மங்கையர்க்கரசி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #171:

நின்ற நெடுமாறன்

      தன்கணவன் வேதமில்லை

என்ற சமணமதம்

      கைவிட்டு சைவமதம்

நின்றோங்கச் செய்த

      திருமங்கை யர்க்கரசி

என்றும் நிலையருள்

      பெற்றார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s