Dec 2017 – Suresh

மக்களாய்ப் பிறந்திங்கே சிறந்த தென்ன

எக்குலம் என்றேநாடிப் பிரித்த தென்ன

சிக்கலாம் வாதம் வென்று திளைத்த தென்ன

செக்கிலாம் மாடுபோலும் திகைத்த தென்ன

திக்கெலாம் தேடியும் திகம்பரம் காணாதே

மொக்குளாய் ஜாலம்காட்டி மடிந்த தென்ன?

Advertisements

Nov 2017 – Suresh

வாயென்று உண்டெனக்கு

வாழ்த்தத்தான்

வார்த்தையில்லை

நாவுண்டு

நற்சுவைகண்டு

நாளுமே

களித்திருக்க

வாவென்ற

ஒலியைஈண்டு

பாவென்ற

உனக்களித்தேன்

பூவண்டின்

தேனையுண்டு

சிலிர்த்திட்ட

நாவொலியன்றோ

 

நங்கைநல் லூரில்வாழு நண்பனே நன்றுரைத்தாய்

நங்கையில் ஏதுமில்லை நங்கைநல் லூரைஆளும்

நங்கையை நாளும்தொழுதிட மங்கையும் அருள்வாளன்றோ

உடன்வர பதிசிவன் கங்கையை சிரமேற் கொண்டான்

 

சுணங்காத அணங்கு முண்டோ மேதினியில்

பணங்காசு இல்லான் பதியென நேர்ந்திட

மணங்கொண் டவருடன் மகிழ்வுடன் வாழ்வீரேல்

வணங்கியே வாழ்த்துவம் யாம்

 

இல்லாள் எனினும் இசைந்தேர்க்கு மிவ்வுலகு

இல்லானை வசைபாடு மே

 

ஆரணங் கென்றிட ஆரங்க ளணியாதே

பூரணங் கொள்ளுமோ புகல்

 

ஈன்றுபுறந் தந்தவளாம்

தாயவளும் ஓரணங்கே

ஈர்த்தெம்மை ஆண்டவளாம்

இல்லாளும் ஓரணங்கே

ஈரமிகு விழிகளொடு

தோள்சேரும் மழலையரும்

ஈட்டியநல் நட்புகளும்

சோதரிகள் இவரன்றி

ஈரேழு புவனங்கள்

தானாளும் ஈஸ்வரியும்

குணங்குன்றா அணங்குகளே

மனங்கொண்டு யாமுரைத்தோம்

நகைச்சுவையாம் என்றெண்ணி

திகைப்பூண்டை மிதித்தோமோ

நகைச்சுவையைத் தானேற்று

மிகைச்சுவையைத் தள்ளிடுவீர்

 

அரியா தவனை அலைமா மகளைப்

பிரியா தவனை புல்லாங் குழலிசை

புரிமா தவனை ஆநிறை மேய்த்திடு

சிறுபா லகனை களிறினுக் கருளிய

கரிமா லவனை மூன்றடி கேட்டுப்

பெரிதா னவனை வெண்ணையைக் கண்டிட

உரியா னவனை ஆண்டாள் அருட்சுடர்

திரியா னவனை தூணில் தோன்றிய

அரிமா நரனை அனுதினம் தொழுதிட

பரிமே லழகன் பரிவுடன் வருவான்

 

அரிதாய் ஏதும் செய்தில னெனினும்

பரிவா யுரைத்தீர் பெரிதாம் உம்மனம்

 

உயரம் உன்னதம் விழையும் மாந்தர்க்கு

துயரம் ஒருபொருட்டாமோ சிகரமும் காணாது

துயரமும் நீண்டிட அயர்ந்திடு மானிடர்

பயன்தூக்கி தெளிவார்

 

ஆசை அறுமின் என்றனர் ஞானியர்

ஆசை அறுமின் என்றதும் அன்னவர்க்காம்

ஐம்புலன் ஒடுங்கிட

ஆசை அறுந்திடும் விஞ்ஞான உலகில்

வித்தை பல காட்டிடுவர் பொய்ஞான சந்தையில்

போட்டிகள் நிறைந்திருக்க மெய்ஞானம் என்பதுவோ

ஏட்டளவே இக்கலியில் ஆசை யறுத்தல்

அறிவல்ல ஈசனொடுபேர் ஆசை யறுத்தல்

அறிவாம்

 

பெம்மானைப் பாடிடவும் ஏன்மறந்தீர் பாவலரே

அம்மானும் கேட்கின்றார் அவர் மனமும் நோகாமல்

சும்மா இருப்பதும் சுகமேதான் என்றாலும்

கம்மாக் கரையுடைப்பீர் கவிப்புனலில் யாம்திளைக்க

 

தீயவனோ தூயவனோ யாரெவனோ தான்வணங்க

தீயவனே சிறுதீயாய் சிற்றம்பலத் துதித்து

தீயதனைத் தீயதனால் சுட்டுப் புடமாக்கும்

தீயாண்டுப் பெற்றான் சிவன்

 

மடைதிறந்தீர் மாயவனின் மைத்துனனும் மனங்குளிர

விடைகொடுத்தீர் மௌன விரதங்கள் வெளியேற

 

 

Oct 2017- Exchanges

 

போட்டுடைத்த குடம்

 

SKC:

பொத்தல் குடமாய்ப் போகுமிவ் வுடலை

நித்தம் பேணி நிலையென நம்பி

பித்தாய் அலைந்து புலம்பித் தவித்து

அத்தா! உன்னை அடி பணிந்திலனே!

 

BKR:

@SKC’:

 

பொத்தல் குடம்தான் உடலமென் றாலும்

அத்தன் அமரும் ஆலய மன்றோ

இத்தே கம்ஒரு கோவில் என்றே

சித்தர் மூலர் செப்பிய சொல்லும்

சத்திய மன்றோ கவிசே கரரே

நித்தமு மிதனைப் பேணியே நாமும்

பித்தனைப் பணிதல் பாவமு மாமோ?

சத்தில தென்றிதைத் தள்ளிவி டாது

முத்திக் குதவும் மூலப் பொருளாய்

வித்தகன் அருள்பெறப் பயனிடல் நலமே.

 

SKC’:

@BKR:

 

உடலை வருத்தி உரியோன் நினைந்து

சுடலை ஏகுமுன் சூக்குமம் அறிதல்

திடமாய் இல்லை தெளிவாம் இதுவே.

 

உடல் கொண்டு பேரின்பம்  உய்ந்தோர் குறைவே…

 

BKR:

 

உடலின் துணையின்றி விடுதலை சாத்தியமன்று.

உடலை வெறுத்தல் அவசியமில்லை. அது தவறான கருத்தும் கூட.

உடலின் உண்மையான உபயோகத்தை உணர்ந்து அதைத் தக்கபடி பேணி, அதை ஓடமாக்கிப் பிறவிக்கடல் தாண்டுவதே உரிய வழியும் யோகமுமாகும்.

உடல் பற்றிய உரிய கண்ணோட்டத்தால் ஊனுடம்பை ஆலய மாக்கி சீவனாகிய சிவனைப் பூசிப்பதே உடல் எடுத்ததன் நோக்கம்.

உண்மையான ஞானிகள் உடலை வெறுப்பதில்லை.

“உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே” என்றதும் திருமூலர் தான்.

 

SKC’:

@  BKR:

ஆனால் ஞானிகள் உடலைப் பேணியதும் இல்லை.

 


 

நஞ்சுண்டன்

 

Rali:

 

நஞ்சுதின்ன வேண்டிகோடி

தேவர் ஒருபக்கம்

நஞ்சுதின்னா தீரென்று

தேவி ஒருபக்கம்

கெஞ்சநஞ்சை நெஞ்சின்மேல்

வைத்தாய் அவஸ்தையில்

மிஞ்சுவோர் உண்டோசொல்

உன்னை.

 

BKR:

@Rali:

 

நஞ்சுண்டான் அல்லற் கிரங்கினை நீவாழி

கொஞ்சமென் ஐயம் களைவாயே – நஞ்சுகண்

டஞ்சினரே அன்றியத் தேவர் சிவனையுண்ணக்

கெஞ்சியதாய்க் காதையுண்டோ கூறு.

 

Rali:

@BKR:

 

பயந்து அலறிய தேவர் இறைவா

தயவுசெய் என்றுசொல்ல வேண்டுமோ ஈசன்

பயந்தந்தான் நஞ்சுண்டு காத்து.

 

BKR:

@Rali:

 

விண்ணவர் வேண்டியதோ காத்திடுவா யென்பதே

உண்ணுதல் ஈசனே தேர்ந்தது – மன்னனவன்

ஆலத்தை ஆரமுதாய் மாற்றி யிருந்தாலும்

சாலப் பிழைத்திருப்பர் தேவர்.

 


 

ஞான முதல்வன்

 

Rali:

 

ஞான முதல்வன் கணேசன் இளையோனாம்

ஞானம் தரும்கந்தன் போட்டனரே போட்டியொரு

ஞானப் பழம்பெறவே இப்போட்டி வைத்தது

ஞானப் பிறப்பிடம் அம்பிகை ஈசனும்

ஞானக் கொழுந்தொன்று ஞானத்தை உண்பதால்

ஞானம் பெருகுமோ ஞானத்தின் மேலின்னும்

ஞானத்தைச் சேர்த்திடினும் ஞானமன்றோ மாந்தருக்கும்

வானவர்க்கும் மற்றவர்க்கும் சற்றும் விளங்காது

ஏனய்யா இப்படியோர் கூத்து.

 

BKR:

 

ஞானப் பழம்வென்ற மோனப் பொருளான

ஆனை முகத்தோன் அருகிருக்க – ஏனன்று

சிந்தியாது அஃதிழந்த கந்தனைத் தேடியந்த

மந்திரத்தைக் கேட்டான் சிவன்?

 

Rali:

 

ஞானமொழி குன்றுதோறும் பேசும் முருகன்

ஞானப் பழமின்றி போனால் சிறிதும்

ஞானநிலை குன்றுவானோ சொல்.

 

BKR:

@Rali:

 

ஈன்றோர் பெருமை எடுத்துரைக்க ஈசனவன்

சான்றீந்த நாடகமீ தென்றாலும்  – ஆன்றபொருள்

ஆனைமுகன் கண்டவிதம் ஆறுமுகன் காணாமல்

போனதுபோல் காட்டியதேன் கூறு.

 


 

ஊற்றுப் பெருக்கும் உப்பில்லா கவியும்

 

SKC’:

 

ஊற்றுப் பெருக்காய் உன் கவி மேலெழும்ப

ஆற்று மணலாய் அதிலங்கு யாம் நனைந்து

போற்றிப் புகழ்தலன்றி புனைதலுண்டோ கவிதை?

 

BKR:

@SKC’:

 

ஊற்றுப் பெருக்காக நீரெழும்பி மேல்வருதற்

காற்று மணல்தானே ஆதாரம் – சாற்றுதமிழ்ச்

சந்தக் கவியூற்றை யாம்சுவைக்கச் சந்திரனும்

இந்திரனும் தந்திடுவார் காண்.

 

SKC:

@BKR:

 

ஒப்பிலா உம் கவிதை உடன் வரக் கண்டு

உப்பு சப்பிலா எம் கவியும் ஓய்ந்ததே இன்று.

 

BKR:

 

அப்பன் அருளால் ஆனந்தப் பாவியற்றி

தப்பாமல் தந்துமகிழ் சேகரனே – உப்புசப்

பில்லாத துன்கவிதை என்றே தமிழுலகில்

சொல்லுவார் யாவருளர் கூறு.

 

குறையோ மிகையோ புகலாது பாடல்

முறையா யுரைக்கும் செயலால் – நிறைவாக

உப்பாது சப்பாது உண்மைதரும் உன்கவியே

உப்புச்சப் பில்லாக் கவி.

 

SKC:

@BKR:

 

செப்பினாய் நன்மொழி சிந்தை குளிர

அப்பனவன் அருளன்றி அவன்தன் மகன்

சுப்பனும் உடன் சேர சுரக்கும் தமிழ்க் கவியன்றோ?

 

SKC:

@BKR:

 

உப்பைக் குறைத்து உணவருந்த

செப்பினார் மருத்துவர் சிலகாலம்

உப்பிலாக் கவி எழுதிட இவரும்

ஒப்பவும் இல்லை ஒருநாளும்

தப்பில்லாமல் எழுதுமைய்யா

தானே வரும் பிற யாவும்

செப்பினான் எந்தை சிவபாலன்

தப்பாதவன் தன் தாள் பணிந்தேன்.

 


 

குப்பை வெளி

 

Rali :

 

நரகனாம் தன்மகனை என்றும் உலகம்

சரவெடி மத்தாப்பு விட்டுசதுர் தசியாம்

இரவில் மகிழ்ந்து புதுத்துணி போர்த்தி

தரமாய் இனிப்புண்டு எண்ணவைத்த தேவி

தரணியாம் பூமித்தாய் போற்றி.

 

 

Pithan:

 

நரகசதுர் தசியினிலே இரவினிலே கண்விழித்து

தரமானபுத் தாடையணிந்து

கரங்களிலே தீபமேந்தி

சரவெடிகள் படபடக்க

நரகாசுரனை நல்வதம் செய்த நாரணனை நாம்

கரங்குவித்து வணங்கிடுவோம்.

 

VKR:

 

நரகன் என்போன் நம்முறை காரிருள்,

கருமை போக்கிடும் அறிவே ஞாயிறு,

நொடியில் பளிச்சிடும் நுண்மனம் திறக்கவே,

விடியலில் ஏற்றுவோம் விளக்கை.

 

BKR:

@VKR:

 

பண்டிகையின் உட்கருத்தை

விண்டுரைத்தீர் நீர்வாழி!!

 

Rali :

 

இட்டிலியும் சாம்பாரும் மிக்சரும் லட்டுவும்

பட்டாசும் புத்தாடை எல்லாமும் எல்லோரும்

கட்டாயம்‌ பெற்று மகிழவைத்த பூதேவி

விட்டுவி டாதெம்மைக் கா.

 

 

தமிழின்ப அன்பர்காள் இந்நன்னாள் ஒவ்வோர்

நிமிஷமும் இன்பம் பெறுவீர்.

 

 

SKC:

 

சரம் சரமாய்க் கவிதை சக்கரமாய் கற்பனை

உரமாய் ஒரு ராலி உறுதுணையாய் நம் கீரன்

தருமே நல்மகிழ்வைத் தானிந்த நாளிதுவே.

 

தீவிளிக்குத் தீவிளி

பா விளிக்கும் VKR வாழ்க!

 

Ravindran K:

 

காது பிளந்தது வெடிஓசையிலே வீதி நிரம்பியது

வெடிக் குப்பையாலே வானம்

மறைந்தது மாயப் புகையாலே

வயிறு முட்டியது அளவறியாம

லுண்ட  தின்பண்டத்தாலே

மன முவகை கொண்டது அணிந்த  புது  உடையாலே களிப்பு

வந்தததெம் நண்பர் கூட்டத்தாலே

ஆயிரமா யிரம் ஆண்டாண்டாய் உவகை யோங்கி

இன்பம் பொங்கிட வந்ததே தீபாவளி!

ஒளிமிகு நன்னாளா மிது

இன்பம் பொங்கும் தீபாவளி!  சிறுவர் மகிழ்ந் தாடியோடிட

வந்திடு மானந்த தீபாவளி!

 

 

SKC:

 

தீபாவளி

குப்பை வெளி.

 

 

வானம் இங்கு வண்ணம் துறந்து

ஊனம் கொண்டது உயிரை இழந்து

காணும் வெளியில் கழிவை நிறைத்து

நாணும் இவர் செயலால் நலிவாய்த் தலை குனிந்து.

 

 

சுற்றுப் புறத்தை சுத்தப் படுத்த

முற்றும் அறிந்தோர் முன்னர் செப்ப

கற்றும் தெளியார் காதைப் பூட்டி

குற்றம் புரிந்தார் குப்பை கூட்டி.

 

 

Rali :

@SKC:

 

குப்பையே போடலா காதென்னும் எண்ணத்தை

அப்பனே மக்களுக்குத் தா.

 

 

பட்டாசு ஊரெல்லாம் மக்கள் வெடிக்கவே

கொட்டிக் கிடக்குதேடி குப்பைதீ பாவளி

மட்டுந்தான் காரண மோடிகல் லாதாரும்

பட்டம் படித்தோரும் சற்றும் அறிவிலாது

கொட்டுவேன் குப்பையை சாலையில் என்றின்றி

கொட்டுவேன் குப்பையை என்வீட்டுக் கென்றயிரு

தொட்டியில் என்றிருந்தால் எப்பவும் சாலையில்

கொட்டிக் கிடந்திடு மோடி.

 


 

சிந்தனையில் நிறை சிவன்

 

 

BKR:

 

மன்னவன் நான்மறை சொன்னவன் முடிவிலா

முன்னவன் இன்னமு தன்னவன் – பன்னிரு

கண்ணவன் சொன்னசொல் கொண்டவன் என்னையும்

இன்னருளால் ஈர்த்த சிவன்.

 

SKC:

@BKR:

 

அன்னவன் வேத முன்னவன் நமையாள்

தென்னவன் பிட்டு தின்னவன் புகழ்

சொன்னவன் நீ வாழி.

 

BKR:

 

வேழம் உரித்தணிந்தான் வேதம் விரித்துரைத்தான்

தோழனாய்ச் சுந்தரர்க்குத் தோள்கொடுத்தான் –

காழியின்

சம்பந்தர் பாடத் தமிழ்கொடுத்த சங்கரன்தான்

எம்பந்தம் போக்கும் சிவன்.

 

Rali :

@BKR:

 

சம்பந்தர் முன்தோடு பூண்டுநின்ற சீர்காழி

அம்பிகை நாதனுடன் பிள்ளை கணேசனும்

தம்பியும் வாழ்த்துவர் உன்னை.

 


 

ஒளிந்தும் ஒளியாமலும்

 

 

Rali :

 

ஏசிடுவாள் பார்வதி என்று ஒளிந்தகங்கை

வீசி சிகையைப் பரமனாட இங்கினி

பூசி மெழுகுதல் வீணென்று தெம்பாய்க்கை

வீசி நடந்தாள் மனிதரின் மாசுபோக்கக்

காசி நகருள் விரைந்தே.

 

 

BKR:

ராலிக்கு கங்கையின் விளக்கம்:

 

ஈசனிடம் பாசமுற்ற மாசில்லா தேவியவள்

ஏசுவா ளென்றஞ்சி ஓடவில்லை –  நேசித்தும்

காசித் தலத்தில் தனிநிற்கும் தம்பதியைப்

பேசி இணைக்கவந்தேன் நான்.

 

 

Rali :

@BKR:

 

 

கங்கை தன் வக்கீலுக்குச் சொல்லிக் கொள்வது.

” ஐயா வக்கீல், விஷயம் அதுவல்ல. கேளும்! ”

 

ஈசன் சடைக்குள் ஒளிந்திருந்தேன் சட்டென்று

ஈசன் சடைவிரித்து ஆடநான் எவ்விடம்

வாசம் புரிந்திருந் தேனென்று ஊரெல்லாம்

பேசவைத்துப் பார்த்தான் அரன்.

 

 

SKC:

 

ஒளிவதற்கு இடமில்லை உனக்கினி என்றே

களிநடம் ஈசன் புரிந்த காரணம் அதுவோ?

 


 

பொய்கை நாதன்

 

 

SKC:

 

நெருப்புப் பொறியாகி நீ இங்கு வெளியாகி

விருப்பமுடன் வாயு வேண்டி உனைச் சேர்க்க

பொறுப்புடை கன்னியர் பொய்கையில் உனைப் பேண

தருக்கின்றி நீயும் தான் மலையி லமர

மறக்கவும் இயலுமோ மால்மருகா உன் புகழை?

 

 

Rali :

@SKC:

 

 

ஆறுபொறி ஆகிப்பின் ஆறுமுகம் ஆனபொருள்

ஏறுமயி‌‌ லேறியுனைக் காப்பான்.

 


 

சோதனை மேல் சோதனை

 

Rali : ( மதுரை மணியின் ‘சேவிக்க வேண்டும் ஐயா சிதம்பரம்’ ஞாபகம் வந்த விளைவு)

 

சோதிக்க வேண்டுமா ஐயா சிதம்பர

ஆதிதேவா அன்பரைப் பாடாய்ப் படுத்தியேனும்

சோதிக்க வேண்டுமா ஐயா அடியார்கள்

சூதில்லா பக்தர்கள் ஐயாநீ செய்வது

நீதியாமோ ஐயாவுன் மேல்பக்தி கொண்டோரில்

பாதிப்பேர் ஓடிவிட்டார் ஐயா இருக்கிற

மீதிப்பேர் கேள்வியிது ஐயா.

 

SKC:

@Rali :

 

என்ன கவி பாடினாலும்

உந்தன் கவி போல் வருமோ ?

 

BKR:

@Rali :

 

சோதித்தான் உண்மை அவர்மேன்மை என்றேனும்

பாதிக்கச் செய்தானோ கூறு.

 


 

 

பாட்டுக்கு பாட்டெடுத்து

 

 

Rali :

 

இருந்த இடமே தெரியாது அண்டம்

திருந்த அழிப்பான் திரண்ட விஷத்தை

அருந்துவான் மாணிக்க வாசகரை அன்பாய்

குருந்த மரத்தின்கீழ் ஆட்கொள்வான் சற்றும்

திருந்தாத பாவிநான் என்பிறவி நோய்க்கு

மருந்தாவான் சேவடி போற்றி.

 

BKR:

ராலி மன்னிக்க!

உன் பாடலைப் பொருள் மாறாது என் பாணியில் எழுதிப் பார்த்தேன்😋😋😋

 

அண்டம் அழிப்பான் அழகே வடிவான

கண்டம் கருக்கவிஷம் – உண்பான்

மணிவா சகரையாட் கொள்வானென் சென்மப்

பிணிக்குமருந் தாவான் சிவன்.

 

Rali :

@BKR:

 

உன்பாணி போல்வருமோ என்பாணி நன்றுநன்று

என்பாருன் பாணிகண்டோர் யாரும்.

 


 

தூரத்தே நெருப்பு

 

Rali :

 

வாரமும் ஆனாய்நீ மாதமும் ஆனாய்நீ

நேரமும் ஆனாய்நீ நால்வகை வேதத்து

சாரமும் ஆனாய்நீ வீரமும் ஆனாய்நீ

தீரமும் ஆனாய்நீ கோரமும் ஆனாய்நீ

பாரமென்று எண்ணியென்னை நெஞ்சினில் ஈரமின்றி

தூரமாய் நிற்றல் முறையோ.

 

BKR:

@Rali :

 

சூரன் தமிழ்மதுரைக் காரன் விடநாக

ஹாரன் மதனசம் ஹாரன் சிரமதில்

நீரன் அடியவர்பால் ஈரன் துணைவராது

தூரனாய் நிற்பனோ சொல்.

 

Rali :

@BKR:

 

நாகஹா ரன்புகழ் பாடினாய் என்றும்நீ

ஏகநேகன் வாழ்த்தவே வாழி.