கலிய நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #143:

நித்தம் கலியரூர்க்

      கோயில் விளக்குகள்

அத்தனையும் ஏற்றப்

      பொருளிலாது தன்னுடலி

ரத்தத்தால் ஏற்ற

      அவர்க்கீசன் தன்னுடன்

நித்திய வாசம்தந்

      தான்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s