Nov 2016 – #ப.பி.

BKR:  #ப.பி.

கவையாகிக் கொம்பாகிக் காட்டகத்தே நிற்கும்

அவையல்ல நல்ல மரங்கள் – சபைநடுவே

நீட்டோலை வாசியா நின்றான் குறிப்பறிய

மாட்டாத வன்நன் மரம்.

(ஔவையார்)

 

Rali: #ப.பி

குதம்பைச் சித்தர் பாடல்:

வெட்டவெளி தன்னில் மெய்யென் றிருப்போர்க்கு

பட்டயம் ஏதுக்கடி – குதம்பாய்

பட்டயம் ஏதுக்கடி?

 

VKR: #ப.பி.

ஆர்பிழியுண்போரும் தோப்பபாக்குனரும் நீத்தோரும்

நேர் பழங்கள் நட்டிடும் நெல்லையே – சூர்படுத்தோன்

மாதுருக் கங்காதரனார் மாதுருக் கங்காதரனார்

மாதுருக் கங்காதரனார் வாழ்வு.

 

BKR: #ப.பி.

காளமேகப் புலவர் எழுதிய சிலேடை கீழே:

ஆவருடன் பாவலரும் ஆறுகால் வண்டினமும்

காவலரைச் சூழும் கலைசையே – பாவாய்

அரிவையம் பாகத்தான் அரணொருமூன் றெய்தான்

அரிவையம்பா கத்தான் அகம்.

 

Rali:

சிலேடைப் படித்துப் புரிந்தி ருந்தால்

சிலேடை எனக்குவந்தி ருக்கும்.

 

Rali: #ப.பி.

சிவவாக்கியர்:

நட்டகல்லை தெய்வமென்று

      நாலுபுஷ்பம் சாத்தியே

சுற்றிவந்து மொணமொணவென்று

      சொல்லும் மந்திரமேதடா

நட்டகல்லும் பேசுமோ

      நாதனுள் இருக்கையில்

சுட்டசட்டி சட்டுவம்

      கறிச்சுவை அறியுமோ.

 

BKR: # ப.பி

என்னிலே இருந்தவொன்றை  யானறிந்ததில்லையே

என்னிலே இருந்தவொன்றை யானறிந்துகொண்டபின்

என்னிலே இருந்தவொன்றை யாவர்காணவல்லரோ

என்னிலே இருந்திருந்து யானறிந்துகொண்டேனே.

(சிவவாக்கியர்)

 

பித்தன்: # ப.பி

அந்திகாலம் உச்சிமூன்றும்

    ஆடுகின்ற தீர்த்தமும்

சந்திதர்ப் பணங்களும்

    தபங்களும் செபங்களும்

சிந்தை மேவுஞானமும்

    தினம்செபிக்கும் மந்திரம்

எந்தை ராம ராம ராம

     வென்னும் நாமமே.

(சிவவாக்கியர்).

 

BKR: # ப.பி

மண்கலம் கவிழ்ந்தபோது

     வைத்துவைத்தடுக்குவார்

வெண்கலம் கவிழ்ந்தபோது

  வேணுமென்று பேணுவார்

நம்கலம் கவிழ்ந்தபோது

   நாறுமென்று போடுவார்

எண்கலந்து நின்றமாயம்

  என்னமாயம் ஈசனே!!

(சிவவாக்கியர்

 

SKC: #ப.பி.

வெம்புவாள் விழுவாள் பொய்யே; மேல் விழுந்

              தழுவாள் பொய்யே;

தம்பலந் தின்பாள் பொய்யே; சாகின்றே னென்பாள்

                      பொய்யே;

அம்பிலுங் கொடிய கண்ணாள்

ஆயிரஞ் சிந்தையாளை

நம்பின பேர்க ளெல்லாம்

நாயினும் கடையா வாரே!

Rali: #ப.பி.

நந்த வனத்திலோ ராண்டி அவன்

நாலாறு மாதமாய்க் குயவனை வேண்டிக்

கொண்டுவந் தானொரு தோண்டி மெத்தக்

கூத்தாடிக் கூத்தாடிப் போட்டுடைத் தாண்டி.

(கடுவெளிச் சித்தர்)

 

BKR: # ப.பி

முக்கண்ண னென்றரனை

        முன்னோர் மொழிந்திடுவர்

அக்கண்ணர்க் குள்ள

       தரைக்கண்ணே – மிக்க

உமையாள்கண் ஒன்றரை

     ஊன்வேடன் கண்ஒன்று

அமையும் இதனாலென் றறி.

 

Rali: #ப.பி.

காலன் வருமுன்னே கண்பஞ் சடைமுன்னே

பாலுண் கடைவாய்ப் படுமுன்னே மேல்விழுந்தே

உற்றார் அழுமுன்னே ஊரார் சுடுமுன்னே

குற்றாலத் தானையே கூறு.

(பட்டினத்தார்)

 

BKR: # ப.பி

விட்டேன் இருவினைவிரும்பேன் வீணருடன்

கிட்டே னவருரைகேட்டு மிரேன் மெய்கெடாதநிலை

தொட்டேன் சுகதுக்க மற்றுவிட்டேன் தொல்லைநான்மறைக்

கெட்டே னெனும்பரம் எனைநாடி வந்திங் கிருக்கின்றதே

(பட்டினத்தார்)

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s