சேரமான் பெருமாள் நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #126:

தம்பிரான் தோழருக்குத்

      தோழர் நடமாடும்

எம்பிரான் காற்சலங்கை

      ஓசை தினம்கேட்பார்

நம்மலை நாட்டுத்

      திருச்சேர மான்பெருமாள்

நம்பியவுன் பாதம்

      சரண்.

(குறிப்பு: தம்பிரான் தோழர் = சுந்தரர்)

 

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s