புகழ்ச் சோழ நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #134:

கொன்றேன் அடியாரை

      என்றெண்ணித் தன்னுயிர்

கொன்றுப் பழிபோக்கத்

      தீக்குளித்த நாயனார்

என்றபுகழ்ச் சோழரின்

      பக்தி உணர்ச்சியை

வென்றிட யாருளர்

      இன்று?

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s