May 2017 – Shanthi

அருகு அணிந்தோனை

ஆரணப் பொருளோனை

இபமாமுகன்தனை

ஈசன் மைந்தனை

உரகம் அணிந்தோனை

ஊழி முதல்வனை

எங்கும் நிறைந்தோனை

ஏற்றம் மிகுந்தோனை

ஐந்து கரத்தனை

ஒற்றை மருப்பனை

ஓங்கார வடிவோனை

ஔவைக்கு அருள்வோனை

கண நாதனைக்

காரிய முதல்வனைக்

கருத்தில் நிறுத்தி

அடி பணிவோமே.

 

கருப்பற்றூறி இருந்து

பிறப்புற்று ஆங்கண்

விருப்புற்றூறி  அதன்கண்

துன்புற்றிருந்து பின்னே

இறப்புற்றே மாயும் எம்மை

பற்றற்றிருக்கப் பணித்து

உற்றதுணையாய் நின்தாள்

பற்றி இருக்கஅருள்வாயே

ஆற்றுப்படை கொண்ட முருகா

சீற்றமொடு வரு சூரனை இரு

கூற்றாகப் பிளந்த சூரா

ஆற்றொணாக் காதலொடு கரம்

பற்றி வள்ளிக்குறத்தியை மண

முற்ற பெருமானே தெய்வக்

களிற்றின் மணவாளா

 

பஞ்சாட்சரம் அதை தினமும் துதிக்க

பஞ்சாய்ப் பறந்திடும் பாவங்கள் யாவும்

தஞ்சம் என்றவன் திருத்தாள் பற்றிட

நஞ்சுண்ட நாதன் நமைக் காத்தருள்வான்

 

 

நரிதனைப் பரியாக்கிப் பரியதை நரியாக்கி

பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படியதுவும் பட்டு

தருமிக்குப் பாட்டெழுதி கீரனுக்கு முக்கண் காட்டி

கூடல் மாநகரினிலே ஆடல் பல புரிந்தவன்

 

 

அர்த்த நாரியை உமையொரு பாகனை

இருவினை களைவோனை

முக்கண்ணனை

நான்மறை போற்றும்

ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தால்

அறு பொழுதும் ஓத எழு பிறப்பும் அறுமே

எண்திசை போற்றிட நவநிதியும் சேருமே

பத்துடை அடியவர் வாழ்த்திடுவாரே

சிவாய நம ஓம் சிவாய நம ஓம்

 

அரி அயன் தேடி அறிதற்கு

அரிதாக நின்ற நெடுமாயன்

விரித்த செஞ்சடையன் புரம்

எரித்த முக்கண்ணன்

 

 

ஆலம் உண்ட கண்டன்

காலனை உதைத்த காலன்

மாலன் தங்கை மணாளன்

ஞாலம் காக்கும் தயாளன்

 

 

அந்தம் ஆதியறு நாதன்

கந்தன் உரை செய்த சீடன்

விந்தை பலபுரி விநோதன்

அனந்த நடமிடும் புலியூரன்

 

 

விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் சோதியன்

உண்ணாமுலை அன்னை பாகன்

அண்ணாமலை உறை நாதன் அவனை

எண்ணாதிருப்பவர் வீணரே

 

 

Advertisements

Nov 05, 2016

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #136:

அப்பாவும் அம்மாவும்

      உன்னையே ஏய்த்தனர்

தப்பாது கேள்பழம்

      வாங்கித் தருவேன்நான்

தப்பாய்க் கவியெழுதும்

      என்னைப் பழனிமலை

அப்பாநீ கைவிடா

      தே.

(அண்டமாடிடும் ஆதிமகள் நம்மன்னை பராசக்தி அருட்சுடர் வேல்முருகனை நாமெல்லாம் போற்றும் கந்தசஷ்டி இன்று)

 

பித்தன் 92.

உமை ஏய்த்த உமையிடம் வேல் வாங்கி நின்றாய்

உமை ஏய்த்த தந்தைக்கு வேதப் பொருள் அளித்தாய்

எமை ஏய்த்து வாழும் இம்  மாயப்பிறவிதனில்

சுமையின்றி வாழ்ந்திட அருளிடுவாய் கந்தனே

வளர்மதி ஆறாம் இந்நன்னாளில் எமை

வளமாக வாழ்ந்திட வாழ்த்தியருள் புரிந்திடுவாய்.

 

பித்தன் 93.

தப்பாய்க்கவி எழுதினும் ராலியின் வாழ்வில்

முற்பிறவிப் பயனால் தப்பின்றி வாழவும்

எப்பொதும் துணையான நற்பாதி மனையாளும்

தப்பேதும் தெரியாத நன்மகனும் மகளும்

எப்பொதும் வாழ்த்திட அப்பாவும் அம்மாவும்

உடனிருக்க அருளிய சுப்பிரமணியனே

உனக்கு நன்றிகள் கோடானு கோடி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #137:

அரோகரா கந்தனுக்

      கென்றிடுவோ ரஞ்சு

வரோவாழ்வில் என்றுமெதற்

      கும்?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #138:

அரோகரா கந்தனுக்

      கென்றிடுவோ ரெண்ணு

வரோவாழ்வில் என்றும்

      துயர்?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #139:

அரோகரா கந்தனுக்

      கென்றிடுவோர் கெஞ்சு

வரோவாழ்வில் கந்தனை

      அன்றி?

 

பித்தன் 94.

கந்தனுக் கரோஹரா

     என்றிடுவோர் நெஞ்சு

வெந்தபின்பும்

     சென்றடையும்

கந்தனைப் போல் பஞ்சு.

 

 

Nov 04, 2016

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #131:

வள்ளிக் கருள்செய்ய

      கள்ளத் தனமாகத்

தள்ளாடும் மூத்தோனாய்ச்

      சென்று மருவினாய்

உள்ளத்து உன்னை

      இருத்துவோரைக் காத்திட

வள்ளலே நீஎதுவும்

      செய்வாய்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #132:

நினைப்பது எல்லாம்

      நடக்குமா என்ன?

நினைப்பது வீணென்

      றறிவாய் எதையோ

நினைப்பதற் குச்சாவு

      என்றுவரும் என்றே

நினைப்பது நன்மை

      தரும்.

(From The Tibetan Book of Living & Dying)

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #133:

பிறர்மகிழ ஆசைப்படு

      ஆனந்தம் அதிலே

பிறப்பது நீமகிழ

      ஆசைப் படவும்

பிறப்பது துன்பமென்

      றறி.

(From The Tibetan Book of Living & Dying)

 

SKC:

சிக்கலில் வேல் கொண்ட

சிங்கார வேலன்

செந்தூரில் வதம் செய்த

சீரலை நாதன்

பக்கமே தெய்வானை

பரங் குன்றம் மணமுடித்து

திக்கெட்டும் தேவர்

துயர் தீர்த்த தோழன்

செக்காய்ச் சுழன்று

சேருமிட மறியா எம்

சிக்கலைத் தீர்க்கும்

சிவகுரு நாதன்

சுக்குமிகு மருந்தில்லை

சுப்பிர மணியனை

மிக்கதோர் இறையில்லை

மேதினியில் என்றே

எக்கணமும் எனக்கருள்

ஏந்தலடி பணிவேன்

 

Rali:

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #412

ஓடும் காலமஞ்சி

      கருத்துடன் தினம்

விடுபேறு தரும்

      வேதவிதிவாழ் முறை

நாடும் மனங்கொண்டு

      நடக்க வெண்மதி

சூடுமைந்தனை ராலி

      சேவிப்ப தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #413

அடுத்துவரும் பிறவியிலும்

      அறமல்லது அறவே

விடுத்து வேதவிதிவழி

      நடந்து மறைவாய்தானம்

கொடுத்து அரியதாம்

      பக்திபெற ராலி கைலாயம்

எடுத்தானை கடுத்தானை

      தேடுவ தெக்காலம்?