சிறப்புலி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #106:

சிறப்பாய் தினம்முத்தீ

    ஓம்பி விதியாய்

அறநூற் படிவேள்வி

    செய்த பயனாய்

பிறப்பறுத்து உய்ந்தார்

    சிறப்புலியார் உன்னை

மறந்துநான் வாழ்வது

    ஏன்?

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s