கணம்புல்ல நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #147:

பணமில்லை என்று

      திரிநெய் இலாது

கணம்புல்லும் பின்னர்

      அதுவுமின்றி தீபம்

கணம்புல்லர் தன்முடியால்

      ஏற்றசிவன் அந்தக்

கணமே அவர்க்கருளி

      னான்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s