காரி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #148:

நாடுமூன்று வேந்தரின்

      நட்பு அடைந்துநடம்

ஆடும் பரமனைத்

      தெள்ளுத் தமிழ்கொண்டு

பாடுவார் காரியாம்

      நாயனார்க் கீசனும்

வீடுபேறு தந்தான்

      விரும்பி.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s