வாயிலார் நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #155:

வாயிலார் நாயனார்

      நல்லூர்த் திருமயிலைக்

கோயில் கபாலிக்

      கடவுளைப் போற்றியவர்

தாயினும்மேல் அன்பை

      அடைந்து பிறவி

நோயின் பிடிவிடுபட்

      டார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s