Dec 2016

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #186:

பெண்ணை இடம்வைத்தாய்

      நில்லாது ஓடுமொரு

பெண்ணைத் தலைக்குமேல்

      வைத்தாயுன் மார்பினில்

மண்ணிலூறும் பாம்பையே

      வைத்தாய் எனக்குமிடம்

வெண்நாவல் உள்ளானே

      தா.

 

Suresh:

சொல்லத் தரமோ

சொல்லிறந்த பரம்பொருளை

வெல்லத் தகுமோ

ஓயாத பிறவித்தளை

உள்ளம் புகுமோ

உலகாளும் ஈசனருள்

இன்னும் வரமோ

ஏதெனினும் யான்வேண்டேன்.

 

Suresh:

அண்டத்தி லுள்ளவை எவையோ வவையே

பிண்டத்தி லுண்டுகாண் என்றன னென்பாட்டன்

அண்டத்தி னொருகூறும் அறந்தி லேன் யான்

பிண்டத்தை இதுகாறும் பேணவும் செய்திலேன்

கண்டத்தில் திருநீலம் கொண்டவெம் சிவனே

தொண்டனெனக் கொருவழியைக் கூறுவாய் பரனே.

 

பித்தன் 117.

(ஒரு சிலேடைக் கவிதை)

சனிநீராடினால் சங்கடங்கள் ஏதுமில்லை

சனிநீராடினால் சங்கடங்கள் சேர்ந்திடும்

தனித்தவம் புவனத்தில் செய்திட்டாலும்

தனித்தவம் புவனத்தில் ஏதுமில்லை.

 

பித்தன் 119.

ஏன் மரமாய் நிற்கின்றாய் என்பர்

இன்னமும் உன் மனம் என்ன கல்லா என்பர்

இன்னமும் மாடாய் உழைக்கச் சொல்வர்

உன் தலையில் களி மண்ணா என்பர்

தன் மனைவியைச் சனி என்றும்

தன் மகனைக் கழுதை என்றும் கூறுவர்

ஆண்டவன் படைப்பில் அனைத்தும்

ஒன்றென்று அறியாதவர்.

 

பித்தன் 120.

கருவினுள்ளே நம்மைக் காத்திடுவான் இறைவன்

உருவம் வெளி வந்தவுடன் காத்திடுவாள் அன்னை

பருவம்நாம் அடையும் வரை காத்திடுவார் தந்தை

பருவம் நாம் அடைந்த உடன் அணைத்திடுவாள் மனைவி

உருவமிது தேயும்போது காத்திடுவான் மகன்

உருமாறி நாம் செல்லும் போது உடனிருப்பான் இறைவன்.

ஒருவன் ஆதியுமந்தமும் இறைவன் கையில்.

 

பித்தன் 121.

கார்த்திகைத் திருநாளாம் களிப்படையும் நன்னாளாம்

கார்த்திகேயன் தந்தைக்கு உபதேசித்த நன்னாளாம்

ஓர் அடியில் வாமனன் மாபலியை உயர்த்திட்ட நன்னாளாம்

வார்த்தெடுத்த செம் பொன்னாய் வளர்ந்திட்ட சிவனை

பார்த்திடவே பிரமனும் பெருமாளும் சென்ற நன்னாளாம்

பார்புகழும் ராலித் தமிழின்ப நண்பர்கள் சேர்ந்தெழுதும் கவிதைகளை

நேர்த்தியாக இறைவன் ஏற்றிடும் நன்னாளாம்.

 

Suresh:

இருண் டவானி லுதித்ததோ ரிரவிபோல்

மருண்ட மான்மழு விரலிடை ஏந்தியே

பொருளினை யுரைத்துப் பொருளாய் நின்ற

அருளொளி சிவனே அருணா சலனே.

 

SKC:

நந்தியின் கழுத்தைப் பற்றி

நயமுறச் செவியில் ஓதி

மந்தையாய்க் கூடி நின்று

மாலைகள் கையில் ஏந்தி

விந்தையாம் மனிதர் இவரும்

வேண்டுதல் செய்யக் கண்டு

நொந்தவர் நந்தி யங்கு

நோக்கியே உம்மை வேண்ட

அந்தகம் வரும் வேளை

அடி பணிந்தே இங்கு

முந்தியே முறையிட்டோரின்

முன்வினை தீர்த்தருள்வாய்

எந்தையே எம்பிரானே!

இவரோடு இணைந்தேன் நானே!

 

SKC:

பாவை நோன்பிருந்து பாரதக் கண்ணனை

சேவித்து எழுந்து செம்மண் கோலமிட்டு – நாவில்

பாசுரங்கள் பல கூறி பரந்தாமனைப் போற்றும்

மாசிலா மங்கையிவள் காண்.

 

SKC:

வாசலில் கோலமிட்டு வண்ண மலர் சூட்டி

பாசவேர் அறுக்கும் பரம்பொருள் உனைப் பற்றி

வீசும் பனிக் காற்றில் வேண்டி நான் பூசித்தேன் என்

ஆசை தொலைப்பதற்கு அருள்வாய் பெருமானே.

 

SKC:

முன்பிணியாம் மோகத்தை

முற்றும் நான் தொலைத்து

முன்னவனின் மூத்தவனின்

முறைமாமன் உனைக் கண்டு

முன்பனியில் மோகித்தேன்

முழுநிலவாம் நினதெழிலில் உன்

முன் பணியா மூடரிவர்

முன்வினையும் தீர்த்து அருள்வாய்.

பித்தன் 122.

ஆதவன் உதிக்குமுன் அதிகாலைத் துயிலெழுந்து

மாதங்களில் சிறந்த கண்ணனை மனதிற்கொண்டு

பேதமின்றி தோழிகள் பலர் புடைசூழ

வேதத்தின் பொருளான பாசுரம் தனையுதிர்த்து

நாதரூபமாய் நன்னாளில் அரங்கனுடன் கலந்த

கோத மாதாவை நாம் போற்றிப் பணிந்திடுவோம்.

 

SKC:

பொல்லாத புயலில் புரண் டங்கு

தள்ளாத மரங்கள் தவித் திருக்க

இல்லாத மின்சாரம் எனை வருத்த

செல்லாத நோட்டும் சீர் குலைக்க வாழ்வில்

எல்லாம் முடிந்தது என்றே இவ்வேளை

சொல்லாமல் போனாலும் சுகமே.

 

BKR:

திரியப் பழுதாகும் பால்போல் வெளியே

திரியப் பழுதாகும் உள்ளம் – திரியா

துறையத் தயிராகும் பால்போலத் தன்னுள்

உறையுமனம் மேன்மை பெறும்.

 

Suresh l:

ஆண்டு வரும் போகும் கடந்து

ஆண்ட வரும் மாறிடுவர் அதுபோலே

யாண்டும் மாறாதே நங்கள் திருப்பாவை

தீண்டாத் திருமேனி அரங்கன் மேல் நப்பின்னை

ஆண்டாள் தமிழ்ப்பாவை கொண்ட திருக்காதல்

வேண்டு வரம் பெற யானும்  வேண்டுவன்

மீண்டு வொருபிறவி மாயா மேதினியில்

வேண்டா வெனவே யிறைஞ்சி நின்பாதம்

ஈண்டு வுனைத் தொழுதேன் எமக்கருள்வாய்

ஆண்ட வனேவேங் கடவா ஆதிமூலா

பாண்டவனின் பார்த்த சாரதியே பதமருள்வாய்.

 

Gopi:

சிரிப்பால் சகல உலகையும்

சினத்துடன் சீரழித்த சூரறை

சுக்குசுக்காக்கிய சீரன்

காதலனை கண்டும்காணாக்

கண்பார்வையால் காக்கும்

கமலக்கண்ணாள் முறுவலில் கவிழ்ந்தானே!

 

SKC:

ஆரத்தி எடுத்துப் பின் ஆராதனை செய்து உளம்

தேறத் துதித்து திருச்சீரலை உறை

சூரத்தலை கொய்த சுப்பிர மணியனின்

வீரத்தை வியந்து வேண்டி நின்றேனே!

 

Rali: @சுரேஷ்:

கோவர்தன கிரிதாரி கோகுல புரவாசி

கோவிந்தன் நினைவு வராத வாழ்வென்ன

வாழ்வு?

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Dec 2016 – #ப.பி.

Rali: #ப.பி.

வில்லாலடிக்கச் செருப்பாலுதைக்க வெகுண்டொருவன்

கல்லாலெறியப் பிரம்பாலடிக்கக் களிவண்டு கூர்ந்

தல்லாற்  பொழிற்றில்லை அம்பலவாணர்க்கோர் அன்னைபிதா

இல்லாததல்லவோ இறைவா கச்சி ஏகம்பனே.

– பட்டினத்தார்

 

BKR: #ப.பி.

தூசா மணியும் துகிலும் புனைவாள்

நேசா முருகா நினதன் பருளால்

ஆசா நிகளம் துகளா யினபின்

பேசா அனுபூ திபிறந் ததுவே

(அருணகிரிநாதர்- கந்தரனுபூதி)

 

VKR: #ப.பி.

பொன்போலக் கள்ளிப் பொரிபறக்கும் கானலிலே

என்பேதை செல்லற் கியைந்தனளே -மின்போலலும்

மானவேள் முட்டைக்கும் மாறாத தெவ்வர் போம்

கானவேள் முட்டைக்கும் காடு.

 

விழுந்நதுளி அந்திரத்தே வேம்என்றும்

வீழின் எழுந்து சுடர் சுடுமென்றும்-செழுங்கொண்டல்

பெய்யாத கானகத்தே பெய்வளையும் சென்றனளே

பொய்யாமொழிப் புலவர் போல்.

 

Rali: #ப.பி.

ஓயாக் கவலையினால் உள்ளுடைந்து வாடாமல்

மாயாப் பிறவிமயக்கு அறுப்பது எக்காலம்?

– பத்திரகிரியார்

 

SKC: #ப.பி.

கஞ்சி குடியாளே கம்பன்சோ றுண்ணாளே

வெஞ்சினங்க ளென்றும் விரும்பாளே – நெஞ்சதனில்

அஞ்சுதலை யாவார்க் காறுதலை யாவாளே

கஞ்சமுக காமாட்சி காண்.

(ஒப்பிலாமணிப் புலவர்)

 

SKC: #ப.பி.

பக்தியொடு சிவ சிவா என்று திருநீற்றைப்

பரிந்து கையால் எடுத்துப்

பாரினில் விழாதபடி அண்ணாந்து செவியொடு

பருத்த புயமீதில் ஒழுக

நித்த மூவிரல்களால் நெற்றியில் அழுந்தலுற

நினைவாய்த் தரிப்பவர்க்கு

நீடு வினை அணுகாது தேக பரிசுத்தமாம்.

(குமரேச சதகம்)

 

SKC: #ப.பி.

வீரம் சொரிகின்ற பிள்ளாய் உனக்கும் பெண் வேண்டு மென்றாய்

ஆரும் கொடா ருங்களப்பன் கபாலி யம்மான் திருடன்

ஊரும் வெங்காடு நின்றன் முகம் யானை உனக்கிளையோன்

பேரும் கடம்ப னுன்றாய் நீலி நிற்கும் பெருவயிறே.

(நிந்தனைத்துதி – அந்தகக்கவி)

 

Rali: #ப.பி.

கல்லா நெஞ்சின்

நில்லான் ஈசன்

சொல்லா தாரோ

டல்லோம் நாமே.

– ஆளுடைப் பிள்ளையார் திருஞான சம்பந்தர்

 

BKR: #ப.பி..

(பெரியது என்று வள்ளுவர் கூறும் மூன்று விஷயங்கள்)

 

நிலையில் திரியா தடங்கியான் தோற்றம்

மலையினும் மாணப் பெரிது.

 

காலத்தி னால்செய்த நன்றி சிறிதெனினும்

ஞாலத்தின் மாணப் பெரிது.

 

பயன்தூக்கார் செய்த உதவி  நயன்தூக்கின்

நன்மை கடலின் பெரிது.

 

12/11/16

Rali: மஹாகவி பாரதி வாழ்க!

இன்று அவர் பிறந்த நாள்

 

Rali: #ப.பி.

நம்பினார் கெடுவதில்லை நான்குமறைத் தீர்ப்பு

அம்பிகையைச் சரண்புகுந்தால் அதிகவரம் பெறலாம்.

– மஹாகவி பாரதி

 

பஞ்சுக்கு நேர்பல துன்பங் களாமிவள்

பார்வைக்கு நேர்பெருந் தீ.

– மஹாகவி பாரதி

 

அக்னிக் குஞ்சொன்று கண்டேன்

அதை ஆங்கே பொந்திடை வைத்தேன்

வெந்து தணிந்தது காடு.

– மஹாகவி பாரதி

 

எள்ளத்தனைப் பொழுதும்

      பயனின்றி இராதெந்தன் நாவினிலே

வெள்ளமெனப் பொழிவாய்

      சக்திவேல் சக்திவேல் சக்திவேல்.

 

தருமத்தின் வாழ்வதனைச் சூது கவ்வும்

தருமமறு படிவெல்லும் எனுமி யற்கை

மருமத்தை நம்மாலே உலகம் கற்கும்

வழிதேடி விதியிந்தச் செய்கை செய்தான்

கருமத்தை மேன்மேலும் காண்போம் இன்று

கட்டுண்டோம் பொறுத்திருப்போம் காலம் மாறும்

தருமத்தை அப்போது வெல்லக் காண்போம்.

– மஹாகவி பாரதி

 

ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா

      உள்ளம் குளிருதடீ

ஆடித்திரிதல் கண்டால் உன்னைப்போய்

      ஆவி தழுவுதடீ

 

உச்சி தனைமுகர்ந்தால் கருவம்

      ஓங்கி வளருதடீ

மெச்சி உனையூரார் புகழ்ந்தால்

      மேனி சிலிர்க்குதடீ.

– மஹாகவி பாரதி

 

தீக்குள் விரலை வைத்தால்

      நந்தலாலா நின்னைத்

தீண்டுமின்பம் தோன்றுதடா

      நந்தலாலா.

– மஹாகவி பாரதி

 

பெற்ற தாயும்

      பிறந்த பொன்னாடும்

நற்றவ வானிலும்

      நனி சிறந்தனவே.

– மஹாகவி பாரதி

 

VKR: #ப.பி.

சொல் புதிது

பொருள் புதிது

சுவை புதிது.

-பாரதி.

 

உண்மையின் பேர்தெய்வம் என்போம் அன்றி

ஓதிடும் தெய்வங்கள் பொய்யெனக் கண்டோம்

உண்மைகள் வேதங்கள் என்போம் பிறிது

உள்ள மறைகள் கதையெனக் கணடோம்.

கடலினைத் தாவும் குரங்கும் வெங்

கனலில் பிறந்ததோர் செவ்விதழ் பெண்ணும்

வடமலை தாழ்ந்ததனாலே தெற்கில்

வந்து சமன்செய்யும் குட்டை முனியும்

நதியு னுள்ளேமுழு கிப்போய் அந்த

நாகர் உலகிலோர் பாம்பின் மகளை /

விதியுறவே மணம் செய்த திறல்

வீமனும் கற்பனை யென்பது கண்டோம்.

கவிதை மிகநல்ல தேனும் அக்

கதைகள் பொய்யென்று தெளிவுறக் கண்டோம்

புவிதன்னில் வாழ்வுநெறி காட்டி நன்மை போதிக்கும்

கதைகள் அவைதாம்.

(புதுமைக்கவி பாரதி)

 

Suresh: #ப.பி.

நல்லதோர் வீணைசெய்தே அதை

நலங்கெடப் புழுதியில் எறிவதுண்டோ

சொல்லடி சிவசக்தி

நிலச் சுமையென வாழ்ந்திடப் புரிகுவையோ

– மஹாகவி பாரதி

 

BKR: #ப.பி.

கற்பு நிலையென்று சொல்லவந்தார் இரு

கட்சிக்கும் அஃதைப் பொதுவில் வைப்போம்

(மஹாகவிபாரதி)

 

Suresh: #ப.பி.

பாட்டின் அடிபடு

பொருளுன் அடிபடு

மொலியிற் கூட

களித்தாடுங் காளி

சாமுண்டி கங்காளி

( மஹாகவி பாரதி)

 

SKC: #ப.பி.

தேடிச்சோறு நிதம் தின்று பல

சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம்

வாடித் துன்பமிக உழன்று பிறர்

வாடப் பலசெயல்கள் செய்து நரை

கூடிக் கிழப்பருவ மெய்தி கொடுங்

கூற்றுக் கிரையானப்பின் மாயும் பல

வேடிக்கை மனிதரைப் போலே நான்

வீழ்வே னென்று நினைத்தாயோ?

( மஹாகவி பாரதி)

 

இடையின்றி அணுக்களெலாஞ் சுழலுமென

இயல்நூலார் இசைத்தல் கேட்டோம்

இடையின்றித் தொழில்புரிதல் உலகினிடைப்

பொருட்கெல்லாம் இயற்கை யாயின்

இடையின்றிக் கலைமகளே நினதருளில்

எனதுள்ளம் இயங்கொணாதோ?

( மஹாகவி பாரதி)

 

பித்தன்: #ப.பி.

உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர்

திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார்

உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தே

உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே.

(திருமூலர்).

 

SKC: #ப.பி

ஆவீன மழை பொழிய வில்லம் வீழ

அகத்தடியாள் மெய்ந்நோவ வடிமை சாவ

மாவீரம் போகுதென்று விதை கொண்டோட

வழியிலே கடன்காரர் மறித்துக் கொள்ளச்

சாவோலை கொண்டொருவ னெதிரே செல்லத்

தள்ளவொண்ணா விருந்து வரச்

சர்ப்பந் தீண்டக்

கோவேந்த ருழுதுண்ட கடமை கேட்கக்

குருக்களோ தட்சணைகள் கொடுவென் றாரே.

(இடுக்கண் ஒருங்கே வருதல் – இராமச்சந்திரக் கவிராயர்)

 

Rali: #ப.பி.

சதுரம்மறை தான்துதி செய்து வணங்கும்

மதுரம்பொழில் சூழ்மறைக் காட்டுறை மைந்தா

இதுநன்கிறை வைத்தருள் செய்க எனக்குன்

கதவம்திருக் காப்புக்கொள்ளும் கருத் தாலே.

– திருஞான சம்பந்தர்

 

Rali: #ப.பி.

தந்தையார் போயினார் தாயாரும் போயினார்

    தாமும் போவார்

கொந்தவேல் கொண்டொரு கூற்றத்தார் பார்க்கின்றார்

    கொண்டு போவார்

எந்தநாள் வாழ்வதற்கே மனம் வைத்தியால்

    ஏழை நெஞ்சே

அந்தண் ஆரூர் தொழுது உய்யலாம்.

– திருஞான சம்பந்தர்

 

Muthumani: #ப.பி.

‘நடமாடித் தோகை விரிக்கின்ற

மாமயில்காள் உம்மை

நடமாட்டங் காணப் பாவியேன்

நானோர் முதலிலேன்

 

குடமாடு கூத்தன் கோவிந்தன்

கோமிறை செய்துஎம்மை

உடைமாடு கொண்டான் உங்களுக்கு

இனியொன்று போதுமே!

(ஆண்டாள்)

 

Rali: #ப.பி.

சக்கரத்தை எடுப்பதொரு கணம்

    தருமம் பாரினில் தழைத்தல் மறுகணம்

இக்கணத்தில் இடைக்கணம்

    ஒன்றுண்டோ?

– பாரதி

 

SKC: # ப.பி.

முன்னவனார் கோயில் பூசைகள் முட்டிடின்

மன்னவர்க்குத் தீங்குள வாரி வளம்குன்றும்

கன்னம்களவு மிகுந்திடும் காசினி

என்னரும் நந்தி எடுத்துரைத்தானே.

– திருமூலர் திருமந்திரம்

 

VKR:# ப.பி.

ஆநிரை குன்றும் அறுதொழிலோர் நூல்மறப்பர்

காவலன் காப்பான் எனின்

(குறள்)

 

 

 

 

 

Rali – Dec 2016

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #187:

அழலாய் நிமிர்ந்த அமரர் பதியே

கிழவனாய் ஏய்த்துக் குறமகளை ஏற்ற

அழகனை வாழ்த்தும்நீ வாழ்த்து குலத்து

வழக்குப் படிமணந்த என்னை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #188:

உற்றகல்வி இல்லாள் மனைமக்கள் என்றெல்லாம்

பெற்றும்நான் சற்றுமுன்மேல் பக்தியிலேன் காத்தருள்வாய்

நெற்றிவிழி பெற்ற பரமா.

 

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #189:

பண்ணாத தர்மமும் பண்ணிய குற்றமும்

மண்பெண்பொன் என்று கழித்ததுவும் உன்பதம்

எண்ணா ததுவும் பொறுத்தருள வேண்டுவேன்

வெண்ணாவல் கீழுறை ஈசா.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #190:

சென்றது உன்பதம் எண்ணாதே என்காலம்

இன்னும் இருப்பது எத்தனை நாட்களோ

என்னும் உணர்வுமில் லேன்கதி உண்டோசொல்

மின்னேர் சடையா எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #191:

எல்லாம் இருந்தும் லயிக்குமுள் பக்தியிலேன்

பல்லா யிரமெண்ணம் ஓடுமென் உள்ளத்துன்

கல்யாண லீலை மறந்தேனெனை மேருவை

வில்லாகக் கொண்டநீ காப்பாய்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #195:

சோதித்தாய் அன்று முனிமனைவி கற்பினை

சோதித்தாய் நல்லடியார் பற்பலர் பக்தியினை

சோதித்தாய் நக்கீரன் கல்வியைத் தாங்கமாட்டேன்

சோதியாதே என்னை எதற்கும்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #196:

வளைநழுவ உன்மேனி காமுற்ற பெண்டிர்

களைகளைய நீமதுரை வீதி அலைந்து

வளைவிற்றாய் சற்றும் அலையாதே எந்தன்

களைதீர்உன் இல்லத் திருந்தே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #197:

தண்ணீருன் கையாலே பெற்ற பெரும்பேறு

எண்ணிறந்த பாண்டிய வீரர்பெற் றார்அவர்

மண்மன்னன் பக்தியாலாம் என்செய்வோம் உன்னடி

எண்ணாத மன்னர்கீழ் நாங்கள்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #198:

பாட்டு எழுதினாய் பத்திரர் சேரநல்

நாட்டில் பொருள்பெற நல்தருமி பொன்பெற

பாட்டு கொடுத்தாய் கவியிவர் பாராட்ட

பாட்டு தருவாய் எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #199:

அருணகிரி போல்நான் இளமை கழித்து

ஒருநாள் வெறுத்தாலே போதுமா நானும்

ஒருகோ புரமேறி வீழ்தல்தே வையா

முருகா எனக்கு அருள.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #200:

எல்லாம் தெரிந்த அகத்தியர் கீரர்க்கு

தொல்யாப்பு சொல்லித் தருதல் பெருமையே

அல்ல தமிழறியா மூடன் எனக்குநீ

சொல்லித் தருதல் பெருமை.

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #423

ஓதிடும் மறையின் அருளொலியில் ஓர்

ஆதியிலா வெளியில் அந்த காரிருளில்

சோதியிலென எங்கு முள விடையேறும்

வேதியனை ராலி வேண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #424

அலைமிகும் பிறவிக் கடல் தப்பி உய்ய

கலை தரும் நற்பெரி யோர் திருப்பாதம்

தலைவணங்கி இன்புற ராலி அரக்கன்தலை

தலைவிரலால் கடுத்தானை கருதுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #425

பாயும் மூச்சடக்கி பிழையும் மனமடக்கி

காயும் சினமடக்கி காமமும் தானடக்கி

ஓயும் நினைவுடன் பக்தியுற பார்த்தனுக்கு

ஆயுதம் தந்தானை ராலி அண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #426

கணம்தோறும் கருத்தே காத்திருந்து

உணவும் உயர்வளமும் தந்திருந்து

குணம்தரும் மேலோர் உறவுதரகங்கை

மணவாளனை ராலி வேண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #427

பொங்கும் ஆனந்தம் முழு நிறைவாய்த்

தங்கும் ஆதியந்தமிலா மூலப் பொருளை

எங்குமென்றும் நன்றுணர ராலி வேதம்

அங்கம் ஆறானானை அண்டுவ தெக்காலம்?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #201:

நக்கீரர் தேவமாதர் கூந்தல் நறுமண

மிக்கது என்பதறி யாரென்று நீஅறிந்தே

சிக்கவைத் தாய்நெற்றிக் கண்ணைத் திறக்கவே

சொக்கா இதுஒரு சாக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #202:

பிள்ளையார் அப்பனே உன்தம்பி ஏமாற

மெள்ளநீ சுற்றிப் பழமன்று பெற்றது

உள்ளம் வருத்தவே வள்ளிக்காய் தம்பிபோட்ட

கள்ளமாம் நாடகம் சேர்ந்தாய்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #203:

பித்தளையி ரும்பை ரசவாதம் செய்துநீ

அத்தனையும் பொன்னாக்கி பக்தைத் கருளினாய்

பித்தனே என்மனப் பீடம்பொன் ஆக்கவேஏன்

இத்தனை யோசனை சொல்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #204:

படைத்துலகம் காத்து அழித்தலின் என்னுள்

அடைந்தயிருள் போக்கல் பெரிது.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #205:

மூச்சை வெளிவிட்டு மீண்டும் பெறாவிடில்

ஆச்சு மனிதர்  கதை.

.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #206:

பிணமென நாம்விலகும் அந்தவொன்று இந்தக்

கணம்நம் உடன்வாழ் கிறதே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #207:

அடுத்து வருவது நாளையோ அன்றி

அடுத்த பிறவியோ சொல்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #208:

நாளை விழிப்போமா எங்கு விழிப்போம்நீ

வேளை விடாதிதை எண்ணு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #209:

சொத்துமற் றெல்லாம் அழியுமெனும் எண்ணமே

சொத்தாகும் என்றும் நமக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #210:

நஞ்சுண்பாய் நச்சுப்பல்  பாம்பணிவாய் நள்ளிரவில்

அஞ்சாது பேயுடன்  ஆடுவாய் ஏனெனது

நெஞ்சில் நுழையவே  அச்சம்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #211:

கனலேந்தி காட்டினில் ஆடும் கபாலி

மனமிரங்கி மூடனென்னைக் கா.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #212:

மன்னருக்கு மன்னனாம் நீவீடு வீடாய்ப்போய்த்

தின்ன இரவலச் சோறுபெறும் நாடகம்

தன்தலைநீ கிள்ளிய துன்பம் அயன்மறக்க

உன்னால் தினமரங்கேற்  றம்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #213

வேண்டவும் உன்னை நினைந்துதினம் பாடவும்

மாண்டு பிறவி முடிந்துநான் போகும்முன்

நீண்ட எரிதழல் மேனியரு ணாசலா

தூண்டுவாய் நீஎனை யே.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #214:

மயங்கியுன் சொல்மறந்த மாந்தர் தமக்கு

பயமொடு பக்திவரத் தந்தனையோ இந்தப்

புயலும் மழையும் அவையிரண்டும் அஞ்சும்

கயல்விழி மங்கை மணாளா.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #215:

எத்தனை நல்பாண பத்திரர் காத்திட

எத்தனை நல்விறகு வேண்டுமென காற்றடித்து

இத்தனை தொல்மரம்  சாய்த்திட்டாய் போதுமா

பித்தனே இன்னும்தே வையா.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #216

பணம்புகழ் சுற்றம் எதுவுமே தீக்கு

உணவாம் நமக்கு  உதவா உதவும்

பிணம்புகும் காடாடும் ஈசனது பாதம்

மணமலர் கொண்டருச் சித்தல்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #217:

மங்கை மனம்போல் அலைபாயும் தேவலோக

கங்கை சடையில் ஒடுக்கினாய் அங்கேயும்

இங்கேயும் நில்லாத என்மனம் உன்மீது

தங்க ஒடுக்கமாட் டாயா.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #218:

தொலைபேசி இல்லை அலைபேசி இல்லை

தொலைக்காட்சி இல்லை இணையமும் இல்லை

தலைபோகும் யந்திர வாழ்வு நிறுத்த

கொலைப்புயல் நீயே துணை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #219:

காலை மடக்கி ஒரேகாலைக் கீழ்வைத்து

காலையும் மாலையும் ஆடும் நடராஜா

நூலைக்கற் றானுயிர்க் காலனை உன்னெந்தக்

காலைநீ வைத்துதைத் தாய்?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #220:

உலவாக் கிழிதந்தாய் பாண்டி யனுக்கு

உலவா அரிசிதந்தாய் வேளா ளனுக்கு

உலவா நிஜபக்தி வேண்டினேன் ஈசா

உலவாக் கருணைகொள் வாய்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #221:

திருமாலாம் காலையில் மாலை சிவனாம்

இருவரை வேண்டவே சொன்னார் பெரியோர்

திருமாலோ பள்ளிகொள்ள ஈசனோகூத் தாட

தருவதுயார் நன்மை நமக்கு?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #222:

ஆடிய என்மனம் கட்டி நிறுத்திட

ஆடிய பாதம் துணை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #223:

புயலென்செயும் இன்னும் மழையும்தான் என்செயும்

வயலூரான் எந்தன் துணை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #224:

மனமலைந்தும் ஏதோ முயன்றுநான் உன்னை

தினமும் நினைந்தும் கவனிக்க மாட்டாய்

கணமும் பிணமானால் தானருள் வாயோ

பிணக்காட்டில் நீவாழ் வதால்.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #225:

மூன்றுகண் கொண்டது மூன்றுபுரம் சுட்டது

மூன்றுபிள்ளை பெற்றது பின்னர் அறுபத்து

மூன்றுபேரைக் காத்தது போதாது நாளைநான்

மூன்றாம்கால் ஊன்றும்முன்  கா.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #226:

வரம்பெற்று உன்தலை மீதேகை வைக்கத்

துரத்தவே ஓடினாய் அன்றசுரன் முன்னே

வரம்பெறு தல்துரத்தல் செய்யேனுன் எண்ணம்

வரவழி செய்தாலே போதும்.

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #428

சுமை யாவையும் களைந்து கருத்தில் கனிவாய்

அமைந்து நெஞ்சத்து இருள் இல்லாது விரட்டி

எமை அருகில் அழைத்தருள ராலி சற்றும்

இமையா முக்கண்ணனை இறைஞ்சுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #429

சாத்திரம் வேதமுடன் ஏழுலகம் படைத்துத்தான்

மாத்திரம் தனித்துத் களித்தசுகம் போதுமென

காத்தழிக்கும் காரியமே னெனறிய மகனாய்

சாத்தனைப் பெற்றானை ராலி சாற்றுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #430

ஆதியிலும் இன்றும் நாளையும் பெரும்

சோதியாய் சொல்ல வொணா னந்தமாய்

மீதியிலாது மேவும் விதமறிய ராலிதிரு

ஆதிரை நாளனை நாடுவ தெக்காலம்?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #227:

கரிக்குரு விக்குப தேசம்செய் தென்றும்

புரியா திருப்பான்தாள் வாழி.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #228:

வழக்கு உரைத்தாய்நீ மாமனாய் வந்து

வழக்குத் தொடுத்தாய்த் திருநாவ லூரில்

வழக்கே வழக்கமாய் ஆனதால் உன்மேல்

வழக்கிட்டால் தானருள் வாயோ?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #229:

நாரைக்கு முக்தி தருவாய்நீ கல்லினுள்

தேரைக் குயிரும் தருவாய் முழுகாமல்

ஊரையே காப்பாய் எனைக்காக்க நான்வேறு

யாரைத்தான் தேடுவேன் சொல்.

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #431

ஏகமாய் என்றும் ஆனந்தமாய்ப் பின்னும

நேகமாய் உலகெலாம் பூத்து விளைந்து

வேகமாய் மறையும் பொருளறிய மங்கை

பாகமாய் வைத்தானை ராலி பாடுவ தெக்காலம்?

 

ராலி க. நி. தெக்காலம்  #432

அன்பும் அறிவும் உயர் பேரானந்தமாய்

தன்னுள்ளே தானாய்த் தனியாய் விளங்கும்

இன்பத்தின் ஊற்றறிய நச்சரவு ஆமை

என்பொடு பூண்டானை ராலி ஏத்துவ தெக்காலம்?

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #230:

பழம்பெற பூமியைச் சுற்றினாய் ஔவை

பழம்பெற நீமரம் ஏறினாய்வள் ளிக்காய்

கிழவனானாய் நானறியேன் பக்திநிலை உன்னைத்

தொழவழி காட்டு எனக்கு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #231:

ஆண்டு புதிதாய்ப் பிறக்கும் அதுமீண்டும்

மீண்டும் பிறக்கும் விடிவிலா சம்சாரக்

கூண்டினில் மாட்டினேன் தாண்டவம் ஆடிடும்

ஆண்டவா மீட்டிடுவாய் என்னை.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #232:

விடுவாய் அரசன் பிரம்பால் அடிக்க

விடுவாய் மலைவேடன் காலால் உதைக்க

விடுவாய் நதியுன் தலைமேல் குதிக்க

விடுவாய்நான் உன்கால் பிடிக்க.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #235:

சந்தக் கவிதையும் மீந்தாத நல்லுணவும்

சிந்திடும் புன்னகையும் ஆனந்த உள்ளுணர்வும்

எந்தவொரு நேரமும் யாவரும் பெற்றுவாழ

வந்தாய் பதினேழாம் ஆண்டு.

 

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #236:

கிட்டே வரலாம் ஒருமுட்டும் மாடுவுன்

கிட்டே வரலாம் கொடும்நச்சுப் பாம்புவுன்

கிட்டே வரலாம் பிசாசுபேய் நான்மட்டும்

கிட்டே வரஏன் தடை?