Jan 2017 – ப.பி.

Rali: #ப.பி.

செம்மான் மகளைத்

    திருடும் திருடன்

பெம்மான் முருகன்

    பிறவான் இறவான்

– கந்தரனுபூதி

 

Rali: # ப.பி

சங்குச் சக்கரச்

    சாமி வந்து

ஜிங்கு ஜிங்குன்னு

     ஆடுமாம்

உலகம் மூணும்

      அளக்குமாம் அது

ஓங்கி வானம்

        பிளக்குமாம்.

 

BKR: # ப.பி

செம்மான் மகளைத்

    திருடும் திருடன்

பெம்மான் முருகன்

    பிறவான் இறவான்

சும்மா இருசொல்

       லறவென் றலுமே

அம்மா பொருளொன்

       றுமறிந் திலனே

– கந்தரனுபூதி

 

Suresh:

#பபி:

கந்தரனு பூதிபெற்றுக்

கந்தரனு பூதிசொன்ன

எந்தையருள் நாடி

இருக்குநா ளென்னாளோ

 

SKC:

#ப.பி.

உண்ணும் சோறு பருகும் நீர்

தின்னும் வெற்றிலையும் எல்லாம்

கண்ணன் எம்பெருமான் என்றென்றே

கண்கள் நீர் மல்கி

மண்ணினுள் அவன் சீர் வளம் மிக்க

அவன் ஊர் வினவி

திண்ணம் என் இளமான் புகும் ஊர்

திருக் கோவிலூரே.

– திருவாய்மொழி.

 

SKC:

#ப.பி.

நன்றாய் ஞானம் கடந்து போய்

நல்லிந்திரியம் எல்லாம் ஈர்த்து

ஒன்றாய்க் கிடந்த அரும்பெறும் பாழ்

உவப்பில் அதனை உணர்ந்து உணர்ந்து

சென்றாங்கு இன்ப துன்பங்கள்

செற்றுக் களைந்து பசை யற்றால்

அன்றே அப்போதே வீடு

அதுவே வீடு வீடாமே.

– திருவாய்மொழி.

 

SKC:

#ப.பி

துறப்பு எனும் தெப்பமே துணை செயாவிடின்

பிறப்பு எனும் பெருங்கடல் பிழைக்கல் ஆகுமோ !

— கம்பன்

 

Rali:

#ப.பி

இன்பமெல்லாம் தருவாள்

துன்பமெல்லாம் இழைப்பாள்

– பாரதி

 

 

 

Jan 2017 – Rali – Ekkalam

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #433

இதனினும் இதனினும்

    சிறியதாய் மற்றும்

அதனினும் அதனினும்

    பெரியதாய் என்றும்

சதமாய்த் தானே

    திளைக்கும் பொருளறிய

மதனனைக் காய்ந்தானை ராலி

    கருதுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #434

சற்றும் எண்ண

    வொணாது இங்கும்

மற்றும் எங்கும்

    என்றும் குணமேதும்

அற்று ஆனந்தமா

    னதறிய நெற்றியில்

ஒற்றை நயனனை ராலி

    நாடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #435

குணமேதும் கொளாது

    உணர்வாய் உயிராய்

கணந்தோறும் மகிழ்ந்

    திருக்கும் பரம்பொருளை

வணங்கி பக்தி பெற

    பொன்னிசூழ் ஆனைக்கா

அணங்கினை ராலி

    அண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #436

சமம் ஏதுமிலாது

    சிந்தைக் கெட்டாது

நமக்குள் நாமறியாது

    அணுவாய் ஒளிந்து

மமதை தந்து விளையாடு

    வதறிய ஐயாறு

அமர்ந்த ஐயனை ராலி

    அண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #437

சந்தமாம் வேத

    ஒலியிலும் எங்கும்

எந்தக் காலத்திலும்

    மீதியிலாது மேவும்

பந்தமேதுமிலா

    பொருளறிய ராலி

முந்தியே முளைத்தானை

    மெச்சுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #438

அழித்தால் அழியாது

    விளைக்க இயலாது

எழிலாய் என்றும்

    எங்கும் அருள்மழை

பொழியும் பேரருள்

    உணர காமனழிய

விழித்தானை ராலி

    வேண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #439

துயரும் துடைத்து

    மனக்கண் சற்றும்

அயரா உறுதிதந்து

    இப்பூவுலகில் நற்

பெயர்தந்து மங்கா

    பக்தி தரும்

உயரும் மதியானை

    ராலி உணர்வ தெக்காலம்?

 

 

Jan 2017 – Rali – Venpa

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #241:

நம்பிக்காய் பால்பழம்

    உண்டாய் உனதருமைத்

தம்பிக்காய்ப் பெண்ணைத்

    துரத்தினாய் ஔவையைத்

தும்பிக்கை ஏற்றி

    அனுப்பினாய் அப்பனே

நம்பினேன் கைவிடாதே

    என்னை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #242:

விற்பாய் விறகு

    நடந்து தெருத்தெருவாய்

விற்பாய் வளையலை

    வீடுவீடாய் மாணிக்கம்

விற்பாய் அரசனுக்குப்

    போதும் வியாபாரம்

கற்பிப்பாய் பக்தி

    எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #243:

மதியாத மாமனாரும்

    காலால் மிதியும்

சதியென ஓடும்

    மகனும் முதுகில்

பதிந்த பிரம்படியும்

    தன்தலைநீ கிள்ள

விதியின் சதியாம்

    கவனி.

(விதி = ப்ரஹ்மா.  ப்ரஹ்மாவுக்கு 5 தலைகள். அவர் பொய் சொன்னதால் ஸ்வாமி ஒரு தலையைக் கிள்ளி விட்டார்)

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #244:

எளிதில் களிக்கும்

    தனிகுணமும் வெள்ளைப்

பளிங்கொத்த மேனியும்

    கல்லால் அடியில்

தெளிவூட்டும் மோனமும்

    தேவ நதிநீர்

தெளிக்கும் சடையும்

    கழுத்தை வளைத்து

நெளிந்திடும் பாம்பும்

    அணிவாய் அருள்வாய்

துளியேனும் பக்தி

    எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #248:

யாரும் வராத

    அமைதி நிலவுமிடம்

ஊருக்கு அப்பால்

    மயானமென்று போனாய்நீ

தீருமுயிர் தீர்ந்தபின்

    நிச்சயம் அத்தனை

பேரும் வருவோமே

    அங்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #249:

படமெடுத்து என்னுள்ளே

    உன்னை நிறுத்தி

விடவிடாது ஆடுமுன்

    திட்டம் அறிந்தேன்

படமெடுக்க மாட்டேன்

    பயமின்றி உந்தன்

நடனம் நிறுத்தி

    அமர்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #250:

நான்யாரென் றேகேட்டுப்

    பேருண்மை காணுதல்

தான்வாழ்வில் பேரின்பம்

    என்றுரைத்த மெய்ஞ்ஞானக்

கோன்ரமணா உன்னடி

    போற்றி.

 

 

நூல்கோத்த ஊசியின்

    பின்னே அறுந்திடாது

நூல்போகச் செய்யிறை

    வாழி.

 

வங்கக் கடல்கடைந்த

    மாதவன் ஆசியவன்

தங்கை மணாளனென்

    நாதனீசன் ஆசியுடன்

செங்கதிர் சூரியன்

    ஆசிசேர்ந்து பொங்கட்டும்

மங்களம் எங்கும்

   மிகவே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #253:

ஏகா அநேகா

    திருவடி வேண்டினேன்

மாகாளி தோற்கவெட்டா

    தூரம்கால் தூக்கினாய்

ஆகாது நான்தொடல்

    என்றே உமையொரு

பாகா மறுகால்

    தொலைத்தாய்.

 

@ தமிழின்ப அன்பர்காள்:

தமிழின்ப அன்பர்கள்

    இல்லத்தே பொங்கட்டும்

தமிழுடன் பொங்கலும்

    சேர்ந்து.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #254:

நெகிழ்ந்துனைப் பாடிய

    சுந்தரர் வாட

மகிழ மரத்தில்

    ஒளிந்தவரை ஏய்த்து

மகிழ்நல் மனத்துடையோன்

    வாழி.

 

⁠⁠⁠ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #256:

தருமத்தின் மேன்மை

    அறிவோம் இறைவன்

வருதல் உலகில்

    முயன்று உழைத்தல்

தருமத்தைக் காக்கவே

    என்றுணர்ந்து காப்போம்

தருமம் உயர்ந்தது

    என்றே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #257:

ஆனந்தத் தாண்டவம்

    கண்டதும் கண்ணனும்

ஆனந்தம் கொள்ளநீ

    கண்ணனின் காளிங்க

ஆனந்த நாட்டியம்

    கண்டுவக்க வந்தது

ஆனந்த பக்திபாவம்

    மண்ணில்.

 

அவல்தந்த ஏழை

    குசேலனுக்குக் கண்ணா

நவநிதி தந்தாய்நீ

    வாழி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #259:

விண்ணில் வளரும்

    பிறைமதியும் விண்ணின்கீழ்

மண்ணில் வளரும்

    இறைநதியும் மண்ணின்கீழ்

மண்ணுள் வளரும்

    இரைப்பாம்பும் மேலணிந்து

அண்ணலிம் மூவுலகும்

    காப்பான்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #260:

ஒருபிள்ளை அத்தை

    கணவனைக் குட்ட

ஒருபிள்ளை மாமா

    கரணமிடச் செய்ய

ஒருதலையை மைத்துனன்

    வாடநீ கிள்ள

இருமாது சக்களத்தி

    சண்டை இடவுன்

திருக்குடும்பம் தெய்வீகம்

    தான்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #262:

பாண்டியன் வேண்ட

    இடதுகால் தூக்கிய

தாண்டவம் மாற்றி

    வலதுகால் தூக்கிய

தாண்டவம் செய்தருள்

    செய்த மதுரைவாழ்

ஆண்டவா உன்னிருகால்

    போற்றி.

 

⁠⁠⁠ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #263:

தாழ்ந்தது உன்னுலகு

    என்றே அகத்தியனை

வாழ்த்திநீ இவ்வுலகு

    தாழ்த்த அனுப்பினாய்

தாழ்ந்துதாழ்ந்து தாழ்ந்தேதான்

    போனது போதுமையா

தாழ்த்தியது வேண்டும்

    உயர்த்த.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #264:

சம்பந்தி வேடுவன்

    வந்தமைந்த இன்னொரு

சம்பந்தி சாபம்

    பலபெற்ற இந்திரன்

சம்பந்தம் எல்லாம்

    சம்மதமே என்றாலென்

சம்பந்தம் வேண்டாம்

    எனாதே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #266:

வறுத்தும் வினையொரு

    நாளொழியும் என்று

பொறுத்தாரே பூமியாள்வார்

    காண்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #268:

சிரித்தாய் குமிண்சிரிப்பாய்

    மூன்று புரத்தை

எரித்தாய் மதயானை

    போர்த்திய தோலை

உரித்தாய் பெருமானே

     நால்வர் அறிய

விரித்தாய் மறைப்பொருள்

    அன்று.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #270:

இருமணம் கண்ட

    பொழுதும் முதலில்

ஒருமணம் கண்ட

    பொழுதும் இராத

ஒருசுகம் கண்டாயோ

    ஆண்டியாய்க் கந்தா

ஒருவனாய் நின்ற

    பொழுது.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #271:

தனித்துநான் யாவுமாய்

    நின்றபோதும் இன்றும்

பனித்தலையன் பாதம்

    துணை.