குலச்சிறை நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #78:

உதவாது எங்கும்

    உயிர்க்குச் சமண

மதமென பாண்டிய

    நாட்டையே விட்டெவ்

விதமோ விரட்டி

    மறுபடி சைவ

மதந்தழைக்கச் செய்த

    குலச்சிறை யார்க்கு

பதமருளி னாயெனக்கு

    நற்கதிக்கு நானெவ்

விதமென்ன செய்திட

    வேண்டும்?

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s