SKC – Jan 01, 2016

விக்கிப் பற்கிட்டி

விரைந்துயிர் போகுமுன்

செக்கு மாடாய்

சுழலும் இவ்வாழ்வின்

சக்கையினை எறிந்து

சாரத்தை அறிந்து

சிக்கல் சண்முகனை

சிந்தை நிறுத்த லெக்காலம்?

 

மாமா சகுனியின்

மதியூக யோசனையில்

தாமாக இவர் வீழ்ந்து

தமை இழந்து தரம் தாழ

ஏமாந்த வேளையில்

இவர் துயரம் களைந்த

பாமாவின் நாயகனைப்

பணிகின்றேன் இக்காலம்!

 

நின்னையே தெய்வமென

நிதமும் நான் தொழுதிருக்க

என்னை இவ்வுலகில் நீ

ஏற்றமுடன் படைத்திருக்க

முன்னை உன் நினைவில்

முக்காலும் முகிழ்த்திருக்க

அன்னையே காமாட்சி! உன்

அடி பணிவேன் இக்காலம்!

Advertisements

Author: Rali Panchanatham

Great Guy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s