சத்தி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #145:

பழிசொல் அடியார்மேல்

      சொல்வோரின் நாவைக்

கழித்துப் புகழ்பெற்றுச்

      சத்தி அடிகள்

அழியாத பேறுபெற்

      றார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s