ஏனாதிநாத நாயனார்

ராலியின் வேண்வெண் முயற்சி #38:

மிஞ்சயாரு மில்லையே

    னாதிநாத ரையென

வஞ்சகத் தாலதி

    சூரன்கொல் லத்துணிந்து

நெஞ்சகத்தில் பூசியநீ

    றையவர்க் குக்காட்ட

வஞ்சனை யின்றியடி

    யாரவனை முன்பணிய

நஞ்சுமனத் தானவரைக்

    கொன்ற துகண்டதும்

பிஞ்ஞகா நீயடியா

    ருக்கருள் செய்திட்டாய்

கெஞ்சுகிறேன் நாளும்

    எனக்கு மறுக்காது

கொஞ்சமேனும் பக்தி

    கொடு.

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s