Jan 2017 – Exchanges

SKC:

இங்கே கிடத்திய

இறைவன் தன்னை

எழுப்புதல் மரபோ

இன்னொரு முறையே

 

BKR:

@SKC

பாதி உலகு உறங்கிவிடும் நேரத்தில்

மீதி உலகம் விழித்திருந்து – பாதங்கள்

பற்றித் தொழுவதனால் பாவம் இறைவனவன்

எற்றைக் குறங்குவான் கூறு.


SKC:

சாரதியும் பாரதியும சரிநிகர் ஆனதைப்

பாரடி பெண்மணி பாண்டவர் நாயகன்

போரதில் முன்னரே பார்த்த னுக்காகவே

தேரதில் தங்கியே தந்ததும் கீதையே

 

பாரதி கண்டான் பார் நெடுங்காவியம்

ஊரதில் மூடரை உலுக்கியே விடுதலைப்

போரதில் சேரவே போதனை செய்தான் மீசை

ஆரதிகம் என ஆயினும் யோசித்தேன்

 

பாரதி முன்னதாய் பார்த்தனின் தோழனாம்

சாரதியைத் தள்ளியே சாதனை செய்தனன்

வேறெதுவும் எண்ணாது வேட்கை கொண்டங்கு

பாரதம் காத்ததோர் பாரதி வாழ்கவே.

(மீசை — வீரம்)

 

BKR:

@SKC

சாரதி கண்டதோர் பாரதம் என்றால்

பாரதி கண்டதும் பாரதம் தானே

சாரதி தந்தது செரு வென்ற பாரதம்

பாரதி கண்டதோர் மருள் வென்ற பாரதம்

சாரதி வந்ததால் சாரந்தவர் வென்றனர்

பாரதி பாட்டினால் பாரையே வென்றனன்

வேறொரு ஒற்றுமை வியப்புடன் கண்டோம்

பாரதி யவன்அக் காலனை வென்றதும்

சாரதி யவன்திரு வாசலில் தானே!!

 

SKC:

நெல்வேலியில் விதைத்து நெல்லாய் வளர்ந்து

அல்லிக் கேணியில் அள்ளக் குறையாது தன்

சொல்லால் எமக்கு சுதந்திரம் அடைய

சொல்லிக் கொடுத்தான் சுப்பிரமணிய பாரதி.

 

BKR:

ஐங்கரர் கல்யாணராமன் அவர்களுக்கு நன்றி

 

Rali:

2முறை 5விரல்

    காட்டினீர் வீகேயார்

2டில் வலது

    5யாருக் கிடது

5யாருக்கு சொல்வீர்

    நயந்து.

(இது ஒரு வேறே கிரக வெண்பா)

 

VKR:

நான் குறியிட்டது ஐந்து நட்சத்திர அங்கீகாரம் என்றே. மாதோரரு பாகன் மாதிரி இரண்டிலுமே இருவருக்கும் இரண்டரை.(மாது பாகம் யாருக்கு என்பது அடுத்த கவிதையைப் பொருத்து.)

இது இந்தக் கிரக பதில்

 

SKC:

@VKR

அஞ்சிலே பாதி பெற்றான்

அஞ்சனை மகனருளால்

மிஞ்சிய பாதி கொள்ள

முயற்சியும் செய்திடவே

வஞ்சனை இன்றி நீவிர்

வாழ்த்தியதற்கு நன்றி.

 

Rali:

@VKR

அஞ்சிலே பாதி பெற்றான்

அஞ்சனை மகனருளால்

மிஞ்சிய பாதி கொள்ள

அஞ்சாது முயன்றிடவே

வஞ்சனை இன்றியொரு

அஞ்சு இன்னும் தா!

 

Suresh:

சாரதி சற்குரு

பாரதி சொற்குரு

யாரெதில் வல்லவர்

போரிட நாமெவர்?

 

பாரதப் போரினில்

பாரதி சாரதி

பாரதில் வல்லவர்

யாரதில் வெல்லுவார்

நாரதர் கலகமே

நற்கவி தந்ததே!


SKC:

ஒரு மாது போதாதென

இருமாது கொண்டதனால்

வருமா துயர் என்றே

பொருமா தென்னுள்ளத்து

இருளேதும் குடியின்றி நீ

தருவாய் உன்னருளை

தாமரை ஆரணங்கே !

 

BKR:

ஒரு மாது போதாதென

இருமாது கொண்டதனால்

வருமா துயர் என்றே

பொருமுவது யார்?

புரியவில்லையே?


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #239:

இருளினில் ஆடுவாய்

    பேயுடன் சேர்ந்து

வருவாயென் நெஞ்சுள்

    உனக்காய் வளர்த்தேன்

மருளாம் இருளும்

    மனமெனும் பேயும்

இருப்பாய் சிலகாலம்

    இங்கு.

 

BKR:

ராலிக்கு சிவனின் வினா:

பேயோ டிருளினில் ஆடி அலுத்துந்தன்

தூய உளம்நாடி நான்வரவே – நீயோயென்

வீடாமுன் உள்ளம் இருளாக்கி  என்னையதில்

ஆட அழைப்பதுவோ சொல்.

 

பேயோ டிருளினில் ஆடி  அலுத்துந்தன்

தூய உளம்நாடி நான்வரவே –  நீயோவுன்

தங்க மனத்தை இருளாக்கி என்னையதில்

தங்க அழைப்பதுவோ சொல்.

 

– Rali:

@BKR: உன் சிவ வக்கீல் திருப்பணி தொடரட்டும்!

தங்கமா தூயதா என்மனமா நண்பனே

லிங்கமனம் என்றுசொல் மாற்றி!


GRS:

இலக்குகள் வேணுமென சொல்வீர்காள்…

இலக்குகள் வைத்து தோற்றோர் பலலிருக்க…

இலக்குகளில்லாமல்

உயரிலக்குகள் அடைந்தோரையெந்த

இலக்கணத்திலடைப்பீர்

உரைப்பீர் தேர்ந்தெளிய?

 

Rali:

இலக்குகள் கொள்ளாமல்

    தானாக மேலாம்

இலக்கை அடைதல்

    இதன்முன் பிறவி

உலகில் பிறந்து

    உழைத்து விரும்பும்

இலக்கைப் பெறாது

    இறத்தல்.

 

GRS:

இலக்குக்கெல்லாமிலக்கு

இலக்கின்றின்புற்றிருப்பதேயெனவுணர்ந்து

இலக்கமைத்துழைத்து

இலக்கடைந்துவப்பதெவ்வாறு?

 

BKR:

இலக்கற்ற இன்பம் அடையவே ஆற்றைத்

தலைதரித்தான் தாளே இலக்கு.

 

Rali:

இலக்கின்றி இன்புறுதல்

    பௌத்தரின் வாதம்

இலக்கொன்றே ஒன்றென்று

     எங்குமுள மாயை

விலக்குதலே சான்றோரின்

    வேதம்.

 

BKR:

இலக்காய் இறைபதம் ஏற்றின்பம் காணின்

இலக்குண்டோ பின்னும் நமக்கு?

 

இவ்விலக்கை ஏற்றபின்னே வேறிலக்கு வேண்டேன்நான்

அவ்விலக்கென் ஆசான் பதம்.

 

GRS:

கற்றுத் தெளிந்தோர் முன்

கவி என்று சில படைத்தல் எளிதல்ல…

சற்று இளைப்பாறி பின் வருவேன்

சான்றோரே பொறுத்தருள்வீர்…


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #240:

பெண்ணென்றால் தன்னுடலில்

  பாதியே தந்திடுவான்

பெண்ணென்றால் தன்தலை

  மேல்வைத்தே ஆடிடுவான்

பெண்பித்தன் என்றூரார்

  எள்ளி நகைத்திடா

வண்ணம் எனக்குமிடம்

  தா.

 

BKR:

ராலி மேல் சிவனின் புகார்!

பெண்ணோ டுடல்பகிர்ந்தேன்

      பெண்ணைத் தலைவைத்தேன்

 பெண்ஆணில் பேதமிலை

            என்றுணர்த்த – பொன்னான

என்பாதம் இல்லைையுனக்

            கென்றேனா வீணாக

என்மேலேன் சொன்னாய் பழி?

 

BKR:

(இனி வக்கீலின் வக்காலத்து)

சரிபாதி ஒன்றும் சடைமீது ஒன்றும்

அரிவையர்க் கீந்த செயற்குச் – சரியாய்

பணியரசன் மார்பில் பனிநிலவன் பாலத்

தணிந்தழ குற்றான் சிவன்.

(குறிப்பு :   பணி = பாம்பு,  பாலம் = நெற்றி)

 

BKR:

சந்தக் கவிதை ஒலிக்காது நின்றதுமேன்

சந்திர சேகரனே சாற்றிடுவாய் – உந்தன்பேர்

கொண்டசிவன் மேல்ராலி வீசும் கணைதடுக்கத்

தண்டமிழ்ப்பா தந்தால் நலம்

 

Rali:

@BKR:

பெண்ணென்பார் வெண்ணிலவை

    நற்புலவர் வாசுகியும்

பெண்ணாம் அறிவீர்

    அரனை.

 

SKC:

பெண்ணை இடம் கொண்டும்

பெண்ணைத் தலை வைத்தும் – பின்னும்

பிச்சையே எடுத்தான் புலித்தோல்

கச்சை கட்டிய கபாலி.

 

SKC:

சடையில் கங்கையும் சந்திரப் பிறையும்

உடை புலித் தோலும் ஒரு கை உடுக்கும்

புடைசூழ் கணமும் பூசிய நீறும்

இடமொரு மாதும் ஏந்திய மழுவும்

உடையோன் அவனை உள்ளத்து இருத்தி

விடை மீதமர்ந்த வேதப் பொருளை

உடைந்தே உருகி உணர்வே அறுந்து

அடைந்தே தீரல் அதுவே இலக்காம்.

 

BKR:

@ராலி

சந்திரனே பெண்ணாயின்

      ரோகிணியும் சந்திரனை

எந்த முறைகொண்

     டழைத்திடுவாள்? – அந்தமிலாப்

பால்கடைய மத்தானாள்

         அல்லஅரன் ஆபரணம்

மால்படுக்கை யானோன் இனம்.


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #245:

காசியில் செத்தார்க்கும் ஆயிரம் நாமங்கள்

வாசிக்க யோசிக்கும் மாந்தர்க்கும் தேவரும்

யாசிக்கும் ராமநாம தீட்சைநீ தந்தாயுன்

ஆசி பெறுதல் எளிதே.

 

BKR:

@ராலி

ஆசி பெறுதல் எளிதென் றுரைக்கும்உன்

“பாஸிடிவ்” பாடலே நன்று

 

Rali:

@BKR:

நன்றியென் நண்பாவுன் பாராட்டும் ஊக்கமும்

அன்றிவேறு ஒன்றுவேண் டேன்.

 

BKR:

(உந்துதலில் தோன்றி விரைவாய் வெளிப்பட்ட என் கருத்து, நிதானமாய்ப் பிறமொழிக் கலப்பின்றிக் கீழே:)

சீர்மறையோன் ஆசி பெறலெளிது என்னுமுந்தன்

நேர்மறைப் பாடல் இனிது.


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #246:

அரனின் தனுசை

    ஒடித்துப்பின் ஏழு

மரத்தைத் துளைத்தாய்

    கடல் தாண்டி பத்து

சிரத்தை அறுத்தாய்

    களைத்தாய் உறங்கு

அரங்கா அரங்கா

    அரங்கா.

 

பித்தன் 127.

அரங்கா எழுந்திரு கதவு திறந்தது

உறக்கம் போதும் உடனே விழித்திடு

அரவம் சிலநாள் அமைதி பெறட்டும்

உறக்கமின்றி காத்து நின்றோம்

மறவாமல் எமக்கு அருள்புரிந் திடுவாய்.

 

BKR:

அரங்கா உறங்கெனக் கெஞ்சிடும் ராலி

அரங்கா எழுவென்னும் பித்தன் – மறவீர்

உறங்கா அரன்நடமும் மாலின் துயிலும்

அறங்காத் தருளத்தா னென்று!


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #247:

விரட்டல் அசுர

    குணமாம் விடாது

துரத்தல் இறைவன்

    அருளாம் அறிந்தேன்

வரம்பெற் றசுரன்

    மயங்கி அரனைத்

துரத்த அரனும்

    மயங்கி அரியைத்

துரத்த அரியும்

    மயங்கியே மானைத்

துரத்தநான் யாரைத்

    துரத்த?

 

BKR:

துரத்தித் திரிவானேன் தொல்வினைகள் முற்றும்

துரத்தகுரு பாதம் இருக்க.


GRS:

அத்துவிதம் விசிஷ்ட அத்துவிதம் துவிதமென

எத்தனையோ காலம் நின்ற – தத்துவங்கள்

கற்ற பின்னும் மாய மனம்

பற்றகற்ற மறுக்குது பார்.

 

Rali:

அத்துவிதம் மற்றும் விசிஷ்டம் துவிதமெனும்

தத்துவம் உள்ளம் உணர்ந்து அறிந்திடில்

சித்தம் தெளிந்திடும் காண்.


⁠⁠⁠ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #251:

ரோகியாய் வாழுதல்

    போகி கதியென்றே

போகியாய் வாழும்

    நிலைமாறி யாவரும்

யோகியாய் வாழவே

    போகி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #252:

பகைக்குணம் கோபம்

    அழுக்காறு இப்பல்

வகைக்குணம் மாற

    அவையெரித்து எங்கும்

புகையைக் கிளப்புதல்

    போகி.

 

BKR:

போகியென் றாலது இந்திரன் என்பதனால்

போகி யவனின் திருநாளாம் – ஆகவே

போகியவன் பேர்கொண்ட நண்பர் சுரேசனையிப்

போகியன்று வாழ்த்தல் முறை

(சுரேசன்= இந்திரன்)

 

Rali:

@BKR, @Suresh:

இந்திரன் சந்திரன்

    என்றுபாடி மன்னர்கள்

தந்திடும் பொன்பொருள்

    பெற்றார் புலவர்கள்

இந்திரன் என்றார்

    சுரேஷுன்னை பீகேயார்

தந்திடுவாய் நீபரிசு

    இன்று.

 

Suresh:

இந்திரன் போகியே

போகியர் யாவரும்

இந்திரன் ஆகிடார்

நன்கதை அறிந்தும்

இந்திர னெனப்புகழும்

தந்திர மென்னவோ?

 

Suresh:

இந்திரன் கொண்டதோர் ஆயிரம் கண்களும்

மந்திர முனிவரிட்ட சாபப் புண்களாம்

இந்திரன் ஆதனம் ஏதும் வேண்டேன்

யந்திர வாழ்வின் தொந்தர வில்லாது

சுந்தரன் சொக்கனின் சரண் விழைவேனே.

 

Suresh:

என்னைப் புகழ்வதால் இராசகோ பாலருக்கும்

என்ன பயனோ இயம்புவாய் இராலி

சின்னப் பரிசே ஆகிடும் அன்றோ

அண்ணனுக் கங்கதன் அளித்திடும் எதுவும்

பரிசது வேண்டிப் பாடார் சிவனின்

தரிசன மதுவே நாடுவார் நண்பர்.

 

Suresh:

வேடிக்கை யுரைத்தேன் வேந்தனே இந்திரன்

வாடிக்கை யாய்சில வம்புகள் செய்யினும்

தேவர்கோ னில்லையேல் வானவர்க் காருளர்

வானமும் பொய்த்திடில் வளங்களும் இல்லையால்

இனறுகொண் டாடுவோம் இந்திர விழாவினை.

 

SKC:

@ Suresh :

வான் பொய்க்கும் வேளை வணங்கித் தொழ

தான் பொய்க்காது மழை தந்த இந்திரன் போல் எம்கவி

தான் பொய்க்கும் வேளை தடையின்றித் தமிழ் கொண்டு

பூமொய்க்கும் வண்டினம் போல் புனலெனத் தமிழ் மழை நாம்

தான்துய்த்த தமிழில் தந்தவனே நீ வாழி !


பித்தன் 129.

பொங்கியது பொங்கல்

மங்கியது துன்பம்

தங்கியது இன்பம்

சங்கத்தமி ழன்பர்கள்

வங்கிக்கணக் கெகிறி

மங்காப்புக ழெய்தி

அங்கிங்கெனாதபடி

எங்குமபுக ழோங்கிட

பொங்கலோ பொங்கல்.

 

Suresh:

@பித்தன்: நன்று, நன்றி.

வங்கிக் கணக்கெகிற

வரியும் எகிறுமன்றோ?

தங்கு தடையின்றித்

தன்பணம் தான்துய்க்கவும்

(ATM ல் பெற்று) வாழ்த்துங்கள்.

 

SKC:

வங்கிக் கணக்கில் வளமாய்ப் பணம்

தங்கிக் கிடப்பின் வரி

செங்கை கொண்டு செலவழிக்க வரி கடல்

முங்கிக் கிடக்க கல் முனைந்து தந்து வரி

தங்கிக் கிடந்து முதுகில் தவித்தது அணில் சரி

இங்கிப்படி என்றும் எதற்கும் வரியெனில்

எங்கிருப்பின் என்ன என்றே உணர்ந்து சரி

பங்கிட்டு நாமும் பயணிப்போம் வாழ்வில்.


VKR:

(மாட்டுக் கடி சிலேடை)

மாட்டினால் பெற்ற பயன் பலவுண்டு மாந்தர்நாம்

மாட்டினை நினைப்போம் இன்று – மற்றபடி

‘மாட்டினால்’ பெறுந்துயர் பலவுண்டு நம்குழுவில்

மாட்டவே மாட்டோம் நாம்.

 

SKC:

புல்லுக் கட்டு போட்டு வளர்த்து

மல்லுக் கட்டி மாடு பிடித்து

சல்லிக் கட்டு ஆடி அலுத்து

தொல்லை பட்டுத் தவித்தல் கண்டு ஓர்

எல்லைக் குள்ளே இருந்தோம் நாமே.

 

Rali:

@VKR:

மாட்டாமல் வாழ்வதிலும் மாட்டவே வேண்டாது

ஈட்டும்  வழிவாழ்வோர் நாம்

 

Rali:

விதியால் பெறுவது பெற்று மகிழ்வோம்

மதிநிறைந்தோர் சொல்லாம் இது.

(“விதிவசாத் ப்ராப்தேன ஸந்துஷ்யதாம்” – ஆதிசங்கரர்)

 

Suresh:

ஈட்டாத பொருளெதுவும் இறுதிவரை வாராதே

மாட்டாமல் வாழ்வதே வாழ்வு.

 

Suresh:

வெகுமானம் பெறுவதும் விதிவசம் ஆதலால்

சதமானம் பவதியே சரி.


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #255:

நம்முடல் மேல்போர்த்த

    வெண்துணி நான்குபேர்

நம்முடல் தூக்க

    விறகும்தீக் குச்சியும்

நம்முடல் சுட்டெரிக்க

    எல்லாம் தயாரின்றே

நம்மூச்சு நிற்பதொன்றே

    பாக்கி.

 

BKR:

நம்மது என்பவை எல்லாம் மறைந்தாலும்

நம்மறைவு இல்லை அறியீரோ? – நம்மதை

அம்மா பெரிதென் றலையா தறிவுற்று

சும்மா இருத்தல் சுகம்.

 

பித்தன்.131.

தவளையொன்று

கொசுவை நோக்கி

நாக்கை நீட்டவே

கவளமாக அதைவிழுங்க

பாம்பு வந்ததாம்

சிவனாரின் கழுத்தினிலே

ஆடி நின்றாலும்

கவனமாக கருடனிடம்

சுகம் கேட்டதாம்

சுவரோரம் பூனையொன்று

எலிபிடிக்கவே

தவறாமல் நாயொன்று

அதைப்பிடித்ததாம்

கவனமாக சேவகனும்

நாய் பிடிக்கவே

அவனை நோக்கி

தென்னவனோ

பாசம் வீசினான்

எவருக்கும் எதிரியுண்டு

இவ்வுலகிலே

கவனமாக வாழ்ந்திட்டால்

கவலையேது மிங்கில்லை.

 

Rali:

சவமெரியும் காட்டில்

    இருளில் தினமும்

தவம்புரியும் நாதனின்

    நாட்டியம் எண்ண

கவலை ஏதுமிங்கு

    இல்லை.


Rali:

மாமியார் மாட்டுப்பெண் சண்டை படைக்கிற

சாமியே தீர்த்தல் அரிது.

 

BKR:

சண்டையே போடாத மாற்றுப்பெண் மாமிகளும்

உண்டிங் குலகில் உணர்.

 

Rali:

சண்டையே போடாத மாற்றுப்பெண் மாமிகளும்

உண்டோ உலகில் இயம்பு.

 

சண்டையே போடாத மாற்றுப்பெண் மாமிகளைக்

கண்டோர் உலகில் இலர்.

 

SKC:

கண்டதும் உண்டு கடுகளவும் மாமியுடன்

சண்டை போடா மாட்டுப் பெண்.

 

SKC:

அண்டை அயலார் அதிசயித்தே கொஞ்சம்

சிண்டு முடிய சிலிர்த் தெழுவார் இவர்

சண்டையின் நடுவில் சபாநாயகன் ஆண் அவன்

மண்டையும் உடைதல் முறையோ

 

BKR:

மாற்றுப்பெண் தன்னையும் தன்மகளாய் அன்போடு

ஏற்பதுவே மாமிக்கு வெற்றி.

 

ஏற்றவனின் அன்னையைத் தன்தாயாய்ப் போற்றுவதால்

மாற்றுப்பெண் பெற்றிடுவாள் வெற்றி.

 

பித்தன் 132.

மாமியாரும் ஒருநாளில் மருமகளன்றோ

சாமியாடித் தொல்லைதனைத் தந்திடுவானேன்

மருமகளும் வருங்கால மாமியாரன்றோ

வறுத்தெடுத்து வேதனையை அளித்திடுவானேன்

இருமுகமும் ஒருமனதாய் சேர்ந்திருந்தாலே

தரும நியாயம் நிலைத்து வாழ்ந்திடலாமே.

 

Rali:

(தமிழின்பச் சங்கப் பெரியோர்களே:)

வந்ததே ஐயம்

    எனக்கன்று மன்னனுக்கு

வந்ததுபோல் எங்கும்

    மருமகள் மாமியார்

பொந்தெலி பூனைபோல்

    சண்டை சதாபோடும்

இந்த குணமியற்கை

    யாலா இதற்குபதில்

தந்தார்க்கு

    ஆயிரம்பொற் காசு!

 

Suresh:

எளியாரைப் பொறுத்தல் வலியார்க் கழகெனினும்

எலியாரின் ஏளனம் பொறுக்காதே பூனையார்

புலியாக உருமாறி உறுமிக் கடிந்தாலும்

கிலியேதும் எலிக்கில்லை நடுவணார் நமக்கேயாம்.

 

BKR:

@ராலி, சுரேஷ்

இயற்கையா இல்லையா என்று சரியாய்

இயம்பாதார்க் கேது பரிசு?

 

Suresh:

தானுண்டு தன்வேலை யுண்டென்று இருந்தவரை

ஏன்வம்புக் கிழுத்தாய் இயம்பு

 

BKR:

(அரசருக்கு சங்கத்தின் சார்பாக இறுதிப் பரிந்துரை)

ஐயம் அரசர்க் ககன்றிருந்தால் ஆயிரம்பொன்

ஐயா அவர்க்களிப்பீர் நீர்.

 

SKC:

அன்னையும் மனைவியும் அடுக்களைப் போரிடல்

சின்னதாய்த் தோன்றினும் சிந்தனை செய்திடின்

முன்னரவள் மருமகள் மூதங்கு வந்ததும்

பின்னரே மாமியெனும் பேருண்மை உணரும்

எண்ணமே வந்திடின் இயற்கையாம் இதுவே அன்றி

பின்னரும் போரிடில் பேதைமை யன்றி வேறு

என்னதான் சொல்லுவேன் எடுத்துரைப்பீர் நீவிரே?

 

SKC:

செயற்கரிய செய்வர் கணவர் சீர்தூக்கி

இயற்கையாம் இதுவென் றுணர்ந்து.

 

SKC:

மாமியே இல்லாத மருமகளாம் சிவ

காமியைத் தினமும் கருத்தினில் இருத்தி

பூமியில் பூசிக்கப் புண்ணியம் பெருகும் உடன்

மாமியும் கொண்டவன் மால்மருகன் கந்த

சாமியைத் தொழுதிடின் சங்கடம் தீருமே.

 

Suresh:

ஐயருக்கும் அரசருக்கும் ஐயம் விலகாதவரை

ஐயாவெனக் கந்தப் பரிசு வேண்டா

மெய்யாகத் தந்திடினும் நன்கொடையாய் தந்திடுவேன்

பொய்யில்லை சங்கத்திற் கேதான்

 

பித்தன் 133.

மருமகளெல்லாம்

பிரமனை நோக்கி

ஒருமனதாக தவம்

இருந்தனர்

வருமெப்பிறவியிலும்

இவரே எனக்கு

மறுபடியும் கணவனாக

வரம் கோரினர்

தருமசங்கடமான பிரமன்

வருவித்தார் நாரதரை

மருமகள் யாவரையும்

ஒருசேர வரவழைத்து

மறுபடியும் உங்கள்

கணவரே பிறவிதோரும்

திரும்பவர நிபந்தனை

யாதெனில் அவர்

அன்னையே

மறுபடியும் மாமியாராக

வருவார் என்றதும்

மருமகள்கள் கூச்சலிட்டு

ஒருபிறவியிலும் இக்

கணவர் எங்களுக்கு

மறுபடியும் தேவையில்லை

எங்கள் கோரிக்கையை

திரும்பப் பெறுகிறோம்

என்று கூறிவிட்டனர்.

 

SKC:

பத்துப் பொருத்தம் பார்த்தீரே! பதினொன்றாய் இங்கு

சத்தம் போடும் மனையாளும் சண்டை கட்டும் மாதவளும்

சித்தம் குழம்பி ஆணும் சிந்தை தெளிய எண்ணி

புத்தன் போல் புலனடக்கி போதி மரத்தடி சேருமுன்

சித்தம் கலந்து ஒருமித்து சிவனடி தன்னை ஒருசேர

நித்தம் தொழ பொருத்தமொன்று நிகழ்ந்திடுமோ? சொல்வீரே!

 

Rali:

வாசித்தேன் எட்டவில்லை

    ஆனால் பரிசுண்டு

யோசிக்க விட்டுவிட்டேன்

    உம்பரிசு கொள்வதற்கு

தேசி சுவைப்மிஷின்

    கொண்டு வரவேண்டும்

காசில்லாக் காலம்

    இது.


Rali:

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #261:

ஜள்ளிக்கட் டுக்குக்

    குறள்தரும் பில்லைகால்

இல்வேறு இள்வேறென்

    றுபோராடி செந்தமில்

கொள்வோரை மாற்றுவீர்

    மெல்லே.

 

GRS:

தன்னிச்சையாயெழுந்த இளைஞரியக்கம்

மென்மேலும் சீர்பெற்று – இன்நிலத்தே

செல்லரிக்கும் கேடனைத்துமள்ளி வீச

ஜல்லிக்கட்டு காட்டும் வழி

 

பித்தன் 134.

மாட்டைப் பிடிக்க மரணப்

     போராட்டமென்றால்

சேட்டை மனிதர்களைப்

     பிடிக்க என்ன செய்ய?

 

SKC:

மாட்டுக்கு கொம்பு அன்று

மனிதனுக்கு கொம்பு இன்று

வந்ததே அவனுக்கு வீம்பு

கொம்பு சீவிட வந்தது வம்பு

 

மாட்டிறைச்சி வயிற்றினுள்ளே

மிருகபலி கோவிலுள்ளே

செய்திடுவீர் இது குற்றமில்லை

அரசாணை இது நல்லதில்லை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #265:

சற்றும் மறந்திடல்

    ஆகாதே பக்தனுக்காய்

சற்றே விலகிய

    காளை.


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #267:

புறமகம் என்றெங்கும்

    பூத்தாளை என்றும்

மறவா அபிராமி

    பட்டரை இன்றும்

மறவாதே தைஅமா

    வாசை.

 

SKC:

ஏசும் மன்னர் இயம்பக் கவி

பேசும் பட்டர் பாதம் பணிய

பாசம் கொண்டு பரிவுடன் அவளும்

மாசு இல்லா மதியும் வானில்

கூசும் ஒளியுடன் கொணர்ந்தே அருள

ஈசன் இடத்தில் இணைந்தவள் அமர்ந்து

ஊசல் ஆடும் என் உள்ளந் தன்னில்

வாசம் செய்ய வணங்கி நின்றேனே!

 

SKC:

திண்டி மாநகரிலும் திருக் கடவூரிலும்

அண்டி வருவோரை அரவணைக்கும் அன்னை

உண்டதோர் விடம் உருத்திரன் அவன்

கண்டம் நிறுத்தி காத்தவள் தன்னை

அண்டமே கண்டு அபிராமியெனப் போற்ற

தொண்டன் நானும் தொழுதிடுவேன் இந்நாளே!

 

Rali:

@SKC:

மண்டுநான் மறந்தேன்

    பலகாலம் நான்வாழ்ந்த

திண்டுக்கல் அன்னை

    அபிராமி உன்னருள்

உண்டு நமக்கு

    என்றும்.

 

SKC:

@rali

மண்டுநீ யென்றிடின் மாநிலம் தாங்குமோ? அவள்

தொண்டனாய் ஆனபின் துயர் கொள்வதாகுமோ ? ஆட்

கொண்டவள்  அன்னையின் குமிழ்நகை மாறுமோ?

சண்டியின் பாதமே சரணமென் றானபின்

திண்டி மாநகரதோ திருக் கடவூரதோ

கண்டதோ அபிராமி கருத்து வேறாகுமோ?

 

Suresh:

அம்புலி தானறியார் அபிராமி யொளிவதனம்

தம்முள்ளே தரிசித்த அபிராமி பட்டரவர்

அம்புலியை யறியாத அமாவாசைத் துன்னிருளில்

அம்புலியும் தோன்றுமென அரசனிடம் தானுரைத்து

வம்பினிலே தான்மாட்ட பொறுக்காத அருளன்னை

தன்னொரு குண்டலம் தயங்காது விண்ணெறிந்து

தண்ணொளி இன்னொரு அம்புலி தோன்றிட

அன்றொரு குழவி அழுதுண்ட பாலை

இன்றிவ் வையகம் களித்துப் பருகிட

ஒன்றுண் டன்னையே யானுனைக் கேட்டிட

கடையூரில் கோலோச்சும் அபிராமி அன்னையே

விடையேது மறியாது வினைசூழுமென்வாழ்வில்

கடைத்தேறு நாளுரைக்க தடையேது முண்டோசொல்.

 


BKR:

தில்லை சிவனாள மீனாள் மதுரைக்கென்

றெல்லோரும் சொல்லுவதை ஏற்பதுவோ?  –  வல்லான்

சிதம்பரத்தில் தாயினிடக் கால்தூக்கி ஆடி

மதுரையில்கால் மாற்றியதைக் கண்டு.

 

Rali:

@BKR:

பாண்டியன் வேண்டநீ கால்மாற்றி ஆடினாய

பாண்டமாய் கால்மாற்றி ஆடிய காரணம்

பாண்டியன் பெண்கால் நினைந்தென்று சொல்லுகிறார்

ஆண்டவா வக்கீலை மாற்று.

 

BKR:

@ராலி

வக்கீலை மாற்றிடினும் வாதம்மா றாதென்று

சொக்கன் அறியானோ சொல்வாய்நீ –  முக்கண்ணன்

தாண்டவத்தின் தத்துவத்தைக் காட்டுதற்கே  தான்விரும்பிப்

பாண்டியனை வேண்டவைத்தான் பார்.


Rali:

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #269:

பெண்ணை ஒளித்தான்

    தலையில் மலையரசன்

பெண்ணுக்கு அஞ்சிநீயோ

    வள்ளியை இந்திரன்

பெண்ணுன் மனைவிமுன்

    அஞ்சிடா தேமணந்தாய்

உண்மையே நீதகப்பன்

    சாமி.

 

BKR:

@ராலி #269

நன்றதுவே நாதர்க் குபதேசம் அந்தகுகன்

சின்னக் குழந்தையாய்ச் செய்தசெயல் –  அன்றேல்

இருமணத்தால் தான்தகப்பன் சாமியெனும் ராலி

கருத்தன்றோ மெய்யாய் விடும்?

 

Rali:

@BKR

பித்தன் தகப்பனுக்குத் தான்வக்கீல் நீயெனாது

அத்தகப்பன் சாமிக்கும் வக்கீல்.

 

BKR:

வக்கீல்நான் என்கின்றார் வாதிட்  டுனையெதிர்த்த

நக்கீர னும்நானே என்கின்றார் –  சொக்கா

உனக்காக வாதாட அஞ்சுவனோ நாளும்

மனத்தேநீ வீற்றிருக்கும் போது.

 

Rali:

@BKR

நக்கீரன் நீயென்

    கவிசரி பார்ப்பதில்

வக்கீல்நீ என்கவி

    சொல்லும் கருத்தினில்

சிக்கலைத் தேடிப்

    பிடிக்க.

 

@BKR:

பிழைதிருத்தம் செய்ய

    அவசரம் ஏனோ

பிழைநானும் கண்டு

    பிடிக்கப் பலநாள்

விழைவது நீயறி

    யாயோ.


ராலியின் வம்பிழுக்கும் முயற்சி:

காணோம்நம் வீகேயார்

    பித்தனும் கோபியும்

காணோம் தலைகாட்டும்

    முத்துமணி நாளாயும்

காணோம் சிலநாளாய்

    ஜீயாரெஸ் தூக்கமோ

ஊணோ இன்றியுழைப்

    போ?

 

GRS:

பத்து மணி பாதி தூக்கம்

சித்தத்திலே சில கேள்விகள் – இத்தனையும்

ஒன்றாய் மென்றால்தான் ராலி ஸார்

வெண்பாக்காரி வருகிறாள் வரிந்து.

 

பித்தன்:

கவிதைக் காற்றழுத்தமும்

   மழையும் நங்கநல்லூரில்

   மையம் கொண்டதால்

புவியில் புனைய எமக்கு

கவியேதுமின்றி தவியாய்

தவிப்பதை அறியீரோ ராலி


ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #258

மீன்விழி அன்னையை

    வீணே சபிப்பானேன்

மீனுரு நந்தியுடன்

    சண்டை இடுவானேன்

மீன்விழி அன்னையை

    மீண்டும் மணப்பானேன்

வான்படைக்கும் கோன்நீ

    இருப்பாய் இனியேனும்

நானுண்டென் வேலையுண்

    டென்று.

 

BKR: @ராலி

(வக்கீலை இப்படி வேலை வாங்குவது நியாயமா?)

தாயைச் சபித்ததுவும் தான்மீண்டும் சேர்ந்ததுவும்

தூய தமிழ்மதுரை தான்தழைக்க  – நீயதனால்

பேயனைத் தொல்லைப் படுத்தா திருந்திடுவாய்

நீயுண்டுன் வேலையுண் டென்று.

 

Rali:

@BKR

மகாதேவன் வக்கீலெனில் சும்மாவா தெய்வ

சுகானுபவம் தந்திடுவான் பார்.

 

BKR:

@Rali

வக்கீ லெனின்ஆம் கனிச்சீர்தான் வெண்பாவில்

எக்காலும் சேருமோ  சொல்?

 

சிவனுக்காய் அன்றிச் சிறியேனின் வாதம்

தவறாத் தமிழுக்கும் தான்.

 

Rali:

@BKR

(என் சமாளிப்புப் பா)

காய்ச்சீரும் மாச்சீரும் பார்த்துச் சலித்துநான்

ஓய்ந்தே கனிச்சீர் நுழைத்தேன்

 

BKR:

@ராலி

சதம்சதமாய் வெண்பா பொழியும்நீ சீர்க்காய்

அதற்குள் சலித்தல் அழகா?

 

 

 

 

 

Dec 2016 – #ப.பி.

Rali: #ப.பி.

வில்லாலடிக்கச் செருப்பாலுதைக்க வெகுண்டொருவன்

கல்லாலெறியப் பிரம்பாலடிக்கக் களிவண்டு கூர்ந்

தல்லாற்  பொழிற்றில்லை அம்பலவாணர்க்கோர் அன்னைபிதா

இல்லாததல்லவோ இறைவா கச்சி ஏகம்பனே.

– பட்டினத்தார்

 

BKR: #ப.பி.

தூசா மணியும் துகிலும் புனைவாள்

நேசா முருகா நினதன் பருளால்

ஆசா நிகளம் துகளா யினபின்

பேசா அனுபூ திபிறந் ததுவே

(அருணகிரிநாதர்- கந்தரனுபூதி)

 

VKR: #ப.பி.

பொன்போலக் கள்ளிப் பொரிபறக்கும் கானலிலே

என்பேதை செல்லற் கியைந்தனளே -மின்போலலும்

மானவேள் முட்டைக்கும் மாறாத தெவ்வர் போம்

கானவேள் முட்டைக்கும் காடு.

 

விழுந்நதுளி அந்திரத்தே வேம்என்றும்

வீழின் எழுந்து சுடர் சுடுமென்றும்-செழுங்கொண்டல்

பெய்யாத கானகத்தே பெய்வளையும் சென்றனளே

பொய்யாமொழிப் புலவர் போல்.

 

Rali: #ப.பி.

ஓயாக் கவலையினால் உள்ளுடைந்து வாடாமல்

மாயாப் பிறவிமயக்கு அறுப்பது எக்காலம்?

– பத்திரகிரியார்

 

SKC: #ப.பி.

கஞ்சி குடியாளே கம்பன்சோ றுண்ணாளே

வெஞ்சினங்க ளென்றும் விரும்பாளே – நெஞ்சதனில்

அஞ்சுதலை யாவார்க் காறுதலை யாவாளே

கஞ்சமுக காமாட்சி காண்.

(ஒப்பிலாமணிப் புலவர்)

 

SKC: #ப.பி.

பக்தியொடு சிவ சிவா என்று திருநீற்றைப்

பரிந்து கையால் எடுத்துப்

பாரினில் விழாதபடி அண்ணாந்து செவியொடு

பருத்த புயமீதில் ஒழுக

நித்த மூவிரல்களால் நெற்றியில் அழுந்தலுற

நினைவாய்த் தரிப்பவர்க்கு

நீடு வினை அணுகாது தேக பரிசுத்தமாம்.

(குமரேச சதகம்)

 

SKC: #ப.பி.

வீரம் சொரிகின்ற பிள்ளாய் உனக்கும் பெண் வேண்டு மென்றாய்

ஆரும் கொடா ருங்களப்பன் கபாலி யம்மான் திருடன்

ஊரும் வெங்காடு நின்றன் முகம் யானை உனக்கிளையோன்

பேரும் கடம்ப னுன்றாய் நீலி நிற்கும் பெருவயிறே.

(நிந்தனைத்துதி – அந்தகக்கவி)

 

Rali: #ப.பி.

கல்லா நெஞ்சின்

நில்லான் ஈசன்

சொல்லா தாரோ

டல்லோம் நாமே.

– ஆளுடைப் பிள்ளையார் திருஞான சம்பந்தர்

 

BKR: #ப.பி..

(பெரியது என்று வள்ளுவர் கூறும் மூன்று விஷயங்கள்)

 

நிலையில் திரியா தடங்கியான் தோற்றம்

மலையினும் மாணப் பெரிது.

 

காலத்தி னால்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்

ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

 

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி  நயன்தூக்கின்

நன்மை கடலின் பெரிது.

 

12/11/16

Rali: மஹாகவி பாரதி வாழ்க!

இன்று அவர் பிறந்த நாள்

 

Rali: #ப.பி.

நம்பினார் கெடுவதில்லை நான்குமறைத் தீர்ப்பு

அம்பிகையைச் சரண்புகுந்தால் அதிகவரம் பெறலாம்.

– மஹாகவி பாரதி

 

பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங் களாமிவள்

பார்வைக்கு நேர்பெருந் தீ.

– மஹாகவி பாரதி

 

அக்னிக் குஞ்சொன்று கண்டேன்

அதை ஆங்கே பொந்திடை வைத்தேன்

வெந்து தணிந்தது காடு.

– மஹாகவி பாரதி

 

எள்ளத்தனைப் பொழுதும்

      பயனின்றி இராதெந்தன் நாவினிலே

வெள்ளமெனப் பொழிவாய்

      சக்திவேல் சக்திவேல் சக்திவேல்.

 

தருமத்தின் வாழ்வதனைச் சூது கவ்வும்

தருமமறு படிவெல்லும் எனுமி யற்கை

மருமத்தை நம்மாலே உலகம் கற்கும்

வழிதேடி விதியிந்தச் செய்கை செய்தான்

கருமத்தை மேன்மேலும் காண்போம் இன்று

கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும்

தருமத்தை அப்போது வெல்லக் காண்போம்.

– மஹாகவி பாரதி

 

ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா

      உள்ளம் குளிருதடீ

ஆடித்திரிதல் கண்டால் உன்னைப்போய்

      ஆவி தழுவுதடீ

 

உச்சி தனைமுகர்ந்தால் கருவம்

      ஓங்கி வளருதடீ

மெச்சி உனையூரார் புகழ்ந்தால்

      மேனி சிலிர்க்குதடீ.

– மஹாகவி பாரதி

 

தீக்குள் விரலை வைத்தால்

      நந்தலாலா நின்னைத்

தீண்டுமின்பம் தோன்றுதடா

      நந்தலாலா.

– மஹாகவி பாரதி

 

பெற்ற தாயும்

      பிறந்த பொன்னாடும்

நற்றவ வானிலும்

      நனி சிறந்தனவே.

– மஹாகவி பாரதி

 

VKR: #ப.பி.

சொல் புதிது

பொருள் புதிது

சுவை புதிது.

-பாரதி.

 

உண்மையின் பேர்தெய்வம் என்போம் அன்றி

ஓதிடும் தெய்வங்கள் பொய்யெனக் கண்டோம்

உண்மைகள் வேதங்கள் என்போம் பிறிது

உள்ள மறைகள் கதையெனக் கணடோம்.

கடலினைத் தாவும் குரங்கும் வெங்

கனலில் பிறந்ததோர் செவ்விதழ் பெண்ணும்

வடமலை தாழ்ந்ததனாலே தெற்கில்

வந்து சமன்செய்யும் குட்டை முனியும்

நதியு னுள்ளேமுழு கிப்போய் அந்த

நாகர் உலகிலோர் பாம்பின் மகளை /

விதியுறவே மணம் செய்த திறல்

வீமனும் கற்பனை யென்பது கண்டோம்.

கவிதை மிகநல்ல தேனும் அக்

கதைகள் பொய்யென்று தெளிவுறக் கண்டோம்

புவிதன்னில் வாழ்வுநெறி காட்டி நன்மை போதிக்கும்

கதைகள் அவைதாம்.

(புதுமைக்கவி பாரதி)

 

Suresh: #ப.பி.

நல்லதோர் வீணைசெய்தே அதை

நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ

சொல்லடி சிவசக்தி

நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

– மஹாகவி பாரதி

 

BKR: #ப.பி.

கற்பு நிலையென்று சொல்லவந்தார் இரு

கட்சிக்கும் அஃதைப் பொதுவில் வைப்போம்

(மஹாகவிபாரதி)

 

Suresh: #ப.பி.

பாட்டின் அடிபடு

பொருளுன் அடிபடு

மொலியிற் கூட

களித்தாடுங் காளி

சாமுண்டி கங்காளி

( மஹாகவி பாரதி)

 

SKC: #ப.பி.

தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல

சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம்

வாடித் துன்பமிக உழன்று பிறர்

வாடப் பலசெயல்கள் செய்து நரை

கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி கொடுங்

கூற்றுக் கிரையானப்பின் மாயும் பல

வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நான்

வீழ்வே னென்று நினைத்தாயோ?

( மஹாகவி பாரதி)

 

இடையின்றி அணுக்களெலாஞ் சுழலுமென

இயல்நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம்

இடையின்றித் தொழில்புரிதல் உலகினிடைப்

பொருட்கெல்லாம் இயற்கை யாயின்

இடையின்றிக் கலைமகளே நினதருளில்

எனதுள்ளம் இயங்கொணாதோ?

( மஹாகவி பாரதி)

 

பித்தன்: #ப.பி.

உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர்

திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே.

(திருமூலர்).

 

SKC: #ப.பி

ஆவீன மழை பொழிய வில்லம் வீழ

அகத்தடியாள் மெய்ந்நோவ வடிமை சாவ

மாவீரம் போகுதென்று விதை கொண்டோட

வழியிலே கடன்காரர் மறித்துக் கொள்ளச்

சாவோலை கொண்டொருவ னெதிரே செல்லத்

தள்ளவொண்ணா விருந்து வரச்

சர்ப்பந் தீண்டக்

கோவேந்த ருழுதுண்ட கடமை கேட்கக்

குருக்களோ தட்சணைகள் கொடுவென் றாரே.

(இடுக்கண் ஒருங்கே வருதல் – இராமச்சந்திரக் கவிராயர்)

 

Rali: #ப.பி.

சதுரம்மறை தான்துதி செய்து வணங்கும்

மதுரம்பொழில் சூழ்மறைக் காட்டுறை மைந்தா

இதுநன்கிறை வைத்தருள் செய்க எனக்குன்

கதவம்திருக் காப்புக்கொள்ளும் கருத் தாலே.

– திருஞான சம்பந்தர்

 

Rali: #ப.பி.

தந்தையார் போயினார் தாயாரும் போயினார்

    தாமும் போவார்

கொந்தவேல் கொண்டொரு கூற்றத்தார் பார்க்கின்றார்

    கொண்டு போவார்

எந்தநாள் வாழ்வதற்கே மனம் வைத்தியால்

    ஏழை நெஞ்சே

அந்தண் ஆரூர் தொழுது உய்யலாம்.

– திருஞான சம்பந்தர்

 

Muthumani: #ப.பி.

‘நடமாடித் தோகை விரிக்கின்ற

மாமயில்காள் உம்மை

நடமாட்டங் காணப் பாவியேன்

நானோர் முதலிலேன்

 

குடமாடு கூத்தன் கோவிந்தன்

கோமிறை செய்துஎம்மை

உடைமாடு கொண்டான் உங்களுக்கு

இனியொன்று போதுமே!

(ஆண்டாள்)

 

Rali: #ப.பி.

சக்கரத்தை எடுப்பதொரு கணம்

    தருமம் பாரினில் தழைத்தல் மறுகணம்

இக்கணத்தில் இடைக்கணம்

    ஒன்றுண்டோ?

– பாரதி

 

SKC: # ப.பி.

முன்னவனார் கோயில் பூசைகள் முட்டிடின்

மன்னவர்க்குத் தீங்குள வாரி வளம்குன்றும்

கன்னம்களவு மிகுந்திடும் காசினி

என்னரும் நந்தி எடுத்துரைத்தானே.

– திருமூலர் திருமந்திரம்

 

VKR:# ப.பி.

ஆநிரை குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்

காவலன் காப்பான் எனின்

(குறள்)

 

 

 

 

 

Dec 2016 – Exchanges

நஞ்சு

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #185:

நஞ்சைக் குடிப்பானேன்

      கைகால் உடம்பெல்லாம்

கெஞ்ச விறகுமண்

      எல்லாம் சுமப்பானேன்

துஞ்சா திரவிலாடு

      வானேன்பின் ரௌத்ரமாய்

எஞ்சாதெல் லாமழிப்

      பானேன்?

 

BKR:

@ராலி

நஞ்சோ சகம்காக்க மண்மதுரை வந்திக்காம்

துஞ்சாது ஆடல் உலகியங்க – மிஞ்சா

தழித்தல் அவனுள் லயித்தே வினைகள்

கழிக்கச் செயவென் றுணர்.

 

ஆன்ட்ராய்ட் – ஐஃபோன்

 

SKC:

ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன் கவிதை

ஆன்ட்ராய்டில் பார்த்ததால்.

 

BKR:

ஈன்ற பொழுதில் பெரிதுவக்கும் தன்படைப்பை

ஆன்ட்ராய் டில்பார்த்த கவி்.

 

Rali:

ஐபோனுள் ளோரும் எளிதாய்க் கவிபடிக்க

வைப்போர் தொழில்நுட்பம் வாழி.

 

SKC:

வைஃபை இல்லாது வாசிக்க இயலுமோ

ஐபோன் இருந்தும் கவி.

 

தோசை

S K Chandraseka: #ப.பி.

பணியாரம் தோசையி லக்கொங்கை

தோய்ந்திடப் பார்ப்பர் பல்லி

பணியாரம் தோசையிலாச் செந்துவாய்ப்

பிறப்பார்க ளென்னோ

பணியாரம் தோசைமுன் னேனுனக்

கிட்டேத்திப் பழனிச் செவ்வேள்

பணியாரம் தோசைவரா காரன் னோர்க்

கென்ன பாவமிதே.

–  அந்தகக் கவி வீரராகவ முதலியார்

(விநாயகனுக்கு நிவேதனம் செய்து பழநி முருகனை வணங்காது பெண் இன்பமே பெரிதாய் எண்ணி அலைபவர் வெறும் செந்துவாய்ப் பிறந்து உழல்வர்.)

 

Rali:

@SKC:

என்ன இதநியாயம் பிள்ளையார் பூஜை

இன்னல் கொடுக்குமோ என்றும்?

 

Rali:

@SKC :

முழுமுதல் தெய்வத்தைப் பால்பழம் தந்தே

தொழுபவர் பல்லியாய்ப் பின்னர் பிறத்தல்

இழுக்கென்பான் தம்பிசாமி யே.

 

சிலேடை

BKR:

@ராலி

சிலேடைக் கவி செய்வது

இலேசு அல்ல என்றாலும்

கிலேசம் இன்றி முயன்றால் படிப்போர்

பலே எனப் பாராட்டுவர்.

 

SKC:

@ BKR

மூச்சு முட்டக் கவி படித்து

முழிபிதுங்கி உடல் வேர்த்து

பேச்சில்லாமல் தவித்து

பேரின்பம் அடைந்த வேளை

சீ சீ பழம் புளிக்குமென

சிந்தனை செய்யாது

ஆச்சு போதும் சிலேடையென

அலுக்காது மனமகிழ்ந்தேன்.

Rali:

@ சிலேடை ரசிகர்களே:

அத்திக்காய் காய்ஆலங் காய்புரிய வேயறு

பத்தோராண் டாச்சு எனும்போது என்தலை

சுத்தவைக்கும் பாட்டெதுவும் சற்றும் புரியாது

ஒத்து நமக்கு சிலேடை.

 

Rali:

பல்விதமாய்த் தன்னைச் சுவைப்போர் எண்ணவே

பல்பொருள் கொண்ட சிலேடை கிளர்ச்சியாம்

இல்ல குலப்பெண்போல் காண்போம் ஒரேபொருள்

நல்கவிதை யின்னெளிமை யாம்.

 

குளிர்

Rali:

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #192:

பனிமலைப்பெண் மேனி தழுவிட இன்னோர்

பனிமலைப்பெண் நீராய்த் தலையில் அமர

தனியுலா தண்ணிலா ஒன்றும் அமர

அனிலமுண் பாம்பின் குளிர்மேனி ஊர

மனிதரும் நில்லாது நீருன்மேல் கொட்ட

இனிதாங்கா தேகுளிரென் றேநீ நடுங்க

இனிதாங்கா திவ்வாழ்வின் தாபமென இங்கே

தனித்துநான் சூடாய் விடும்மூச் சுனக்கு

இனியிதமாய் நன்றாய் இருக்கும்.

 

BKR:

@ராலி

சிவனுக்காக வக்கீலின் வக்காலத்து:

இமயத்தின் உச்சிமீது உருகிடாப் பனியதன்மேல்

உமையொடு உதகதேவி உடனுறைந் துவந்திருக்க

உதிரமும் உறையும் மண்ணில் உறைவிடம் கொண்டநாதன்

அதிகமாம் குளிரதொன்றே ஆனந்தம் என்றிருக்க

நிதம்நிதம் கவலைகொண்டு நீவிடும் தாபமூச்சு

இதம்தரும் சிவனுக்கென்று எண்ணுதல் நியாயமாமோ?

நித்தமுன் மூச்சால் சிவனின் நீளுடல் வேர்த்திடாதோ?

அத்தனின் அருளுக்காக அனல்மூச் செறியவேண்டாம்

உருகிடாப் பனியின்மீது உட்கார்ந் திருந்தபோதும்

உருகிடும் உள்ளம்கொண்டான் உண்மையாம் பக்தருக்காய்

ஆதலால் நண்பநீயும் அன்புடன் அவனைநோக்கிக்

காதலாய்ச் சிரித்தால்போதும் கனிவுடன் தருவான் தன்னை.

 

சொல்லடி

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #193:

மாண்டதும் சாம்பலாய் ஆகப் போகுமென்னை

ஆண்டவா மூடியவுன் நெற்றிக்கண் சுட்டிடவே

சீண்டினேன் சற்றே கவிதையில் உன்தீக்கண்

தீண்டத் தகுமோயென் மேனி.

 

Suresh:

கல்லடி பட்டான்

பிரம்படி ஏற்றான்

சொல்லடி தாங்குவ னோ?

 

BKR:

@ராலி:

கல்லால் பிரம்பால் அடிபட்ட தெல்லாமே

நல்ல அடியார்க் கருளவெனில் – சொல்லால்

வலிக்க அடிப்பின் முனிவானோ உன்னைப்

புலித்தோல் அமர்ந்த சிவன்.

 

Rali:

கல்லால் பிரம்பால் அடிபட்டது அர்ச்சுனன்

வில்லால்வன் சொல்லால் அடிபட்ட தெல்லாமே

நல்லடி யாராலே நான்சற்றும் பக்தியே

இல்லேன் கதியென்னா கும்?

 

புத்தாண்டு

Rali:

வருஷம் புதுசு பிறக்குது என்றே

ஓருகவிதை நீவிர் கவிஞர்காள் நன்றே

தருவீர் மறவாதே நன்றி.

 

Rali:

நிதியோ மதியோ பிறப்புடன் வந்த

விதிமாற்ற ஏதோ வழியோ வேண்டேன்

பதினேழாம் ஆண்டினில் பார்வதி தேவி

பதியுன்மேல் பக்தியைத் தா.

 

BKR:

@ராலி

புத்தம் புதுவருடம் பங்குனி தீர்ந்துவரும்

சித்திரையில் தானே தமிழர்க்கு? – முத்தாய்ப்

புதியகவி பாடி அதனை அழைக்க

அதற்குள் அவசரமேன் சொல்.

 

BKR:

ஜனவரி மாதம் ஜனித்திடுமோ புத்தாண்

டனல்பறக்கும் சித்திரையில் அன்றோ? – எனவேநாம்

ஏவிளம்பி ஏப்பிரலில் தான்பிறக்கு மென்றுணர்ந்து

ஆவலுடன் காத்திருப்போ மே?

 

Rali:

@BKR:

நன்றாகச் சொன்னாயென் நண்பாயிப் புத்தாண்டு

அன்னியர் போற்றும் புதுஆண்டு என்றாலும்

சின்ன வயதில் இருந்தே பழகிப்போய்ச்

சொன்னேன் இதுபுத்தாண் டென்று.

 

Rali:

சத்துவ எண்ணம் வளர்ந்துநம் வாழ்வில

சத்து அறிந்து  உதற பதினேழாம்

புத்தாண்டில் புத்தி பிறக்கப் புதிரான

பித்தனடி போற்றுவோம் வாரீர்.

 

SKC:

வருடம் பதினாறில் வந்த துன்பம் யாவும்

உருகும் பனித்துளியாய் ஒரு நொடியில் மறைய

உறுமீன் வருமளவும் ஓய்ந்திருந்த நாரையென

இரும் மற்றோர் நாள் இங்குமக்கு புது வருடம்

வரும் பதினேழென்றே வாடும் மானிடர்காள்!

தரும் செல்வம் யாவும் தரணியில் தழைத்திடவே.

 

 

பித்தன் 123.

ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று போகும்

தாண்டிவந்த நாட்கள் மனதிலசை போட

ஈண்டுவரும் நாட்கள் இனிதாய் இனிக்க

வேண்டிநிற்போம் நாம் வேங்கடவனை தினம்.

 

Rali:

பதினாறும் பெற்றுப் பெருவாழ்வு வாழ்ந்தீர்

அதிலும் பெரிதாய்ப் பெருவாழ்வு வாழ்வீர்

பதினேழாம் ஆண்டில் இனி.

 

பித்தன்:

@BKR

பதினாறு பேறுகள் நாமறிவோம்

பதினேழாம் பேறு யாமறியோம்

பதினேழாம் ஆண்டில் அறியவேண்டிய

புதியபேறை எமக்கு கூறலாமோ?

 

Rali:

பதினாறு பேறு அறிவோம் அறியோம்

பதினேழாம் பேறு எதுவென்று கேட்பின்

பதில்சொல்வேன் இத்தமிழ் இன்பக் குழுமப்

பதிப்பைப் படிப்பது தான்.

 

SKC:

நாளொரு படியென நாமும் கடந்து

வாழ்வினில் எல்லா வளமும் அடைந்து

கோள்வினை தீர்க்க குமரனை நினைந்து

சூழ் உலகெல்லாம் சுற்றம் நிறைந்து இவ்

வேளையில் மகிழ்வோம வேதனை மறந்து

நாளை பிறக்கும் நல் வருடத்தில் எந்

நாளும் நமக்கு நல்ல நாளே.

 

Suresh:

அரிதான பணமும் அதன்பின் னணியேதும்

அறியாத சனமும் மர்மம் விலகாத

பிரிவாலே வாடுநல் தமிழான குடியும்

துர்முகி யதுதந்த துயரத்தின் பாதியில்

வர்தாவும் விட்டெறிந்த விருட்ச மலைகளிடை

கிரிதரனைக் கோபாலன் குடை நிழலைக் காணாது

பதினாறு போயென் பதினேழு வந்தென்?

 

SKC:

அரிதான பணமும் அடுக்கியே பதுக்கும்

சிறியோரின் செயலால் செயலது இழக்கும்

விரிவானில் கிளை கொண்ட வெண்மேகம் போலே

தெரியாது உண்மைகள் தினந்தோறும் தவிக்கும்

அறியாத மாந்தரையும் அரசியல் பலதிசை இழுக்கும்

புரியாத பணமுடக்கம் புரிந்து கொள்ளப் பிடிக்கும்

குறையேதும் இல்லா வாழ்வொன்று உண்டோ

வரும் நாளை எண்ணி வாழ்ந்திடுவோம் நாமே.

 

Rali:

பதினெட்டு நேர்படி மீதுள்ளான் வாழ்த்த

பதினேழு நல்ல படியாய் அமைந்து

பதினாறு பேறுபெற்று இக்குழும அன்பர்

பதினைந்து பேர்களும் வாழி.

 

Rali:

பித்தனை நித்தமும் பாடி ஒருகடுகு

அத்தனை பக்தியேனும் பெற்றிட வேண்டுமெனும்

உத்தம லட்சியம் ஒன்றுநான்கைக் கொண்டயிப்

புத்தாண்டே ஓடி வருக.

.

VKR:

காலமெனும் சோலையிலே பூத்ததொரு புதுமலரோ

அன்றி நாட்குறிப்பில் கிழிந்ததொரு நாளேடோ

நம்பிக்கை வாழ்த்தெல்லாம் நட்பின் கடனோ

ஞாலமெல்லாம் வைபோகம் ஞாயமோ ஏமாற்றோ

கடந்துவிட்ட நாட்களுக்கு கடைசி நாளோ

மிஞ்சிவிட்ட நாட்களுக்கு முதல்நாள் தானோ

மாலையும் போனதிலே மயக்கமோ மற்றுமொரு

காலையும் வந்திடுமோ காண்.

 

Rali:

@VKR & Suresh:

யதார்த்தம் தினமும்நாம் பேசுவதால் இன்று

யதார்த்தம் மறப்போம் மறந்து கனவுப்

பதார்த்தம் சமைப்போம் உலகெலாம் மக்கள்

சதாமகிழும் புத்தாண்டு என்று.

 

நல்ல கவி

VKR:

சொல்லும் பொருளும் உடைத்தாயின் அதுவே

நல்ல கவியென் றுணர்.

 

Rali:

சொல்லும் பொருளும் உடைந்திருப்பின் அஃதேநம்

ராலியின் பாட்டென் றுணர்.

 

சொல்லும் இறையுணர்வும் கொண்டிடின் அஃதே

மிகநல்ல பாடல் உணர்.

 

சொல்லும் நயமுமில் லாதாயின் அஃதே

புதுக்கவி தையென் றுணர்.

 

BKR:

@ராலி

உண்மை உடைத்துரைக்க உன்போல் உலகினிலே

நண்பாயார் உள்ளார் நவில்?

 

Rali:

@BKR:

உண்மை உறுத்திடினும் ஆண்மைக் கழகந்த

உண்மையை ஒத்துக் கொளல்.

 

SKC:

மீசை கொண்டு பாரதியை முன்னறிதல் புதுக்கவிதை

ஓசையின்றி உட்பொருளை ஒரு வரியில் இங்கு

பேசுவதும் புதுக்கவிதை ஈசனையே எண்ணி இயம்பும் ஓம் புதுக்கவிதை

காசளவு நேசமெனக் கவிதைகள் வரக் கண்டு

மோசமெனச் சொல்வீரோ முழுவதும் புதுக்கவிதை

 

சிம்மராசி

பித்தன் 118.

சிம்மராசியில் பிறந்து சிம்மமாக வாழ்ந்து

சிம்மமாகவே மறைந்து

தம்மையே குடும்பம் ஏதுமின்றி நாட்டுக்கு

     அற்பணித்த

செம்மையான ஓர் அன்னையின் ஆன்மா

     சாந்தியடைய

நம் ராலி தமிழின்பம் சார்பில்  இறைவனை

     இறைஞ்சுவோம்.

 

Rali:

எல்லாம் அவன்செயல் என்பதை அன்றிவேறு

சொல்ல எதுவுமறி யேன்.

 

SKC:

கண்ணிமைக்கும் நொடியில்

காத்திருக்கும் மரணமென

கண் இமைக்காது அங்கு

காத்திருந்த மாந்தர் பலர்

மண் இருக்கும் வரை இவரின்

மாண்பிருக்கும் இந்தப்

பெண் உறக்கம் கொண்டதனால்

பிறர் உறக்கம் தொலைந்ததுவே.

 

VKR:

ஆநிரை குன்றாமல் அறுதொழிலோர் மறவாமல்

காவல் காத்தாள் அவள்.

 

உயிரிங்கு

SKC:

உறைத்தது உண்மை இன்று

உயிரிங்கு என்னதன்று

நரைத்திங்கு நானும் ஓய்ந்து

நலிந்தபின் மறைவதன்று

மரத்தினைக் குடைந்து இரையை

மரங்கொத்தி தேடும் அந்தக்

கருத்தினை மனதில் கொண்டு

கட்புலன் அடக்கி என்றும்

புறத்தினில் இறையைத் தேடி

பூசையே செய்ய எண்ணி

சிரத்தினால் உன்தாள் பணிந்து

சேவித்தேன் சிவனே உன்னை.

 

S K Chandraseka: @BKR

அறிந்தேன் தவறை அலையாய் மனதில்

விரிந்த எண்ண விதையின் வேகம்

சரியே என்றே கவியும் புனைந்தேன்

இருந்தும் நீரதை ஏற்றது மகிழ்ச்சி.

 

BKR:

@SKC

இனிதோ அன்றிக் கடிதோ எந்தன்

மனதில் தோன்றும் எண்ணம் மறைக்கா

துனக்கே உரைத்தேன் உடனே யானும்

முனியா தென்னை முழுதும் புரிந்து

கனிவோ டேற்று மகிழ்ந்தாய் உந்தன்

இனிய குணத்திற் கெந்தன் நன்றி!

 

கல்லால்

Suresh : கல்லா லடியுண்ட

கனிவான தெதுவோ

கல்லாத வேடன்கா

லணியான ததுவே

கல்லான களிறுக்கும்

கரும்பான அமுதே

கல்லா லடியமர்

குருவான பொருளே.

 

BKR:

வில்லேந்தும் விஜயனுடன் விளையாடும் விமலா

சொல்லாடிக் கீரனுடல் சுட்டதமிழ்ச் சிவனே

நில்லாத நதிசடையில் நிறுத்தியதத் பரனே

நல்லோர்கள் நலம்பெறவே நடனம்பயின் றருளே.

 

Suresh:

கல்லா லடியினி லமர்ந்தவ னவனே

நல்லோர் நலம்பெற  நடம்புரி சிவனே

நில்லா நதிசடையில் நிறுத்திய தத்பரனே

 

BKR:

ஒத்த மனம் கொண்டோரை

ஒன்றிணைக்கும் தளம் வாழ்க!

நூலிழையாய் நமையிணைக்கும்

ராலியெனும் கவி வாழ்க!!

 

ராலி ஒரு வான்கோழி

Rali:

மாசெல்லாம் மனத்தினில்

மிகவடைந்து மெள்ளவே

மலைபோலே வளர்ந்ததால்

மொத்தம் அத்தனையும்

மிஞ்சாமல் எரிக்கவே

மகாதேவன் மலைமகள்

மயங்கிடும் மணாளனே

மலையாக வாழ்ந்திடு்ம்

மலையாம் அண்ணாமலை

மீதேற்றிடும் கார்த்திகை

மங்களமாம் தீபமே.

 

BKR:

@ராலி

தான்தோன்றி யானசிவன் தங்கும் அருணையினை

தேன்தோய் தமிழாலே பாடியநீ – வான்கோழி

ஆகுவையோ? ஆறுமுகன் ஆசனமாய் ஆடிவரும்

தோகையையே தோற்கடித்தாய் நீ !

 

Suresh:

நான்குவரி கவியெழுத

நான்பட்ட பாடென்ன

வற்றாத அருந்தமிழில்

நற்றாள் தொழுதெழுந்த

நானூறு நற்கவிகள்

நாவூரும் தீங்கனிகள்

வான்கோழி யல்லநீராலி

முருகுநிறை மருகனவன்

அருகிலமர் வண்ணமயிற்

றோகை விரித்தாடு

இன்னும் கவிபாடு.