவனருள்

குன்றாது கிடைத்திடும்

நன்றே விளைந்திடும்

தீதொன்றிலை காண்

அங்கிங்கெனாதபடி

எங்கும் நிறைந்தவனைப்

பாங்குடன் உமையவளை ஒரு

பங்கில் வைத்தானைப்

பங்கமிலாத் தீந்தமிழில்

இங்கு நாம் பாடத்

தீங்கொன்று வாராது

வாழ்வாங்கு வாழ்வோமே

 

 

Sep 2017 – Shanthi

ஐந்தெழுத்து மந்திரம் கொண்டவர் ஒருவர்

எட்டெழுத்து மந்திரம் கொண்டவர் ஒருவர்

அடிமுடி காணாது நின்றது ஒருவர்

அளப்பறிய ரூபம் காட்டியது ஒருவர்

மாதுக்கொரு பாகம் ஈன்றவர் ஒருவர்

திருமார்பினில் தேவியைத் தரித்தவர் ஒருவர்

எல்லைக் காட்டில் களிநடம் புரிவதொருவர்

அலைகடல் மீதில் அறிதுயில் புரிவதொருவர்

சாம்பல் பூசித் திரிபவர் ஒருவர்

சாம்பல் நிறத்தில் இருப்பவர் ஒருவர்

சொக்கன் எனப்படுபவர் ஒருவர்

சொக்க வைக்கும் வடிவினர் ஒருவர்

அரவுதனை மாலையாய் அணிந்தவர் ஒருவர்

அரவணையின் மேல் துயில்பவர் ஒருவர்

பார்த்தனுக்கு அஸ்திரம் கொடுத்தவர் ஒருவர்

ரதம் செலுத்திய சாரதி ஒருவர்

அரனாய் அரியாய் நின்றபோதிலும்

இருவரும் ஒன்றென்று அறிந்திடுவோமே.

 

ஆதிமுதல் நாயகனின்

பாதி உருவானவளே

பூதியணி தேவி அனு

பூதி நிலை அருள்வாயே

 

திருவுடை நாதனவன்

திருமார்பில் உறைபவளே

கருணை பொழி கடைவிழியால்

திருவாழ்வு அருள்வாயே

 

வாகீசன் வாக்கிலுறை

வாக்தேவி கலைவாணி

வாக்கிலும் மனதிலும்

வந்தெமக்கு அருள்வாயே

 

மலைமகளும் அலைமகளும்

கலைமகளும் கூடியே

நிலமதனில் உறைவோர்க்கு

நலங்கள் பல அருள்வாரே

 

வெண்கலை இடையுடுத்தி

வெண்வீணை கையேந்தி

வெண்கமலத்தின் மிசை

வெண்கலையென ஒளிரும்

வேணி கலைவாணி நின்

கலையன்ன மனமும் சகல

கலைகளும் எமக்கருளி

கலையாது எமதகத்தே

கலைசூழ அமர்ந்திடுவாய்.