கோட்புலி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #169:

இல்லை உணவென்று

      ஈசனுக்கு வைத்திருந்த

நெல்லை எடுத்த

      தமது உறவினர்

எல்லோரை யும்கொன்ற

      கோட்புலி நாயனார்

நல்ல கதியடைந்

      தார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s