முருக நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #63:

மடம்கட்டி நாதனடி

    யாரைப் பணிந்து

இடவென்று மாலைதினம்

    கட்டி உனக்கே

திடமாய் தினமும்

    முருகனார் சாத்த

விடமுண்ட கண்டா

    அவர்க்க ருளினாய்

அடம்பிடித் தேன்பக்தி

    தா.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s