நமிநந்தியடிகள் நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #30:

எண்ணெய் தரசம

    ணர்மறுக்க வும்வருந்திக்

கண்ணீ ருடன்நமி

    நந்தியுனை வேண்டவும்

தண்ணீ ரிலேவிளக்

    கேற்றிடச் செய்திட்ட

அண்ணலே நெய்யாலே

    ஏற்றுவேன் என்னுடைய

எண்ணத்தில் வாழ்வாய்நீ

    என்றும்.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s