இடங்கழி நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #161:

நெல்பொன் நிறைந்த

      அரசுக் களஞ்சியம்

எல்லாம் அடியார்கள்

      கொள்ள அறிவிக்கச்

சொல்லி அரசாணை

      இட்ட இடங்கழியார்

கல்லால்கீழ் ஈசனைச்

      சேர்ந்தார்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s