நீலகண்ட யாழ்ப்பாண நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #176:

யாழ்ப்பாணர் மெய்யுருகிப்

      பாடத் தரையமரத்

தாழ்சடையன் பீடமொன்று

      போடப் பணித்தவர்

யாழிசையும் பக்தியும்

      ஏற்றவர்க்குப் பேரின்ப

வாழ்வளித்துத் தன்னுடன்

      சேர்த்தான்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s