கோச்செங்கட் சோழ நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #174:

எங்களிறை ஈசனுக்குக்

      கோயில்கள் சோழன்கோச்

செங்கண் அவன்யானை

      உள்ளே புகவிடாது

எங்கும் எழுப்பி

      சிவனருளும் இவ்வுலகில்

மங்காப் புகழுமடைந்

      தான்

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s