புகழ்த்துணை நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #166:

பஞ்சமென்று அஞ்சாது

      தன்னை வழிபட்டுத்

தஞ்சம் அடைந்த

      புகழ்த்துணை நாயனார்க்கு

அஞ்செழுத்தான் ஒவ்வொரு

      நாளும் படிக்காசு

வஞ்சமின்றி தந்தருளி

      னான்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s