April 2017 – Exchanges

பெண்ணொன்று காண

Rali:

காலமின்னும் அண்டம் அழிக்க வரவில்லை

காலம்நாம் போக்குவோம் ஓடொளித்து துண்டொளித்து

பால‌ன் கறிகேட்டு என்று அழவிட்டாய்

சீலராம் அன்பரை போதுமந்த வேலைநீ

வேலனண்ணன் உன்மூத்த பிள்ளைக்குப் பெண்பார்த்தல்

ஆலவாயா உன்பொறுப் பன்றோ.

 

 

– BKR:

@ராலி:

 

ஆனைமுகம் கொண்டான் அரசின் அடிகண்டான்

பானைவயிற் றண்டம் பலகொண்டான்

– காண்போர்

தலைகுட்டச் செய்யுமிவன் கைப்பிடிக்கப் பெண்தான்

உலகில்யார் உள்ளார் உரை.

 

 

Rali:

@ BKR:

சொக்கனுக்கு வக்கீல்நீ முக்காலம் சிக்கல்தான்

எக்காலம் ஓய்வெடுப்பாய் நீ.


 

உண்மை! வெறும் புகழ்ச்சி யில்லை

 

 

Rali:

BKR:

கோணலாம் எம்கவிதை கண்டு குறைகளைக்

காணலேதும் செய்யாது நேசத்தால் பாராட்டி

நாணவைத்துப் பார்ப்பதோ நண்பா.

 

Rali:

BKR:

அண்டர்கோன் சீரங்கன் ஆக்கும்கோன் நான்முகன்

பண்டொரு நாள்தேட நீண்டுநின்ற நீலநிற

கண்டன் அருளுனக் குண்டு.

 

Rali:

Suresh:

 

வாழ்க நீ !

புனைந்தாய் மிகச்சிறப்பாய் நினைந்தின்னும் எழுதுயாவரும்

நனைந்திட மகிழ்ச்சியில்.


 

அரன்

 

Suresh:

@BKR:

வேண்டாம லீவான்தான் வெண்பிறை யணிந்தோன்

வேண்டாம லிருக்குமோ சேய்?

 

@Suresh:

ஈவானும் அவனே ஈந்து மீந்து

ஈவா னவனும் சிவனே.

 

Rali:

தேவாரம் அவனே ஈவானும் அவனே

தேவாதி தேவனும் அவனே.

 

BKR:

அரனவன் தில்லைப் பரனவன் மூலப்

பிரணவன் மானும் மழுவுமே ஏந்தும்

கரனவன் சந்ததம் சிந்தித்து வாழச்

சரணவன் பாதம் எனக்கு.

 

Rali:

@BKR:

அரணவன் அந்தக் கரணவன் எண்ண

முரணவன் சரணம் கதி.

 


 

ஒளிவதற்கு இடமில்லை

 

Rali:

சடைவிரித்து அம்பலத்தே வேகமாய் ஆடல்

சடைக்குள்ளே வேறொருத்தி இல்லைபார் நீயே

அடையாதே  கோபமென்மேல் என்றுசொல்லி நீயுன்

உடையாளைத் தேற்றுதற் கோ?

 

 

BKR:

@ராலி

 

மீண்டும் வழக்குரைஞருக்கு வேலை வைத்தனையே!!

ஆனந்தம் மீறவே ஆடிய ஆட்டத்தில் தானே விரிந்த சடைகாட்டி –

வீணே

உனதன்னைக் கென்மேல் சினமெழச் செய்ய

உனக்கென்ன ஆசையோ சொல்.

 

Rali :

@BKR

அழகனுக் கப்பன் இருளில் நடனம்

பழகிடும் நாதன் நடராஜன் அன்பு

நிழலாய்த் தொடரட்டும் உன்னை.

 


 

மாமியும் சிவசாமியும்

 

Rali :

@SKC:

 

சந்தத் தமிழ் சொந்த மென்னும்

சந்துரு உந்தன் கவியின்றி

நொந்த எங்கள் மந்தகதி நீக்கியா

னந்தம் தந்திடு.

 

 

SKC:

@Rali :

 

இருந்தேன் இங்கு மறந்தே

இனிய உன் கவிதை

நுகர்ந்தேன் இது இனிய

விருந்தென மகிழ்ந்தேன்

இனி வேறு கவி

அருந்தேன் நானிங்கு

பொருந்தேன் என எழுதல்

மறந்தேன் வேறென் செய்வேன் ?

 

SKC:

@Rali :

மாமி ஊரில் இல்லையென மகிழ்ந்தே நீயும் சிவ

சாமியை நாளுமிங்கு சிக்கெனப் பிடித்தனை

ஆமிது உண்மையாம் ஆறாய் உன் கவிதை

பூமியில் பெருகியே பொங்கிடும் வேகமும்

நாமிங்கு காணலும் குரு நாதனின் அருளதாம்.

 

 

BKR:

@SKC

மாமி அகத்திலையேல் சாமிக் கருச்சனையாம்

மாமியிருந் தாலோ நமக்கு.

 

SKC:

@ BKR:

 

அகமுடையாள் அருச்சனையும்

சகத்தில் இல்லா வாழ்வுமுண்டோ ?

 

 

BKR:

@SKC:

சகமுடையார்க் கன்பர் அருச்சனையே இன்பம்

அகமுடைடையாள் செய்தால் நமக்கு.

 

SKC:

@BKR:

 

சொல்லால் அருச்சித்து சுமைகூட்டும் பெண்ணே

இல்லாள் எனப் படுபவள்.

 

BKR:

‘வை”க்குப் பதில் “மை”.

எழுத்துப் பிழையோ??

 

 

SKC: :

இடம், பொருளுக்கேற்ப மாறுதலுக்கு உரியது.

 

 

BKR:

சரிதான்.

நாம் நிற்கும்  “இடமும் “, இல்லாள் கையிலிருக்கும்

“பொருளும்” பொருத்தது.

 

 

SKC: :

ஒன்றே கூறினும் நன்றே கூறினீர். சந்தேகமில்லாமல் நீர் காளமேகம் தான்.

 

BKR:

ஆம். சில விஷயங்களை விளக்க அனுபவம் தேவையில்லை. அனுமானமே போதுமானது

 


 

கேட்டதும் கொடுப்பவன்

 

SKC:

கேட்கத் தந்தான் பாதுகையை அசுரன்

கேட்டே கொடுத்தான் அடைக்கலமே துகில்

கேட்டாள் கொடுத்தான் கண்ணன் தான்

கேட்டதும் தந்தான் கீதை தான்

கேட்டுப் பெறுவது ஞானம் தான்

கேட்பதும் அந்தக் குருவிடம் தான்

கேட்டே இவர்கள் பெற்ற கதை

கேளாய் மனிதா ! நீயுந்தான்

நாட்டு நடப்பை நீயறிந்து

கேட்டுப் பெறுவாய் மெய்யருளே

கேட்டே கிடைக்கும் காலமிதாம்.

 

BKR:

@SKC

ராமனிடம் கேட்ட கேள்விக்கு, பரதன் பாதுகை பறிக்குமுன்பே நடந்ததை கைகேயி மனமாற்றத்தைக் கூறி அதற்கு விளக்கமும் தந்துள்ளார்.

அரக்கர் பாவமும் அல்லர் இயற்றிய அறமும்

துறக்க நல்லருள் துறந்தனள் தூமொழி மடமான்

இரக்கமின்மையன்றோ இன்றிவ் வுலகங்கள் இராமன்

பரக்கும் தொல்புகழ் அமுதினைப் பருகுகின்றதுவே!!

 

 

BKR:

கேட்டுப் பெறுதல் வழக்கெனினும் மெய்நிலையைக்

கேளா தருள்வார் குரு

 

SKC:

@BKR:

கேட்டுப் பெற்றனர் அடியாரும் கேளாதிருந்தனர் ஞானியரும் இங்கு

கேட்டும் அருளே கிட்டாதெனின் கேளாமல் நான் என் செய்வேன் ?

 


 

பாராமுகம் ஏனோ

 

Rali :

பையன் அயனைச் சிறையிலிட்டான் மாலையைங்

கையனவன் தோப்புக் கரணம் இடச்செய்தான்

தம்பியும் அண்ணனும் பண்ணுமிந்த அட்டகாசம்

சம்புநீ கண்டென்ன செய்தாய்.

 

BKR:

@ Rali :

வேதனைத் தண்டித்த காரணத்தை வேலனுமென்

காதிலுரைத் தான்கண்டேன் நீதியதில்

– மோதகனோ

கேட்டதில்லை யாரையுமே தோப்புக் கரணமிட

வேட்டவர்தாம்  செய்தார் அதை.

(வேட்டவர்- விருப்பப்பட்டவர்)

 


 

ஆட்டுவித்தால் ஆரொருவர்

 

SKC:

அன்னை ஆட்டுவிக்க ஆடிய கால் தாழ்த்தாமல்

இன்னுமிங்கு தூக்கியதும் இமையவள் கட்டளையோ ?

உன்னை நான் பாடி உருகியே நினைத்து

பின்னையுன் நிலை கண்டு பெண்ணவளைப் பணிந்தேன்

அன்னையே ! நீ மனமிரங்கி ஆடிய பாதமதை

அண்ணலும் தாழ்த்த அன்புடன் பணித்திடுவாய் !

 

 

BKR:

@SKC

தூக்கியதோர் இடதுபதம் தாயவளின் பாதமன்றோ

தீக்கண்ணன் திருவடியோ திண்புவியி லூன்றிநிற்க

நாக்கிரண்டாம் நாகம்அணி நாதன்தாள் தாழ்த்தலெங்கே?

பாக்கியமே என்றுவந்து பதஞ்சலியார் பார்த்தநடம்

ஆக்குவதும் ஆக்கியதை நீக்குவதும் செய்யுநடம்

நோக்கியது போதுமென நிறுத்திடவும் வேண்டுவதோ?

ஊக்கமுடன் ஊழிநடம் ஆடும்உமை பாகனையே

நீக்கமற நெஞ்சிறுத்தி நீடூழி வாழ்ந்திடுவோம்

 

SKC:

BKR:

ஒரு சந்தேகம்..அப்படியென்றால் பெண்ணுக்கு கால் தரையில் நிற்காது..ஆண் பொறுமைசாலி என்று ஆகிறதோ ?

 

BKR:

@SKC:

இந்த மாதிரி தவறான interpretation வரக்கூடாது என்றுதான் ஈசன் மதுரையில் கால்மாற்றி ஆடினார் போலும் !!

 

SKC:

மதுரையோ சிதம்பரமோ மகாதேவனே அறிவார்

 

 

BKR:

@SKC

 

பாரபட்சம் இல்லாப் பரமனவன் பாரினிலே

பாரம் சுமந்திடவும் பாதிப் பொறுப்பென்ற

சாரம் உணர்த்தவும்தான் செய்ததந்தக் கால்மாற்றம்.


 

தள்ளுவதோ முதுமை

 

 

SKC:

இல்லாளோ உடையவனோ எல்லோரும் ஒன்று இங்கு

எல்லாப் பொறுப்பிலும் இருவரும் சமமெனவே

பொல்லாத பரமனவன் சொல்லாமல் கால் தூக்க

தள்ளாத வயதில் எல்லாப் பணியும்

இல்லாளும் தந்து விட எல்லாம் அவனரு ளெனவே

கல்லாய் அமர்ந்தவனை இல்லாது இருந்தவனை

சொல்லால் துதித்து ஆடல் வல்லானை வணங்கி நின்றேன்.

 

 

BKR:

@SKC

 

தள்ளா வயதென் றுரைத்திடும் சேகரரே

உள்ளதுரைத் தீரோ இயம்பிடுவீர் –

மெள்ளவே

தள்ள விழும்வயதைத் தள்ளாத தென்பீரேல்

பிள்ளைகளும் நம்பா திதை.

 

 

SKC:

@BKR

 

உள்ளது நீவிர் உரைத்தீர் எதையும்

தள்ளாத வயதுமிது தானே.

 

 

BKR:

தள்ள வலுவில்லா தேகங்கொள் மாந்தர்க்கே

தள்ளா வயதாம் அது.

 

 

BKR:

எதையுமே தள்ளா மனத்தோர் வயதால்

முதிர்ந்தும் முதிராதோர் தான்.

 

 

VKR:

தள்ளென்றார் மருத்துவரும் தாங்காது உமக்கினி

தள்ளென்றாள் இல்லாளும் தாத்தன் ஆகிவிட்டீர்

தள்ளென்றார் வரிசையிலே தடுக்காதீர் அடுத்தவரை

தள்ளாத வயதென்றால் தகுமோ?

 

 

SKC:

தள்ளாத வயதிலும் தசமுகனை எதிர்த்த

புள்ளும் உண்டங்கு போற்றும் ராம காதையில் வாலைத்

தள்ளாத வீமனை எள்ளி நகையாடிய

பொல்லாத குரங்குண்டு பாண்டவர் சரிதையில் புறந்

தள்ளாது வள்ளியும் தழுவினள் விருத்தனை இவை

எல்லாமிங் கெமக்கு தெள்ளறிவு தந்திட

தள்ளுதல் ஆகுமோ தரணியில் முதுமையை.

 

 

SKC:

தள்ளி வைத்த தேர்தலும் ஆளைத் தள்ளுமிந்த வெம்மையும் கதவில்

“தள்ளு” என்றே எழுதித் தான் அழைக்கும் அலுவலரும்

தள்ளச் சொல்லி நம்மை தவிக்க விடும் பேருந்தும்

தள்ளுவதில் பலவகை தள்ளும் இவை யாவும்

தள்ளி நின்றே காண தரும் தனி உவகை.

 

 

Rali:

தள்ளலும் கொள்ளலும் வேண்டா ஒருமொந்தை

கள்ளையுள் தள்ளி விடின்.

 

 

-VKR:

தெள்ளு தமிழ்க்கவி திகட்டிப்போய் சற்றே

தள்ளு தமிழ்கவி நன்று.

 

 

SKC:

@Rali:

 

தள்ளாமல் உள்ளே தந்ததே போதை

கள்ளாம் உன் கவிதை அதைக்

கொள்வதன்றி வேறு சுவை

குவலயத்தில் உண்டோ ?

 

 

Suresh :

தள்ளாடும் கள்ளுண்ட பொன்வண்டு தள்ளாடும்

உள்ளாடும் உறவெண்ணி நிறைமாது தள்ளாடும்

தள்ளாடும் தென்றலிடை நதிநாணல் தள்ளாடும்

கண்ணோடு கண் நோக்க இறைநெஞ்சும் தள்ளாடும்.

 

 

SKC:

Suresh

 

தள்ளு தள்ளு என்று தமிழ்க் கவிதை இங்கு

கொள்ளாமல் வந்து குவிந்தது கண்டு

அள்ள அள்ளக் குறையா அமுத சுரபி என்று

தள்ளு முள்ளு தாளாது திணறுதல் கண்டு

மெள்ள நீயும் முத்தாய்க் கோர்த்த கவி நன்று.

 


 

அடுக்குமொழி அரசன்

 

Rali:

பித்தன் மறையுறை வித்தன் நெருப்பினும்

சுத்தன் இடைவிடா நித்தன் புரிபடா

சித்தன் மலைமகள் பத்தன் அனைவர்க்கும்

அத்தன் அரனவன் போற்றி.

 

BKR:

@Rali:

தமிழின்ப அன்பர்கள் சார்பாக உனக்கு ” அடுக்குமொழி அரசன்” என்ற பட்டத்தைப் பரிந்துரை செய்கிறேன்.

 

 

Rali:

@ BKR, SKC::

திட்டமிட்டு இன்றென்னை வம்பிழுக்க மெச்சியோர்

பட்டமிட்டுப் பார்க்கிறாய் நீயறிந்த உண்மைகேள்

சுட்டுப்போட் டும்வராது நற்கவிதை என்றுணர்ந்து

மெட்டுமின்றி கட்டுமின்றி ஏதோயெட் டுக்கட்டும்

சட்டமிலாப் பொய்ப்புலவன் யான்.

 

 

SKC:

சொட்டு மருந்தென சிறு கவிதை வரும் வேளை

கட்டவிழுமுன் கவிதை காட்டாறு ஒத்ததென

பட்டமிது தந்தார் பாரதுவே உண்மை !

தொட்ட தெல்லாம் தமிழாய் தொடரட்டுமுன் பணி தமிழ்க்

குட்டுப் பட்டவன் நீ குமரனருள் வேறில்லை.

 

 

BKR:

@Rali:

பிழையைத் திருத்தினேன் நக்கீரன் என்றாய்

பிழைதிருத்தல் மட்டுமே அல்ல –

அழகான

தேன்கவியைக் கண்டுவந்து போற்றி யுரைப்பதுவும்

தானிந்தக் கீரன் இயல்பு.

 

 

 

SKC:

Rali:

சொக்கனை நீ பாட சுவையென்று

வக்கீலே சொல்ல வாதமெதற்கு.

 


 

தாவி வந்த ஏவிளம்பி

 

Pithan:

தள்ளிடுவோம் துர்முகியை தயவுட னின்றிரவே

மெல்லநடை நடந்துவரு மேவிளம்பி யாண்டினை

சொல்லமுதக் கவிதையை செல்லமா யுதிர்த்து

வெல்லமுடன் வேப்பம்பூ விருந்து முண்டு

நல்லபடி நலம்பெறுவோம் நயமான கவிஞர்களே.

 

 

Rali:

தாவிவந்தாய் தானாய்நீ நன்மையே செய்திடுவாய்

கோவில் அயோத்தியில் கட்டும் அரும்பணி

காவி அணிபவர் செய்ய அருளுவாய்

தூவி மலரினைச் சேர்த்தே வரவேற்றோம்

ஏவிளம்பி புத்தாண்டு உன்னை.

 

 

SKC:

 

மாவிளங்காய் உடன் மாவெல்லப் பானகமும் வேம்

பூவிளங் கற்றையில் உடல் புடமிடும் சாறும் கொண்டு

நாவிளக்கும் தமிழில் நல்ல பல கவியெழுதி

காவிளங் குமரனை மனக் காட்சியில் நிறுத்தி

ஏவிளம்பி கண்டு இன்புறுவோம் நாமே.

 

 

உழலும் மனது ஒளிபெற ஏ

விளம்பி பிறந்தது இன்று.

 

 

 

Suresh:

தும்பிக்கை யானைத் தொழுது நல்லதொரு

நம்பிக்கை தானுடனே துவக்கிடுவோ மிந்நாளை

கோரப்புயல் வெள்ளமென வேரருத்தாள்  துர்முகியே

பாரத்தனையும் செழிக்க பாரியென வான்பொழிய

பேரெடுக்க வந்தவளே விளம்பியே நீவருக.

 

 

GRS:

ஓயா கால வெளியில் ஓடி

ஓயும் வாழ்வின் ஓசை – ஓயா

உள்ள அதீதம் உணர ஹேவிளம்பி

உள்ளம் உணர்த்து நீ…

 


 

வாடகை வீடு 

 

SKC:

வாடகைக்கு உடலெடுத்து வாழுமோர் வாழ்வுமிது

வீடு விட்டு வீடு மாறும் விந்தை நிறை வாழ்வு போல்

கூடு விட்டுக் கூடு பாயும் கோலமது கொண்டும் ஞானம்

தேடுதற்குத் தவியாது தினந்தினம் வாடும் மனம்

நாடுதற்கு நல்வேத நாயகன் துணையிருக்க

பீடுடைய பெம்மானை பேணுதலும் முறையன்றோ ?

 

 

BKR:

@SKC:

 

ஈசன் கருணையினால் இலவசமாய்த் தந்தகுடில்

வாசம் புரியஅவன் வாடகையே கேட்பதில்லை

கூசாமல் நூறுமுறை கூடுகளை மாற்றிடினும்

ஏசாமல் தந்திடுவான் ஏனென்று முனிவதில்லை

தேசுடையான் தேவையெனத் தேர்ந்துநமைக் கேட்பதெலாம்

நேசமாய் அக்குடிலை நெறியோடு பேணிஅதை

ஆசையிலா வினைபுரிய ஆர்வமுடன் பயன்படுத்தி

பாசப் பிணியறுத்துப் பரஞான நிலைகண்டு

பேசாப்பே ரநுபூதி பெற்றபின்னர் அவ்வுடலை

மாசற்றான் மலரடியில்  மகிழ்வோடு சேர்ப்பதொன்றே.

குறிப்பு:

ஆசையிலா வினை – நிஷ்காம்ய கர்மா

 


 

கவிதைச் சண்டை

 

Rali:

சண்டை கவிதை சரியென்று நீரிடுவீர்

சண்டை ஒருவேள்வி சென்றதற்கு நீரிடுவீர்

சண்டை அடிமைநீ வாவென்று நீரிடுவீர்

சண்டை பழம்துணி தாவென்று நீரிடுவீர்

சண்டை பழமோடு தாவென்று நீரிடுவீர்

சண்டை ஒருவேலை இன்றி.

 

 

BKR:

@Rali:

 

சண்டைக் கிழுத்தான் சதாசிவனும் அச்சண்டை

கொண்டதனால் கண்டபயன் காண்கிலையோ?

– அண்டியவர்

சாலச் சிறந்திடவே சாக்குரைத்துச் சண்டையிட்டான்

வேலையின்றிச் செய்தானோ சொல்.

 


 

இட்லி புராணம்

 

SKC::

@rali

 

ஷண்முகப் பிரியனின் சரவண பவனம்

இன்முகம் காட்டிஎம்மை அழைக்க

பன்முகம் கொண்ட பதினான்கு இட்லி

என்மனம் நோகாது எமக்கீந்த ராலி

ஷண்முகன் உனக்கு சகலமும் அருள்வான்.

 

 

Pithan::

சரவணபவ என்ற ஆறெழுத்து உணவகத்தில்

ஐந்துபேர் கூடி நான்குபேர் உணவருந்தி

மூன்றுபேர் காபி பருகி இரண்டுபேர் ஜூஸருந்தி

ஒன்றாகி மகிழ்ந்திட்டோம் வாழ்க வளமுடன்.

 


 

பிறரின்பம்

 

Rali :

வருமின்பம் பிறரின்பம் வேண்டின் அறிந்தேன்

வருந்துயரம் என்னின்பம் வேண்டின்.

 

 

BKR:

@ராலி:

 

நானின்பம் கொள்ளப் பிறரின்பம் வேண்டுவனேல்

நானிங் கடைவ தெது?

 

Rali : இன்பம்!

 

BKR:

ஆனால் எனக்கின்பம் வேண்டின் வருவது துன்பமென்றுதானே உன்கவி உரைக்கிறது?

 

 

Rali:

 

@BKR:

 

இன்பம்நாம் வேண்டிப் பிறரின்பம் வேண்டின்

இன்பம் பிறர்பெறுவர் திண்ணம் அதுவொன்றே

தன்னால் நடக்கும் நமக்கின்பம் வந்தடைய

அன்பர் பிறர்வேண்ட வேண்டுமென்னும் இவ்விதி

தொன்மையாம்.

 


 

கூந்தல் காவியம்

 

Rali :

இன்றிங்கு மன்னரில்லை ராணியில்லை பெண்களுக்கு

அன்றுபோல் கூந்தலில்லை கூந்தல்மேல் ஆண்களுக்கு

ஒன்றுமே கேள்வியில்லை கீரனைச் சுட்டெரித்து

நின்றநாள் சென்றபின் உன்நெற்றிக் கண்ணுக்கு

ஒன்றுமிங்கு வேலையும் இல்லை.

 

SKC::

 

வேதியர்க்கு கூந்தலுண்டு விந்தை மாதருக்கோ சரி

பாதியாய்க் கேசம் உண்டு பாரிங்கு அதுவும் கண்டு

மேதினியில் போதுமென்று முடியிழந்தார் பலர் இன்று

ஆதி சிவன் காலமதில் அத்தனைக்கும் நேரமுண்டு

ஏதிங்கு நேரமென்று இவர் எள்ளி நகையாடக் கண்டு

பாதி உமை கொண்டவனும் பரிதவித்தான் இங்கு.

 

SKC:

வீரமணி கண்டஞ்சி வெறுத்தனர் தங்கூந்தல்

நாரியர் இன்று காண்.

 


 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s