July 2017 – BKR

அங்கமாய் மங்கைகொண்டான் தங்கிடும் கங்கைகொண்டான்

சங்கத் தமிழ்வளர்த்த சங்கரன்தான் –  சங்கினைப்

பங்கிடும் கீரனைத்தன் கங்கினால்  சுட்டுமங்காத்

தங்கமாய் ஆக்கிவைத்த ஈசன்.

 

 

முத்தன் முதுபெரும் சித்தன் உயிர்க்கெல்லாம்

அத்தன் உமையவள்மேல் பித்தன் அழிவிலா

நித்தன் அடியார்க்கு பக்தன் எனைப்பிரியா

முத்தான சொத்தாம் சிவன்.

 

 

இகத்தில் சகத்தின் சுகத்தில் மிகுத்துப்

பரத்தில் கருத்தைப் பொருத்தா திருக்கும்

எனக்கும் இனிக்க மணித்தாள் மனத்துள்

பதிக்கும் பதியே சிவம்.

 

 

 

ஆடி என்ற உச்சரிப்புடன், ஆனால் ஆடிமாதம், ஆடுதல் என்ற பொருள் வராதவாறு எழுத, எனக்கு நானே வைத்த போட்டியின் விளைவு!!

கண்ணாடி போல்மனத்தான் காருண்யம் பொங்குகடைக்

கண்ணாடி வந்தோர்க் கருளுபவன் – பெண்ணாடித்

தன்தேகம் பாதிதந்தான் தன்சீடர் நால்வரின்

சந்தேகம் தீர்த்த சிவன்.

 

 

 

பெண்கொண்டான் தேகமதில் கண்கொண்டான் வெண்ணுதலில்

தண்கொண்ட கங்கை தலைகொண்டான் – மண்ணுண்ட

மால்காணாக் கால்கொண்டான் மோனப் பொருளாக

ஆல்கண் டமர்ந்த சிவன்.

 

 

 

ஆக்கியவன் அண்டம் இயங்க ஒருகாலைத்

தூக்கியவன் மாயைதனை நீக்கியவன் – தீக்கண்ணால்

தாக்கி இருவினைகள் போக்கித்  திருவருளைத்

தேக்கிடுவான் எங்கள் சிவன்.

 

 

நால்வர்க்கு ஆல்நிழலில் மோனத்தால் முக்திதந்தான்

நால்வர் நவில்தமிழை நாடிநின்றான் – காலமெலாம்

தேடிடும் தேவர்க்கும் சிக்காது என்மனத்தைத்

தேடியாட் கொண்ட சிவன்.

June 2017 – BKR

விழியில் தழலன் அழிவாம் தொழிலன்

எழில்மீன் விழியாள் கொழுநன் – அழியாக்

கிழவன் அழகன் தொழுவார் பழிகள்

மழுவால் அழிக்கும் சிவன்.

 

 

காலமே வென்றவன் ஆலமே மென்றவன்

மாலயன் காணாது நின்றவன் – ஆலவாய்

மன்றுளான் சீலமே நின்றுவாழ் நெஞ்சிலே

ஒன்றிவாழ் எங்கள் சிவன்.

 

 

ஞாயிறும் திங்களும் கண்களில் கொண்டுசெவ்

வாயினில் வேதம்கொள் அற்புதன் செவ்வியா

ழன்ன குரலுடையான் வெள்ளிப் பனிமலையான்

என்ஈச னிந்தச் சிவன்.

 

 

சிரித்தே புரத்தை எரித்தான் கரித்தோல்

உரித்தே தரித்தான் மரித்தோர் – எரித்த

தரைக்கே திரிந்தான் திரியும் நரியைப்

பரியாய்த் திரித்த சிவன்

 

 

 

திரியாப் பிறைதான் சிரமேல் தரித்தான்

அரிவை அரையாய் இருக்கப் – பிரியா

திணைந்தும் மணப்பூங் கணையான் சுணங்கத்

தணலால் தகித்த சிவன்.

 

 

உண்டவிடம் கொண்டவனைக் கொன்றுவிடா தென்பதனை

அண்டத்தின் தாய்நீ அறியாயோ? – உண்டவுடன்

தாவிக் கழுத்தை அழுத்தியதும் ஏனென்று

தேவியிடம் கேட்டுநின்றேன் நான்.

 

இமையார் நலங்காக்க நஞ்சுண்டான் நாதன்

உமைநா னவன்வயிற்றில் தாங்கிச் – சுமந்ததோர்

சுற்றும் பிரபஞ்சம் பேணக் கழுத்தணைந்தேன்

குற்றமென்ன சொல்லென்றாள் தாய்.

 

 

 

ஆடைவிட்டு நீராடும் கோபிகையர் ஆடைகளைத்

தேடி ஒளித்தேநீ சேர்த்தனையே – மூடன்

துரோகிஅத் துச்சன்செய் தீமைக் கழுத

துரோபதிக் காகவோ சொல்.

 

 

அன்னைக்கும் மேலாய் அருள்பொழியும் ஈசனவன்

மன்னிப்ப தன்றிக் கடிவானோ – பண்ணும்

வினைகட் கெதிர்வினைகள் தாமேகி நிற்க

முனிவதுவோ முன்னவனை நாம்?

 

 

 

தாமரைக் கண்ணனவன் தாமரைகை யேந்தியவன்

தாமரைப் பூவமர்ந்தான் தானும்அத் – தாமரை

உந்தியில் கொண்டானும் காணா  வடிவினன்நான்

வந்தித்து ஏத்தும் சிவன்.

 

  1. தாமரைக் கண்ணன் =

தாம்+அரைக்கண்ணன்

முக்கண்ணனின் மூன்று கண்களில் ஒன்றரை அன்னையினுடையவை; ஒருகண் கண்ணப்பர் தந்தது; மீதி அரைக்கண்ணே அரனுடையது (காளமேகம் வாக்கு).

தாமரை கையேந்தியவன்

தா+மரை = தாவும் மான்

ஈசன் மான் ஏந்திய கையினன்.

மற்ற வரிகளில் வரும் தாமரைகள் வழக்கமான பொருள் கொண்டவையே.

“அரைக்கண்ணனும், மானேந்திய கையனுமாகி, அயன், அரி காணா வடிவு கொண்டவனே நான் வந்தித்துத் துதிக்கும் சிவன்”.

 

 

பஞ்சாக் கரனவன் பஞ்சக் கரன்தாதை

மிஞ்சா துலகழித்து மிஞ்சுபவன் – செஞ்சடைமேல்

பிஞ்சாம் பிறையணிந்தோன் நெஞ்சில் நிறைந்தேஎம்

சஞ்சலங்கள் தீர்க்கும் சிவன்.

குறிப்பு:   பஞ்சாக்கரன் = பஞ்ச + அக்ஷரன் = ஐந்தெழுத்தினன்

 

MAY 2017 – BKR – வெண்பா

ஆடினான் ஐயனும் ஆனந்தக் கூத்தொன்று

ஓடினான் சுந்தரர் ஊடலைத் தீர்க்கவே

சாடினான் முப்புரம் சாய்க்கவே நிம்மதி

நாடினான்என் உள்ளம் அமர்ந்து.

 

 

ஆசைச் சடலம் அறிவுத்தீ கொண்டெரித்து

தூசாய்க் கிளம்பும் சினம்நீர்த்த நீறணிந்து

ஈசனவன் நின்றெழுந் தாடு மயானமதே

மாசறுத்த மாந்தர் மனம்.

 

 

 அஞ்சினன் அக்கரத்தால்* அண்டமெல் லாம்கடந்து

விஞ்சினன்  விஞ்சைமண்ணை ஊழியில் உள்ளடக்கி

எஞ்சினன் எந்தையாய் என்னுளம் ஏகினன்அக்

குஞ்சரன் தந்தையாம் ஈசன்.

*அக்கரம் – அக்ஷரம்

 

 

மாதிலொரு பாதியவன் பேதமிலாச்  சோதியவன்

ஆதியுமாம் மீதியுமாம் போதனவன் – வேதமெலாம்

ஈதெனவே ஓதவொணான் பேதையையும் ஆதரித்துக்

காதலினால் கைதுசெய்த நாதன்.

 

 

கணந்தான் வழுத்த மணந்தான் அணங்கை

பணந்தான் சரமாய் அணிந்தான் – துணிந்தான்

பிணந்தான் எரியும் வனந்தான் தனையே

இணங்கார்க்கும்  இன்பமருள் ஈசன்.

 

 

காயத் திரியினுயர் மந்திரமில் காசினியில்

தாயிற் சிறந்ததோர் தெய்வமுமில் – தூயதாம்

மாகாசி கங்கையினும் தீர்த்தமில் இல்லையே

ஏகா தசிக்குநிகர் நோன்பு.

 

 

சரீரம் ஸுரூபம் ததா வா களத்ரம்

யச: சாருசித்ரம் தனம் மேருதுல்யம்

மன: சேத் ந லக்னம் குரோரங்க்ரி பத்மே

தத:கிம்? தத:கிம்? தத:கிம்? தத:கிம்?

 

                     மொழிபெயர்ப்பு

வனப்பாய் உடலும் வடிவாம் மனையும்

மணக்கும் புகழும் மலைபோல் தனமும்

தனதாய்ப் பயனென் குருவின் பதத்தில்

மனந்தான் லயிக்கா விடின்?

 

வேறு வடிவம்

வனப்பேகொளும் உடலும் வடிவாமொரு  மனையும்

மணமேவிய புகழும் மலைபோல்வெகு தனமும்

இருந்தும்மனம் குருதாளினைப் பொருந்தா துறுமாயின்

பிறகென்அதில் பிறகென்அதில் பிறகென்அதில் பயனே?

குறிப்பு: தத:கிம் = பிறகு என்ன?

 

 

பேயன் பிரம்படிக் காயன் ஒருகைமேல்

தீயன் தொழுவோர்க்கு நேயன் உலகழிக்கும்

மாயன் விடமுண்ட வாயன் எனைப்பிரியாத்

தாயன்அத் தூயன் சிவன்.

 

 

மூலன் மிடறுற்ற நீலன் எமனுக்குக்

காலன் அயனுக்கு மேலன் அரிகாணாக்

காலன் கரமேந்தும் சூலன் இமயமாம்

சைலத் தமர்ந்த சிவன்.

 

 

ஆட்டத் தலைவன் சிரமீ தமர்குளிர்

கோட்டப் பிறையன் அடியார் நலந்தனில்

நாட்டம் உடையன் அகலா தெனதுள

வீட்டில் உறையும் சிவன்.

 

 

சந்திரனைச் சூடியவன் அந்தகனைச்  சாடியவன்

இந்திர போகமும்விட் டோடியவன் – சுந்தரப்பொன்

வெள்ளிசபை ஆடிடினும் பிள்ளைக்கு வேடுவச்சி

வள்ளியைப்பெண் கொண்ட சிவன்.

 

 

ஆதிய னாதியும் வேதமாம் நீதியும்

மாதொரு பாதியும் சாதகர் பூதியும்

பேதமில் சோதியும் போதமாம் மீதியும்

நாதனும் ஆவான் சிவன்.