ஐயடிகள் காடவர்கோன் நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #144:

வெண்குடை கீழரசு

      ஆண்டு பரமனை

வெண்பாவால் போற்றிய

      ஐயடிகள் காடவர்கோன்

கண்மூன்று கொண்டான்

      அருளால் பெரும்புகழ்

மண்ணிலும் விண்ணிலும்பெற்

     றார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s