கூற்றுவ நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #128:

கூற்றுவர் சோழர்

      மணிமகுடம் தன்சென்னி

ஏற்ற மறுத்தனர்

      தில்லைவாழ் அந்தணர்

சாற்றிடும் ஈசன்தன்

      பாதம்தன் சென்னிமேல்

பேற்றினைப் பெற்றார்

      அவர்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s