Jan 2017 – Rali – Venpa

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #241:

நம்பிக்காய் பால்பழம்

    உண்டாய் உனதருமைத்

தம்பிக்காய்ப் பெண்ணைத்

    துரத்தினாய் ஔவையைத்

தும்பிக்கை ஏற்றி

    அனுப்பினாய் அப்பனே

நம்பினேன் கைவிடாதே

    என்னை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #242:

விற்பாய் விறகு

    நடந்து தெருத்தெருவாய்

விற்பாய் வளையலை

    வீடுவீடாய் மாணிக்கம்

விற்பாய் அரசனுக்குப்

    போதும் வியாபாரம்

கற்பிப்பாய் பக்தி

    எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #243:

மதியாத மாமனாரும்

    காலால் மிதியும்

சதியென ஓடும்

    மகனும் முதுகில்

பதிந்த பிரம்படியும்

    தன்தலைநீ கிள்ள

விதியின் சதியாம்

    கவனி.

(விதி = ப்ரஹ்மா.  ப்ரஹ்மாவுக்கு 5 தலைகள். அவர் பொய் சொன்னதால் ஸ்வாமி ஒரு தலையைக் கிள்ளி விட்டார்)

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #244:

எளிதில் களிக்கும்

    தனிகுணமும் வெள்ளைப்

பளிங்கொத்த மேனியும்

    கல்லால் அடியில்

தெளிவூட்டும் மோனமும்

    தேவ நதிநீர்

தெளிக்கும் சடையும்

    கழுத்தை வளைத்து

நெளிந்திடும் பாம்பும்

    அணிவாய் அருள்வாய்

துளியேனும் பக்தி

    எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #248:

யாரும் வராத

    அமைதி நிலவுமிடம்

ஊருக்கு அப்பால்

    மயானமென்று போனாய்நீ

தீருமுயிர் தீர்ந்தபின்

    நிச்சயம் அத்தனை

பேரும் வருவோமே

    அங்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #249:

படமெடுத்து என்னுள்ளே

    உன்னை நிறுத்தி

விடவிடாது ஆடுமுன்

    திட்டம் அறிந்தேன்

படமெடுக்க மாட்டேன்

    பயமின்றி உந்தன்

நடனம் நிறுத்தி

    அமர்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #250:

நான்யாரென் றேகேட்டுப்

    பேருண்மை காணுதல்

தான்வாழ்வில் பேரின்பம்

    என்றுரைத்த மெய்ஞ்ஞானக்

கோன்ரமணா உன்னடி

    போற்றி.

 

 

நூல்கோத்த ஊசியின்

    பின்னே அறுந்திடாது

நூல்போகச் செய்யிறை

    வாழி.

 

வங்கக் கடல்கடைந்த

    மாதவன் ஆசியவன்

தங்கை மணாளனென்

    நாதனீசன் ஆசியுடன்

செங்கதிர் சூரியன்

    ஆசிசேர்ந்து பொங்கட்டும்

மங்களம் எங்கும்

   மிகவே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #253:

ஏகா அநேகா

    திருவடி வேண்டினேன்

மாகாளி தோற்கவெட்டா

    தூரம்கால் தூக்கினாய்

ஆகாது நான்தொடல்

    என்றே உமையொரு

பாகா மறுகால்

    தொலைத்தாய்.

 

@ தமிழின்ப அன்பர்காள்:

தமிழின்ப அன்பர்கள்

    இல்லத்தே பொங்கட்டும்

தமிழுடன் பொங்கலும்

    சேர்ந்து.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #254:

நெகிழ்ந்துனைப் பாடிய

    சுந்தரர் வாட

மகிழ மரத்தில்

    ஒளிந்தவரை ஏய்த்து

மகிழ்நல் மனத்துடையோன்

    வாழி.

 

⁠⁠⁠ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #256:

தருமத்தின் மேன்மை

    அறிவோம் இறைவன்

வருதல் உலகில்

    முயன்று உழைத்தல்

தருமத்தைக் காக்கவே

    என்றுணர்ந்து காப்போம்

தருமம் உயர்ந்தது

    என்றே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #257:

ஆனந்தத் தாண்டவம்

    கண்டதும் கண்ணனும்

ஆனந்தம் கொள்ளநீ

    கண்ணனின் காளிங்க

ஆனந்த நாட்டியம்

    கண்டுவக்க வந்தது

ஆனந்த பக்திபாவம்

    மண்ணில்.

 

அவல்தந்த ஏழை

    குசேலனுக்குக் கண்ணா

நவநிதி தந்தாய்நீ

    வாழி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #259:

விண்ணில் வளரும்

    பிறைமதியும் விண்ணின்கீழ்

மண்ணில் வளரும்

    இறைநதியும் மண்ணின்கீழ்

மண்ணுள் வளரும்

    இரைப்பாம்பும் மேலணிந்து

அண்ணலிம் மூவுலகும்

    காப்பான்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #260:

ஒருபிள்ளை அத்தை

    கணவனைக் குட்ட

ஒருபிள்ளை மாமா

    கரணமிடச் செய்ய

ஒருதலையை மைத்துனன்

    வாடநீ கிள்ள

இருமாது சக்களத்தி

    சண்டை இடவுன்

திருக்குடும்பம் தெய்வீகம்

    தான்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #262:

பாண்டியன் வேண்ட

    இடதுகால் தூக்கிய

தாண்டவம் மாற்றி

    வலதுகால் தூக்கிய

தாண்டவம் செய்தருள்

    செய்த மதுரைவாழ்

ஆண்டவா உன்னிருகால்

    போற்றி.

 

⁠⁠⁠ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #263:

தாழ்ந்தது உன்னுலகு

    என்றே அகத்தியனை

வாழ்த்திநீ இவ்வுலகு

    தாழ்த்த அனுப்பினாய்

தாழ்ந்துதாழ்ந்து தாழ்ந்தேதான்

    போனது போதுமையா

தாழ்த்தியது வேண்டும்

    உயர்த்த.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #264:

சம்பந்தி வேடுவன்

    வந்தமைந்த இன்னொரு

சம்பந்தி சாபம்

    பலபெற்ற இந்திரன்

சம்பந்தம் எல்லாம்

    சம்மதமே என்றாலென்

சம்பந்தம் வேண்டாம்

    எனாதே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #266:

வறுத்தும் வினையொரு

    நாளொழியும் என்று

பொறுத்தாரே பூமியாள்வார்

    காண்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #268:

சிரித்தாய் குமிண்சிரிப்பாய்

    மூன்று புரத்தை

எரித்தாய் மதயானை

    போர்த்திய தோலை

உரித்தாய் பெருமானே

     நால்வர் அறிய

விரித்தாய் மறைப்பொருள்

    அன்று.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #270:

இருமணம் கண்ட

    பொழுதும் முதலில்

ஒருமணம் கண்ட

    பொழுதும் இராத

ஒருசுகம் கண்டாயோ

    ஆண்டியாய்க் கந்தா

ஒருவனாய் நின்ற

    பொழுது.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #271:

தனித்துநான் யாவுமாய்

    நின்றபோதும் இன்றும்

பனித்தலையன் பாதம்

    துணை.

 

 

 

 

Advertisements

Jan 2017 – GRS

எங்கேயோ எப்போதோ நடந்தெல்லாம்

இங்கேயே இப்போதே தெரிகிறதே – மங்காத

பண்புகளோடு மனஞ்சேர் அன்பு

நண்பர்களோடு கழிக்கும் காலம்

 

இனிதுண்ணல் இன்னிசை கேட்டல்

நனிதுணை உடற்சேரல் – அனுபவ

ஞானமிவைக்கெல்லாம் மென்மேல்

தியானம் கூடிய நிலை.

 

விந்தையிவ்வுலகில் நீயெனில் வைத்த

சிந்திக்கவொண்ணா பாசம்- எந்தையின்

தாயே உறவுகளின் உணர்வு வெறும்

மாயையா மயக்கம் தெளி

 

நானோரு விளையாட்டு பொம்மையா பாடலில்

நானொரு ஒப்புமை காணவில்லை-தானோறு

பொம்மையும் படைக்கவில்லை அவள் தானாய்

நம்பி படைத்தது புருஷார்த்தமே

 

நன்னிலம் யாவும் பரவி அவளுளலெனில்

என்னிலுமில்லையோமவள் – சொன்ன

ஒருகதையும் சீராய்ந்து கேட்க ஒரு

அருகதை எனக்கிலையோ?

 

BKR:

எங்கோயெப் போதோ நடந்தவை எல்லாமும்

இங்கேயிப் போதே தெரிகிறதே -மங்காத

பண்புக ளோடு மனஞ்சேரும் அன்புடைய

நண்ப ருடன்கழிக்கும் காலம்.

 

 

Jan 2017 – Pithan

பித்தன் 124.

கல்லாலடியில் கண்மூடித்

     தவமிருந்து

நல்லதோர் காஞ்சியில்

     நடமாடிய சிவனே

வில்லையுடைத்து

     சீதையை மணந்து

வில்லாலடித்து அசுரனை

     வதைத்த ராமனே

நால்வேதப் பொருளறியா

     பிரமனை சிறைவைத்து

சொல்லியுன் தந்தைக்குப

     தேசித்த வேலவனே

நல்லோர் வாழுமிப்

     புவியில் கலந்த

புல்லுருவிகளை களைய

     நீவரும்நாள் எந்நாளோ.

 

 

பித்தன் 125.

நடுக்கடலில் அலையின்றி

     நன்னீ ரிருப்பதுபோல்

அடுக்கிவரு மெண்ணமது

     அமைதி யடைந்திட

கடுகளவுன் எண்ணமதில்

     கண்ணனை நினைவுற

சடுதியில் வந்துனக்கு

     சாந்தி யளித்திடுவான்.

 

பித்தன் 126.

வாழவந்தநம்

          மெல்லோரையும்

வாழவைக்க

          வந்திடுவான்

ஆழமான அடிமனதில்

அழகாக வீற்றிருப்பான்

குழந்தையாக

          இருந்தநம்மை

கிழவனாக ஆகும்வரை

நிழலெனத்

          தொடர்ந்திடுவான

     நிம்மதியளித்திடுவான்

வேழமுகத்தானை நாம்

     வணங்கி வாழ்ந்திடுவோம்.

 

 

பித்தன் 128.

கண்ணனை அடைய நீ

     பாவை நோன்பேற்றாய்

வண்ணமலர் மாலைகளை

     சூட்டிக் கொடுத்தாய்

என்னதவம் செய்தாரோ

     ஆழ்வார் உனையடைய

என்னதவம் செய்துநீ

     அரங்கனுடன்

          கலந்தாயோ

இன்றுனை நினைந்து

     மகிழ்ந்தோம்

          கோதைத்தாயே.

 

பித்தன் 130.

கார்மேகம் மழைபொழிய

நாற்றுகள் மூழ்கிவிடும்

காற்றலைகள் வீசிட

சார்புகள் சரிந்துவிடும்

பார்ப்பனர்கள் வேதமதை

பார்முழுது மோதினால்

கார்மேகம் கலைந்துவிடும்

காற்றலைக ளோய்ந்திடும்

பார்முழுதும் பஞ்சமது

நற்பஞ்சாய்ப் பறந்திடும்.