விறல்மிண்ட நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #29:

சொந்தவூரா ரூரென்று

    நீசொல் லவுமது

சுந்தர ரூரென்

    பதாலுண வுண்ணநீ

வந்தவுடன் உன்காலைத்

    தன்வாளா லேவெட்ட

வந்த விறல்மிண்

    டருக்க ருளினநீ

எந்தவூ ராயினும்

    சம்மத மேயிங்கே

வந்த முதுசெய்

    குவாய்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s